The shape of but

     
*
*
Chgoodsmart.com.vn Name but-2-ene Chgoodsmart.com.vn ID CHgoodsmart.com.vn:48363 Stars This entity has been manually annotated by the Chgoodsmart.com.vn Team. Supplier Information tải về Molfile XML SDF
Formula C4H8
Net Charge 0
Average Mass 56.10632
Monoisotopic Mass 56.06260
InChI InChI=1S/C4H8/c1-3-4-2/h3-4H,1-2H3
InChIKey IAQRGUVFOMOMEM-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(C)=C()CBạn đang xem: The shape of but

Chgoodsmart.com.vn Ontology
Outgoing but-2-ene (CHgoodsmart.com.vn:48363) is a butene (CHgoodsmart.com.vn:48361)
Incoming cis-but-2-ene (CHgoodsmart.com.vn:48366) is a but-2-ene (CHgoodsmart.com.vn:48363) trans-but-2-ene (CHgoodsmart.com.vn:48365) is a but-2-ene (CHgoodsmart.com.vn:48363)

Synonyms Sources
2-Buten
*
Chgoodsmart.com.vn
2-butene ChemIDplus
β-butene NIST Chemistry WebBook
β-butylene NIST Chemistry WebBook
butene-2 ChemIDplus
butylene-2 ChemIDplus
CH3CH=CHCH3 NIST Chemistry WebBook
pseudobutylene ChemIDplusXem thêm: Có 15 Công Nhân Cùng Làm Một Công Việc Họ Sẽ Hoàn Thành Công Việc Trong 20 Ngày

Registry Numbers Types Sources
107-01-7 CAS Registry Number ChemIDplus
107-01-7 CAS Registry Number NIST Chemistry WebBook
1718755 Beilstein Registry Number Beilstein
25196 Gmelin Registry Number Gmelin

*Xem thêm: Công Dụng Của Dấu Chấm Dùng Để Làm Gì ? Cách Sử Dụng Dấu Câu Trong Soạn Thảo Văn Bản

*

EMBL-goodsmart.com.vn, Wellcome Genome Campus, Hinxton, Cambridgeshire, CB10 1SD, UK +44 (0)1223 49 44 44