AL + HNO3 → AL(NO3)3 + NO + H2O

     

Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NO + H2O là bội nghịch ứng lão hóa khử, được thpt Sóc Trăng biên soạn, phương trình này sẽ lộ diện trong nội dung các bài học: thăng bằng phản ứng oxi hóa khử lớp 10, đặc thù Hóa học của Al và đặc thù hóa học tập HNO3…. Tương tự như các dạng bài bác tập. Hy vọng rất có thể giúp các bạn viết và cân đối phương trình một giải pháp nhanh và đúng mực hơn.

Bạn đang xem: Al + hno3 → al(no3)3 + no + h2o


2. Điều kiện để Al chức năng với HNO3

Không có

3. Cách tiến hành phản ứng Al chức năng với HNO3

Nhỏ thảnh thơi dung dịch axit HNO3 vào ông nghiệm đang để sẵn lá nhôm

Bạn vẫn xem: Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NO + H2O


4. Hiện tượng lạ phản ứng Al chức năng với HNO3

Chất rắn màu trắng của nhôm (Al) tan dần dần trong dung dịch, xuất hiện khí làm sủi bọt bong bóng khí vào dung dịch với hóa nâu bên cạnh không khí là nitơ oxit (NO)

5. Bài bác tập áp dụng liên quan 

Câu 1. sắt kẽm kim loại nào tiếp sau đây không tác dụng được với HNO3 đặc nguội?

A. Al

B. Zn

C. Cu

D. Ag


Câu 2. đến 2,7 gam Al chức năng với HNO3 loãng làm phản ứng trả toàn. Sau bội nghịch ứng nhận được V lít NO (sản phẩm khử duy nhất, đktc).

A. 2,24 lít

B. 3.36 lít

C. 4,48 lít

D. 8,96 lít


Đáp án A

nAl = 2,7 : 27 = 0,1 (mol)

Al → Al3+ + 3e

0,1 → 0,3 (mol)

ne nhường nhịn = ne nhận = 0,3 (mol)

N+5 + 3e → NO

0,3 → 0,1 (mol)

=> VNO = 0,1.22,4 =2,24 (l)


Câu 3. Cặp hóa học nào bên dưới đây rất có thể tồn tại trong và một dung dịch?

A. K2SO4 cùng BaCl2

B. NaCl và AgNO3

C. HNO3 với FeO

D. NaNO3 cùng AgCl


Đáp án D

A. K2SO4 + BaCl2 → 2KCl + BaSO4

B. NaCl + AgNO3 → NaNO3 + AgCl

C. 3FeO + 5HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O


Câu 4. Các đặc thù hoá học tập của HNO3 là

A. Tính axit mạnh, tính oxi hóa bạo dạn và tính khử mạnh.

B. Tính axit mạnh, tính oxi hóa mạnh bạo và bị phân huỷ.

C. Tính thoái hóa mạnh, tính axit bạo gan và tính bazơ mạnh.

D. Tính thoái hóa mạnh, tính axit yếu cùng bị phân huỷ.


Câu 5. sức nóng phân trọn vẹn 9,4 gam một muối nitrat sắt kẽm kim loại thu được 4 gam một hóa học rắn. Cách làm muối đã cần sử dụng là

A. Cu(NO3)2.

B. KNO3.

C. Fe(NO3)3.

D. NaNO3.


Đáp án A

Quan tiếp giáp đáp án ta thấy 2 trường thích hợp sau:

TH1: MNO3 → MNO2

M + 62 → M + 46 (gam)

9,4 4 (gam)

=> 4(M + 62) = 9,4.(M + 46) => M = -34,14 (loại)

TH2: 2M(NO3)n → M2On

2(M + 62n) 2M + 16n

9,4 4

=> 8(M + 62n) = 9,4.(2M + 16n) => M = 32n

Ta thấy: n = 2 => M = 64 (Cu)

=> muối đã cần sử dụng là Cu(NO3)2


Câu 6. cho một lá nhôm vào ống nghiệm chứa dung dịch Hg(NO3)2, thấy gồm một lớp thủy ngân dính trên bề mặt nhôm. Hiện tượng tiếp sau quan sát được là:

