Cho 7 65 Gam Hỗn Hợp Al Và Mg

     

mang lại 7,65 gam hỗn hợp X gồm Al cùng Al2O3 (trong đó Al chiếm phần 60% khối lượng) tan trọn vẹn trong hỗn hợp Y bao gồm H2SO4 với NaNO3, thu được hỗn hợp Z chỉ đựng 3 muối trung hòa - nhân chính và m gam hỗn hợp khí T (trong T gồm 0,015 mol H2). đến dung dịch BaCl2 dư vào Z cho khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, chiếm được 93,2 gam kết tủa. Còn nếu mang đến Z phản bội ứng cùng với NaOH thì lượng NaOH phản ứng tối đa là 0,935 mol. Giá trị của m gần giá trị nào nhất sau đây?

A.

Bạn đang xem: Cho 7 65 gam hỗn hợp al và mg

2,5. B. 3,0. C. 1,0. D. 1,5.

Lời giải


*

Tổng hợp bài bác tập vô cơ hay và nặng nề có lời giải chi tiết

Hoặc những tài liệu khác của môn hóa học


Đặt a, b là số mol Mg với Al—> 24a + 27b = 7,65Dung dịch X chứa: Mg2+, Al3+, Cl- (0,52), SO42- (0,14) với H+ dư.nNaOH = 0,85 > 0,52 + 2.0,14 —> Al(OH)3 đã biết thành hòa tan quay lại một phần.Bảo toàn điện tích —> nAlO2- = 0,85 – (0,52 + 2.0,14) = 0,05m kết tủa = 58a + 78(b – 0,05) = 16,5Giải hệ —> a = 0,15 cùng b = 0,15Đặt x là thể tích dung dịch các thành phần hỗn hợp 2 kiềm—> nOH- = x với nBa2+ = 0,1xĐể lượng hidroxit đạt max thì:nOH- = 3nAl + 2nMg + nH+ dư—> x = 0,15.3 + 0,15.2 + 0,05 = 0,8Lúc đó nBa2+ = 0,08 tuy vậy nSO42- = 0,14 —> BaSO4 không max. Bởi BaSO4 có M lớn hơn Al(OH)3 bắt buộc ta ưu tiên tạo nên BaSO4 các nhất thì kết tủa sẽ nhiều nhất. —> 0,1x = 0,14 —> x = 1,4Lúc này kết tủa chỉ từ BaSO4 (0,14) với Mg(OH)2 (0,15) Nung thu 38,62 gam BaSO4 và MgO


Giải đưa ra tiết:

Đặt số mol Al là x mol; số mol Mg là y mol

Ta có: nHCl = 0,52 mol; nH2SO4 = 0,14 mol

Dung dịch X chứa Al3+ (x mol); Mg2+ (y mol); H+ dư (0,8-3x-2y mol); Cl-, SO42-

*Khi cho 0,85 mol NaOH vào hỗn hợp X: Đặt nAl(OH)3 (4) = z mol

Ta thấy:

+) nH+ dư+ 3nAl3++ 2nMg2+= (0,8-3x-2y) + 3x + 2y = 0,8 mol

+) nOH-= 0,85 mol

=> nOH-> nH+ dư+ 3nAl3++ 2nMg2+=> OH-dư, đã tất cả sự kết hợp Al(OH)3

OH- + H+ → H2O (1)

(0,8-3x-2y) (0,8-3x-2y) mol

3OH- + Al3+ → Al(OH)3 ↓ (2)

3x ← x x mol

2OH-+ Mg2+ → Mg(OH)2 (3)

2y ← y y mol

Al(OH)3+ OH-→ AlO2- + 2H2O (4)

z → z mol

Kết tủa thu được sau làm phản ứng bao gồm y mol Mg(OH)2 với (x-z) mol Al(OH)3

Ta có hệ:

(1) m hh = 27x + 24y = 7,65

(2) m kết tủa = 58y + 78(x - z) = 16,5

(3) nOH-= 0,8 - 3x - 2y + 3x + 2y + z = 0,85 mol

Giải hệ bên trên ta có: x = 0,15; y =0,15 cùng z = 0,05 mol


Vậy hỗn hợp X tất cả chứa 0,05 mol H+, 0,15 mol Al3+, 0,15 mol Mg2+, 0,14 mol SO42-, 0,52 mol Cl-

Đặt thể tích dung dịch chứa KOH, Ba(OH)2 là a lít

*Khi cho dung dịch chứa 0,8a mol KOH, 0,1a mol Ba(OH)2 vào hỗn hợp X để thu được lượng kết tủa phệ nhất:

