Các loại tơ nhân tạo

     

– vào tơ, đều phân tử polime có mạch không phân nhánh xếp tuy nhiên song với nhau. Polime đó bắt buộc rắn, tương đối bền với nhiệt, với những dung môi thông thường, mềm, dai, ko độc và có khả năng nhuộm màu.

Bạn đang xem: Các loại tơ nhân tạo


*

2. Phân loại các loại tơ

Loại tơNguồn gốcVí dụ
Tơ thiên nhiênCó sẵn vào thiên nhiên, được sử dụng trực tiếpBông (xenlulozo), len, tơ tằm
Tơ hóa họcTơ tổng hợpPolime được tổng hợp bằng phản ứng hóa họcTơ poliamit (nilon, capron), tơ vinylic (nitron, vinilon), tơ lapsan,…
Tơ bán tổng hợp tuyệt nhân tạoChế biến polime vạn vật thiên nhiên bằng phương pháp hóa họcTơ visco, tơ xenlulozo axetat,

3. Một vài loại tơ tổng hợp với tơ tự tạo thường gặp

a) Tơ poliamit (có nhiều nhóm amit –CO–NH–)

Tơ nilon – 6,6: được điều chế theo phản nghịch ứng trùng ngưng, cấu trúc thẳng (poli amit)

nH2-6-NH2 + nHOOC-4-COOH 

 + 2nH2O

Tơ Capron (nilon – 6): được pha trộn theo phản bội ứng trùng dừng (H2N-5-COOH) hoặc trùng thích hợp <(CH2)5CONH>, có kết cấu mạch thẳng

H2N-5-COOH  (− NH-5-CO)−n + nH2O

axit ε-aminocaproic Nilon -6 (tơ capron)

  (− NH-5-CO −)n

Tơ nilon – 7 (tơ Enang): được pha trộn theo làm phản ứng trùng ngưng monome

H2N-6-COOH có kết cấu mạch thẳng (poli amit)

H2N-6-COOH  (− NH-6-CO )−n + nH2O

axit ω-aminoenantoic  Nilon -7 (tơ Enang)

b) Tơ Lapsan ( tơ polieste)có nhiều nhóm este, pha trộn theo phản ứng trùng ngưng, kết cấu mạch trực tiếp (poli este)

n(p-HOOC-C6H4-COOH) + nHO-CH2-CH2-OH 

axit terephtalic   etylen glicol

(−CO-C6H4-CO-O-CH2-CH2-O)−n + 2H2O

(Poli(etylen-terephtalat)(tơ lapsan))

c) Tơ nitro (Olon): điều chế theo làm phản ứng trùng hòa hợp từ CH2=CH-CN cấu tạo mạch thẳng (tơ vinylic)

d) Tơ Clorin: được pha chế theo phản bội ứng PVC + Cl2 có nguồn gốc là tơ tổng hợp, cấu trức mạch thẳng (poli Vinylic)

(−CH2−CHCl)−n + nCl2 

*
 (−CHCl−CHCl)−n + nHCl

d) Tơ axetat

Tơ axetat là lếu láo hợp bao gồm xenlulozo diaxetat (n và xenlulozo triaxetat (n nguồn gốc tơ cung cấp tổng phù hợp hay có cách gọi khác là tơ nhân tạo

e) Tơ visco

Hòa tung xenlulozo trong NaOH loãng kế tiếp thu được một dung dịch keo rất nhớt đó đó là tơ visco

II. Lấy ví dụ như minh họa dạng bài tập về phân nhiều loại tơ

Câu 1: Tơ visco ko thuộc loại

A. Tơ hóa học

B. Tơ tổng hợp.

C. Tơ phân phối tổng hợp.

D. Tơ nhân tạo.

Đáp án: B

Câu 2: Tơ nilon-6,6 được tổng thích hợp từ phản nghịch ứng

A. Trùng đúng theo giữa axit ađipic và hexametylen điamin

B. Trùng ngưng giữa axit ađipic với hexametylen điamin

C. Trùng hòa hợp từ caprolactan

D. Trùng ngưng từ caprolactan

Đáp án: B

Nilon-6,6 được điều chế bằng cách trùng dừng hexametylenđiamin với axit ađipic.

nH2N-(CH2)6-NH2 + nHOOC-(CH2)4-COOH  <-HN-(CH2)6-NH-OC-(CH2)4-CO->n + 2nH2O.


