Cho 2.8 gam bột sắt vào 200ml

     

Câu hỏi :

Cho 2,8 gam bột sắt vào 200 ml dung dịch bao gồm AgNO3 0,1M và Cu(NO3)2 0,5M; khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam hóa học rắn X. Quý hiếm của m là


*