- Trường hòa hợp 1: Kết tủa là Al(OH)3 cực đại, Mg(OH)2, BaSO4

OH- + H+ → H2O (5)

3OH-+ Al3+ → Al(OH)3 ↓ (6)

2OH-+ Mg2+ → Mg(OH)2 ↓ (7)

→ nOH-= 0,05 + 3.0,15 + 2.0,15 = 0,8 mol → 0,8a + 2.0,1a = 0,8 mol → a = 0,8 lít → nBa(OH)2 = 0,1a = 0,08 mol

Ba2+ + SO42- → BaSO4↓

0,08 0,14 0,08 mol

→ mkết tủa = mBaSO4 + mAl(OH)3 + mMg(OH)2 = 0,08.233 + 0,15.78 + 0,15.58 = 39,04 gam

Khi nung kết tủa đến trọng lượng không đổi thu được: BaSO4, Al2O3 và MgO

→ mchất rắn = mAl2O3 + mMgO + mBaSO4 = 0,075.102 + 0,15.40 + 0,08.233 = 32,29 gam

Trường thích hợp 2: Kết tủa là BaSO4 cực đại, Mg(OH)2

→ nBa2+ max = nSO4(2-) = 0,14 mol → 0,1a = 0,14 → a =1,4 → nOH- = 0,8a + 2.0,1a = a =1,4 mol

Khi đó Al(OH)3 tan hết.

Kết tủa thu được tất cả 0,14 mol BaSO4 và 0,15 mol Mg(OH)2

→ mkết tủa = 0,14.233 + 0,15.58 = 41,32 gam > 39,04 gam

Do kia ta chọn trường hòa hợp 2 đang cho cân nặng kết tủa cực đại

Khi đó: mchất rắn = mBaSO4 + mMgO = 0,14.233 + 0,15.40 = 38,62 gam

Vậy giá trị của m gần độc nhất vô nhị với quý hiếm 38,6

Đáp án B


cho 7,65 gam tất cả hổn hợp X gồm Al cùng Mg tan hoàn toàn trong 500ml hỗn hợp H2SO4 0,8M, thu được dung dịch Y cùng khí H2, cho 850ml dung dịch tất cả NaOH 1M vào Y, sau thời điểm các bội phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 16,5 gam kết tủa bao gồm 2 chất. Phần trăm số mol của Al vào X là:

A. 50,00%.

B. 25,00%.

C. 52,94%.

D. 47,06%.

Các thắc mắc tương trường đoản cú


cho 7,65 gam các thành phần hỗn hợp Al cùng Mg tan hoàn toàn trong 500 ml hỗn hợp HCl 1,04M cùng H2SO4 0,28M thu được hỗn hợp X với khí H2. Cho 850 ml hỗn hợp NaOH 1M vào X sau thời điểm các phản nghịch ứng xảy ra hoàn toàn thu được 16,5 gam kết tủa có 2 chất. Khía cạnh khác cho từ từ bỏ dung dịch tất cả hổn hợp KOH 0,8M và Ba(OH)2 0,1M vào X cho đến lúc thu được lượng kết tủa khủng nhất, lọc kết tủa rước nung đến cân nặng không đổi thu được m gam hóa học rắn. Quý hiếm của m gần nhất với mức giá trị nào sau đây?

A. 27,4.

B.38,6.

C.32,3.

D.46,3.

cho 7,65 gam hỗn hợp Al với Mg tan trọn vẹn trong 500 ml dung dịch tất cả HCl 1,04M và H2SO4 0,28M, thu được dung dịch X và khí H2. Mang lại 850 ml hỗn hợp NaOH 1M vào X, sau thời điểm các phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được 16,5 gam kết tủa gồm 2 chất. Mặt khác, mang đến từ từ bỏ dung dịch các thành phần hỗn hợp KOH 0,8M với Ba(OH)2 0,1M vào X cho đến lúc thu được lượng kết tủa bự nhất, lọc lấy kết tủa lấy nung đến khối lượng không đổi, thu được m gam chất rắn. Quý giá của m gần độc nhất vô nhị với quý hiếm nào sau đây?

A. 27,4

B. 46,3

C. 38,6

D. 32,3

mang đến 7,65 gam tất cả hổn hợp Al với Mg tan trọn vẹn trong 500 ml dung dịch tất cả HCl 1,04M cùng H2SO4 0,28M, thu được dung dịch X cùng khí H2. Cho 850 ml dung dịch NaOH 1M vào X, sau khoản thời gian các phản nghịch ứng xảy ra hoàn toàn thu được 16,5 gam kết tủa tất cả 2 chất. Phương diện khác, mang lại từ từ bỏ dung dịch các thành phần hỗn hợp KOH 0,8M và Ba(OH)2 0,1M vào X cho đến lúc thu được lượng kết tủa khủng nhất, lọc lấy kết tủa rước nung đến khối lượng không đổi, chiếm được m gam hóa học rắn. Giá trị của m gần nhất với mức giá trị nào sau đây?

A. 27,4.

B.32,3.

C. 38,6.

D.

Xem thêm: Chuyên Độ Xe 4 Thì Thành 2 Thì, Bài Độ Xe 2 Thì

46,3.

mang lại 7,65 gam hỗn hợp Al với Mg tan trọn vẹn trong 500 ml dung dịch gồm HCl 1,04M cùng H2SO4 0,28M, thu được dung dịch X và khí H2. Cho 850 ml dung dịch NaOH 1M vào X, sau khi các bội phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được 16,5 gam kết tủa có hai chất. Mặt khác, mang lại từ từ bỏ dung dịch các thành phần hỗn hợp KOH 0,8M và Ba(OH)2 0,1M vào X đến khi thu được lượng kết tủa phệ nhất, lọc lấy kết tủa lấy nung đến cân nặng không đổi, chiếm được m gam chất rắn. Quý giá của m gần độc nhất với giá trị nào sau đây?

A. 27,4.

B.38,6.

C.46,3.

D.32,3.

đến 7,65 gam hỗn hợp Al và Mg tan hoàn toàn trong 500 ml hỗn hợp HCl 1,04M cùng H2­SO4 O.28M thu được hỗn hợp X và khí H2 .Cho 850 ml hỗn hợp NaOH 1M vào X sau thời điểm các bội phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được 16,5 gam kết tủa có 2 chất. Phương diện khác đến từ trường đoản cú dung dịch các thành phần hỗn hợp KOH 0,8M và Ba(OH)2 0.1M vào X đến khi thu được lượng kết tủa mập nhất, lọc kết tủa mang nung đến trọng lượng không đổi thu được m gam hóa học rắn. Cực hiếm của m gần nhất với cái giá trị như thế nào sau đây


A. 27,4

B. 38,6

C. 32,3

D. 46,3

đến 7,65 gam tất cả hổn hợp X tất cả Al và Al2O3 (trong đó Al chiếm phần 60% khối lượng) tan trọn vẹn trong hỗn hợp Y có H2SO4 và NaNO3, thu được dung dịch Z chỉ cất 3 muối th-nc và m gam tất cả hổn hợp khí T (trong T gồm 0,015 mol H2). đến dung dịch BaCl2 dư vào Z mang đến khi những phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được 93,2 gam kết tủa. Còn nếu đến Z làm phản ứng với NaOH thì lượng NaOH phản nghịch ứng buổi tối đa là 0,935 mol. Quý giá của m gần giá trị nào tuyệt nhất sau đây?

A. 2,5.

B.3,0.

C.1,0.

D.1,5.

mang đến 7,65 gam tất cả hổn hợp X có Al và Al2O3 (trong kia Al chiếm phần 60% khối lượng) tan hoàn toàn trong dung dịch Y gồm H2SO4 cùng NaNO3, thu được dung dịch Z chỉ đựng 3 muối th-nc và m gam hỗn hợp khí T (trong T tất cả 0,015 mol H2). Mang đến dung dịch BaCl2 dư vào Z cho khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 93,2 gam kết tủa. Còn nếu mang đến Z phản ứng với NaOH thì lượng NaOH phản ứng buổi tối đa là 0,935 mol. Cực hiếm của m gần quý giá nào tuyệt nhất sau đây?

A. 2,5.

B. 3,0.

C. 1,0.

Xem thêm: Mua Tạ Tay Ở Bình Dương - Máy Tập Đa Năng Thuận An Bình Dương

D. 1,5.

cho 7,65 gam hỗn hợp X tất cả Al với Al2O3 (trong kia Al chiếm phần 60% khối lượng) tan hoàn toàn trong dung dịch Y tất cả H2SO4 với NaNO3, thu được dung dịch Z chỉ chứa 3 muối trung hòa và m gam các thành phần hỗn hợp khí T (trong T tất cả 0,015 mol H2). Mang đến dung dịch BaCl2 dư vào Z, sau thời điểm các phản nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn, chiếm được 93,2 gam kết tủa. Biết Z phản ứng được tối đa cùng với dung dịch cất 0,935 mol NaOH. Giá trị của m gần nhất với giá trị như thế nào sau đây?