Câu 3: Quá trình pha chế tơ như thế nào dưới đây là quá trình trùng hợp?

A. Tơ nitron (tơ olon) tự acrilo nitrin.

B. Tơ capron từ bỏ axit -amino caproic.

C. Tơ nilon-6,6 từ bỏ hexametilen diamin và axit adipic.

D. Tơ lapsan tự etilen glicol và axit terephtalic

Đáp án: A

Trùng hợp là quá trình phối kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome), tương đương nhau hay giống như nhau thành phân tử rất cao (polime).

Điều chế tơ nitron (tơ olon) trường đoản cú acrilonitrin là quá trình trùng hợp

Câu 4: Tơ gai axetat được tiếp tế từ:

A. Visco

B. Vinyl axetat

C. Axeton

D. Este của xenlulozơ và anhiđrit axetic

Đáp án: D

Tơ axetat được thêm vào từ xenlulozơ và anhiđrit axetic:

n + 3n(CH3CO)2O → n + 3nCH3COOH


Câu 5: Tơ enang được tổng hòa hợp từ nguyên liệu nào sau đây?

A. H2N-(CH2)3-COOH

B. H2N-(CH2)4-COOH

C. H2N-(CH2)5-COOH

D. H2N-(CH2)6-COOH

Đáp án: D

Nilon-7 được điều chế bằng phương pháp trùng dừng axit 7-aminoheptanoic.

nH2N-(CH2)6-COOH

Câu 6. Cho các loại polime sau: tơ nilon-6, tơ xenlulozo triaxetat, tơ nilon-6,6, tơ visco, tơ nilon-7, tơ colirin. Số polime trực thuộc poliamit là

A. 4

B. 3

C. 2

D. 1

Đáp án: C

Polime nằm trong poliamit là: tơ nilon-6; tơ nilon-6,6; tơ nilon-7

III. Bài xích tập áp dụng mở rộng về Polime

Bài 1: Trong hồ hết chất dưới đây có từng nào chất có link CO-NH: caprolactam, glyxylalanin, tơ nilon 7, peptit, tơ Lapsan, protein.

A. 5

B. 2

C. 3

D. 4

Bài 2: Cho những phát biểu về hợp hóa học polime

a) cao su đặc thiên nhiên là polime của isopren.

b) PVC, PS, cao su đặc buna N đều là chất dẻo.

c) các polime không có nhiệt độ nóng chảy xác định, ko tan trong các dun môi thông thường

d) Amilopectin, nhựa baketlit có kết cấu mạch phân nhánh

e) tơ olon, tơ nilon-6 thuộc loại tơ poliamit

f) Tơ visco, tơ axetat thuộc các loại tơ nhân tạo

Số phát biểu đúng là?

A. 5


B. 4.

C. 3.

D. 1

Bài 3: Cho các polime sau: tơ nilon-6, tơ clorin, tơ Lapsan, tơ nilon-7, tơ Nitron, tơ axetat. Số polime được điều chế từ bội nghịch ứng trùng hợp là

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Bài 4: Tơ nilon trực thuộc loại:

A. Tơ nhân tạo.

B. Tơ thiên nhiên.

C. Tơ polieste.

D. Tơ poliamit.

Bài 5: Trong số các loại lớn sau: tơ tằm, tơ visco, tơ nilon -6,6, tơ axetat, tơ capron, tơ enang; những một số loại tơ thuộc loại tơ nhân tạo là:

A. Tơ tằm với tơ enang.

B. Tơ visco với tơ nilon -6,6.

C. Tơ nilon -6,6 cùng tơ capron.

D. Tơ visco cùng tơ axetat.

Bài 6: Polime nào sau đây là nguyên liệu để chế tạo tơ visco?