A. Khí hiđro bay ra mạnh.

B. Khí hiđro thoát ra sau đó dừng lại ngay.

C. Lá nhôm bốc cháy.

D. Lá nhôm tan tức thì trong thủy ngân và không có phản ứng.


Đáp án A

Phương trình phản nghịch ứng

2Al + 3Hg(NO3)2 → 2Al(NO3)3 + 3Hg

Al sẽ tạo với Hg láo lếu hống. Láo hống Al công dụng với nước

2Al + 6H2O → 2Al(OH)3 + 3H2


Câu 7. Cho 3,84 gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm Mg cùng Al vào 200 ml dung dịch Y bao gồm HCl 1M và H2SO4 0,5M. Sau khi phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được 4,256 lít khí (ở đktc). Biết vào dung dịch, các axit phân li trọn vẹn thành các ion. Tỷ lệ về cân nặng của Al vào X là:

A. 56,25 %

B. 49,22 %

C. 50,78 %

D. 43,75 %


Đáp án A

nH+ = nHCl + 2nH2SO4 = 0,2.1 + 2.0,2.0,5 = 0,4 mol

nH2 = 4,256/22,4 = 0,19 mol

=> nH+( bội nghịch ứng) = 0,38 mol axit dư, kim loại hết

Gọi nMg = x mol, nAl = y mol

mX = 24x + 27y = 3,84 (1)

nH2 = x + 1,5y = 0,19 (2)

Giải hệ phương trình (1), (2) ta được

x = 0,07

y = 0,08

%mAl = (0,08.27)/3,84.100% = 56,25%


Câu 8. Cho m gam tất cả hổn hợp X gồm Al, Cu vào hỗn hợp HCl dư, sau khi hoàn thành phản ứng hình thành 1,68 lít khí (ở đktc). Nếu cho m gam hỗn hợp X trên vào một trong những lượng dư axit nitric sệt nguội, sau khi kết thúc phản ứng có mặt 3,36 lít khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất, ngơi nghỉ đktc). Quý giá của m là:

A. 12,3

B. 15,6

C. 6,15

D. 11,5


Đáp án C

Cho Al, Cu vào HCl dư thì chỉ tất cả Al bội phản ứng:

Al + 3HCl → AlCl3 + 3/2H2

Ta có: nAl = 2/3.nH2 = 2/3. 0,075 = 0,05 mol

Cho Al, Cu vào HNO3 sệt nguội thì chỉ gồm Cu phản nghịch ứng:

Cu + 4HNO3→ Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

Ta có: nCu = 1/2. NNO2 = 1/2. 0,15 = 0,075 mol

Vậy m gam các thành phần hỗn hợp X tất cả 0,1 mol Al cùng 0,15 mol Cu → m = 0,05.27 + 0,075.64 = 6,15 gam


Câu 9. phản ứng hóa học xẩy ra trong trường hòa hợp nào tiếp sau đây không thuộc nhiều loại phản ứng nhiệt độ nhôm?

A. Al chức năng với Fe2O3 nung nóng.

B. Al công dụng với CuO nung nóng.

C. Al tính năng với Fe3O4 nung nóng.

D. Al tính năng với axit H2SO4 đặc nóng.


Câu 10.

Xem thêm: Cảm Nhận Về Nhân Vật Anh Thanh Niên, Nêu Trong Lặng Lẽ Sa Pa

mang đến m gam Al phản nghịch ứng hoàn toàn với dung dịch HNO3 loãng (dư), nhận được 4,48 lít khí NO (đktc, thành phầm khử duy nhất). Quý giá của m là

A. 4,05.

B. 8,10.

C. 2,70.

D. 5,40.


Đáp án D

Áp dụng định phương pháp bảo toàn electron có:

nAl.3 = nNO.3 → nAl = nNO = 0,2 mol → mAl = 0,2.27 = 5,4 gam.


Câu 11. Đặc điểm nào dưới đây không buộc phải của nhôm?

A. Ở ô trang bị 13, chu kì 2, đội IIIA.

B. Cấu hình electron 3s23p1.

C. Tinh thể cấu trúc lập phương trọng điểm diện.

D. Mức oxi hóa đặc thù +3.


Đáp án A

Cấu hình electron của nhôm 3s23p1.

→ Al sống ô 13 (z = 13), chu kỳ 3 (3 lớp electron), nhóm IIIA (3 electron phần ngoài cùng, nhân tố p).


Câu 12: triển khai các phân tích sau :

(a) mang lại từ trường đoản cú NaOH mang đến dư vào dung dịch Al2(SO4)3,

(b) mang đến từ từ Al2(SO4)3 đến dư vào hỗn hợp NaOH,

(c) mang đến từ từ bỏ NH3 đến dư vào hỗn hợp Al2(SO4)3,

(d) mang đến từ trường đoản cú Al2(SO4)3 đến dư vào hỗn hợp NH3.

