Cho 3.84 Gam Cu Phản Ứng Với 80Ml

     

Câu hỏi :

Cho 3,84 gam Cu phản nghịch ứng với 80 ml dung dịch HNO3 1M với H2SO4 0,5M bay ra V lít khí NO (sản phẩm khử độc nhất ở đktc). Cô cạn dung dịch sau bội phản ứng được m gam muối bột khan. Cực hiếm của m cùng V theo lần lượt là


*