A. Xenlulozơ

B. Caprolactam.

C. Axit terephtalic cùng etilenglicol.

D. Vinyl axetat

Bài 7: Tơ lapsan thuộc loại tơ:

A. Poliamit.

B. Polieste.

C. Poliete.

Xem thêm: Tôi Mệt Mỏi Lắm Rồi

D. Vinylic.

Bài 8: Tơ nào sau đây thuộc nhiều loại tơ bán tổng thích hợp (tơ nhân tạo)?

A. Bông.

B. Tơ visco.

C. Tơ nilon-6,6.

D. Tơ tằm.

Bài 9: Trong số những polime: tơ tằm, sợi bông, len, tơ enang, tơ visco, nilon-6,6, tơ axetat, loại tơ có xuất phát xenlulozơ là:

A. Tơ tằm, sợi bông,nilon-6,6

B. Gai bông, len, nilon-6,6

C. Tơ visco, nilon-6,6, tơ axetat

D. Sợi bông, tơ axetat, tơ visco

Bài 10: Polime làm sao sau đây có tên gọi “tơ nilon” giỏi “olon” được sử dụng dệt may quần áo ấm?

A. Poli(metylmetacrylat)

B. Poliacrilonitrin

C. Poli(vinylclorua)

D. Poli(phenol-fomanđehit)

Bài 11: Cho những loại tơ: bông, tơ capron, tơ xenlulozơ axetat, tơ tằm, tơ nitron, nilon-6,6. Số tơ tổng hòa hợp là

A. 5.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Bài 12: Nilon–6,6 là 1 trong những loại

A. Tơ axetat.

B. Tơ poliamit.

C. Polieste.

D. Tơ visco.

Bài 13: Công thức cấu tạo của tơ nilon – 6,6 là:

A. < – NH – (CH2)4– NH – teo – (CH2)4 – co – >n

B. < – NH – (CH2)6– NH – teo – (CH2)4 – co – >n

C. < – NH – (CH2)6– NH – co – (CH2)6 – co – >n

D. < – NH – (CH2)4– NH – teo – (CH2)6 – teo – >n

Bài 14: Điều kiện để một monome tham gia phản ứng trùng hợp là:

A. Có sự liên hợp các liên kết đôi

B. Có liên kết đôi

C. Có từ nhị nhóm chức trở lên

D. Có nhì nhóm chức đầu mạch phản ứng được với nhau

Bài 15: Polime có cấu tạo mạng không khí (mạng lưới) là :

A. PE.

B. Amilopectin.

C. PVC.

D. Vật liệu bằng nhựa bakelit.

Bài 16: Polistiren không gia nhập phản ứng nào trong những phản ứng sau ?

A. Đepolime hoá.

B. Công dụng với Cl2/ánh sáng.

C. Tính năng với NaOH (dung dịch).

D. Chức năng với Cl2 khi xuất hiện bột sắt.

Bài 17: Một mắt xích của teflon có cấu tạo là :

A. –CH2–CH2– .

B. –CCl2–CCl2–.

C. –CF2–CF2–.

D. –CBr2–CBr2–.

Bài 18: Một polime Y có cấu tạo như sau :

… –CH2–CH2–CH2–CH2–CH2–CH2–CH2–CH2–CH2– …

Công thức của polime Y đã là :

A. –CH2–CH2–CH2– .

B. –CH2–CH2–CH2–CH2– .

C. –CH2– .

Xem thêm: Cây Trúc Mây Hợp Mệnh Gì - Ý Nghĩa Phong Thủy Cây Trúc Mây

D. –CH2–CH2– .

1D2C3.B4D5D6A
7B8D9B10D11C12B
13C14B15D16C17C18D

Hãy chia sẻ cho mọi người nếu thấy thú vị nhé!