(e) cho từ từ bỏ HCl mang lại dư vào dung dịch NaAlO2.

(f) cho từ từ bỏ NaAlO2 mang lại dư vào dung dịch HCl

(g) mang lại từ tự Al2(SO4)3 đến dư vào hỗn hợp NaAlO2

Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm xuất hiện thêm kết tủa là

A. 2.

B. 3.

C. 5.

D, 7.


Đáp án C

a) Al2(SO4)3 + 6NaOH → 2Al(OH)3 + 3Na2SO4;

Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O.

Xuất hiện kết tủa trắng, hoàn thành kết tủa tan dần

b) Al2(SO4)3 + 6NaOH → 2Al(OH)3 + 3Na2SO4;

Xuất hiện nay kết tủa trắng

c) 6NH3 + Al2(SO4)3 + 6H2O→ 2Al(OH)3↓ + 3(NH4)2SO4

Hiện tượng: mở ra kết tủa trắng

d)

Al2(SO4)3 + 6NH3 + 6H2O → 2Al(OH)3 + 3(NH4)2SO4

Hiện tượng: xuất hiện thêm kết tủa trắng

e) Ban đầu: NaAlO2 + HCl + H2O → Al(OH)3↓ + NaCl.

Sau đó, Al(OH)3 ↓ + 3HCl → AlCl3 + 3H2O

f) NaAlO2 + HCl + H2O → NaCl + Al(OH)3

Có kết tủa

g) Al2(SO4)3 + 6NaAlO2 + 12H2O → 8Al(OH)3 + 3Na2SO4

Xuất hiện kết tủa trắng


Câu 13: cho 3,82 gam kim loại tổng hợp Ba, Al vào nước dư chỉ thu được dung dịch không duy nhất một muối. Khối lượng Ba là:

A. 3.425 gam.

B. 1,644 gam.

C. 1,370 gam.

D. 2,740 gam.


Câu 14: trong những cặp chất sau đây, cặp chất nào có thể cùng sống thọ trong một dung dịch?

A. AlCl3 với Na2CO3

B. HNO3 cùng NaHCO3

C. NaAlO2 và KOH

D. NaCl cùng AgNO3


Câu 15 sử dụng hóa chất nào sau đây để riêng biệt Zn(NO3)2 với Al(NO3)3?

A. Hỗn hợp NaOH

B. Dung dịch Ba(OH)2

C. Dung dịch NH3

D. Dung dịch nước vôi trong


Đáp án C Khi cho NH3 vào 2 dung dịch cả 2 dung dịch đều xuất hiện thêm kết tủa hidroxit, dẫu vậy Zn(OH)2 sinh sản thành có tác dụng tạo phức cùng với NH3 phải kết tủa lại tan, còn cùng với Al(OH)3 ko tan trong NH3

……………………………

THPT Sóc Trăng đang gửi tới bạn phương trình chất hóa học Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NO + H2O. Với phương trình chất hóa học này những em xem xét sản phẩm hóa học khử sẽ xuất hiện rất nhiều, khẳng định sản phẩm khử dựa vào nồng độ hỗn hợp HNO3. Chúc các bạn học tập tốt

Mời các bạn tham khảo một số tài liệu liên quan:

Trên đây thpt Sóc Trăng vừa giới thiệu tới các bạn phương trình chất hóa học Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NO + H2O, ao ước rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập giỏi hơn môn Hóa lớp 12. Mời các bạn cùng bài viết liên quan các môn Ngữ văn 12, giờ đồng hồ Anh 12, Thi thpt giang sơn môn Toán, Thi THPT quốc gia môn trang bị Lý,….

Xem thêm: Chứng Tỏ Rằng Với Mọi Số Tự Nhiên N Thì Tích N.(N+5) Chia Hết Cho 2*
*

Khóa huấn luyện và đào tạo giáo viên dạy dỗ trẻ trường đoản cú kỷ trên Hà Nội unique nhất hiện nay


Học chứng chỉ giáo dục đặc biệt ở đâu? Địa chỉ học chứng từ giáo dục đặc trưng uy tín hiện tại nay


Có đề nghị học chứng từ giáo dục quan trọng không?


Trả lời Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Những trường đề nghị được khắc ghi *

Bình luận *

Tên *

Email *

Trang web

lưu giữ tên của tôi, email, và trang web trong trình cẩn thận này đến lần phản hồi kế tiếp của tôi.