5-395 là gì

     

This site is best viewed with Javascript. If you are unable to turn on Javascript, please click here.
Bạn đang xem: 5-395 là gì

Bội chung nhỏ nhất (BCNN) bằng cách phân tích thừa số nguyên tố
*
*
*
*

*
*
*
*

Cũng liên quan đến dữ liệu đầu vào của bạn
Xem thêm: Khi Đưa Một Quả Cầu Kim Loại Không Nhiễm Điện Lại Gần Một Quả Cầu Khác Nhiễm Điện Thì

Chúng tôi cho là bạn đã viết:

lcm(395,790)

Đây là bài toán về bội chung nhỏ nhất (BCNN) bằng cách phân tích thừa số nguyên tố.


Bội chung nhỏ nhất (BCNN) bằng cách phân tích thừa số nguyên tố

1. Tìm các thừa số nguyên tố của 395

*Xem thêm: Số Điện Thoại Bến Xe Nam Định 2021, Bến Xe Nam Định

*

Xác định số lần xuất hiện tối đa của mỗi thừa số nguyên tố (2, 5, 79) trong quá trình tìm thừa số của các số đã cho: