Cho luồng khí co đi qua ống sứ đựng m gam fe2o3

     

Cho một luồng khí CO trải qua ống sứ đựng m gam Fe2O3 nung nóng. Sau một thời hạn thu được 10,44 gam hóa học rắn X có Fe, FeO, Fe2O3 cùng Fe3O4. Hòa hợp hết X trong dung dịch HNO3 đặc, nóng thu được 4,368 lít NO2 (sản phẩm khử nhất ở đktc). Quý hiếm của m là
Bạn đang xem: Cho luồng khí co đi qua ống sứ đựng m gam fe2o3

nNO2 = 0,195 mol

Xét toàn bộ quá trình chỉ bao gồm CO mang đến e (tạo CO2) và HNO3 dìm e (tạo NO2)

Bảo toàn e: 2.nCO = nNO2 => nCO = 0,0975 mol

=> nCO2= nCO = 0,0975 mol

Bảo toàn khối lượng: mCO + mFe2O3 = mCO2 + mhh oxit

=> mFe2O3 = 0,0975.44 + 10,44 – 0,0975.28 = 12 gam


*
*
*
*
*
*
*
*

Cho luồng khí teo (dư) đi qua 9,1 gam lếu hợp bao gồm CuO và Al2O3nung nóng đến khi phản ứng hoàn toàn, chiếm được 8,3 gam chất rắn. Trọng lượng CuO tất cả trong hỗn hợp ban đầu là


Dẫn thư thả V lít khí teo (ở đktc) đi qua một ống sứ đựng lượng dư tất cả hổn hợp rắn có CuO, Fe2O3(ở ánh nắng mặt trời cao). Sau khoản thời gian các phản nghịch ứng xảy ra hoàn toàn, nhận được khí X. Dẫn tổng thể khí X sinh hoạt trên vào lượng dư hỗn hợp Ca(OH)2thì tạo thành 4 gam kết tủa. Giá trị của V là


Cho H2dư qua 8,14 gam các thành phần hỗn hợp A gồm CuO, Al2O3và FexOynung nóng. Sau khi phản ứng xong, thu được 1,44 gam H2O với a gam hóa học rắn. Quý giá của a là


Cho khí teo qua ống cất 15,2 gam lếu láo hợp tất cả CuO và FeO nung nóng. Sau một thời hạn thu được hỗn hợp khí B và 13,6 gam chất rắn C. Cho B chức năng với hỗn hợp Ca(OH)2dư nhận được m gam kết tủa. Giá trị của m là


Cho V lít các thành phần hỗn hợp khí (ở đktc) tất cả CO với H2phản ứng với cùng một lượng dư hỗn hợp rắn gồm CuO cùng Fe3O4nung nóng. Sau thời điểm các bội phản ứng xẩy ra hoàn toàn, cân nặng hỗn đúng theo rắn sút 0,32 gam. Cực hiếm của V là


Khử hoàn toàn 58 gam các thành phần hỗn hợp X có FeO, Fe3O4, Fe2O3 đề nghị vừa đủ 22,4 lít (đktc) hỗn hợp CO cùng H2. Khối lượng sắt xuất hiện là


Hoà tan trọn vẹn 20 gam một oxit sắt kẽm kim loại bằng dung dịch H2SO4loãng thu được 50 gam muối. Khử trọn vẹn lượng oxit kia thành sắt kẽm kim loại ở nhiệt độ cao buộc phải V lít khí co (đktc). Quý hiếm của V là


Chia 47,2 gam láo hợp gồm CuO, Fe2O3và Fe3O4thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 khử hoàn toàn bằng co dư ở nhiệt độ cao chiếm được 17,2 gam 2 kim loại. Phần 2 cho chức năng vừa đủ với dung dịch H2SO4loãng, nhận được m gam muối. Quý giá của m là


Khử 3,48 gam một oxit của kim loại M buộc phải dùng 1,344 lít H2 (đktc). Toàn cục lượng sắt kẽm kim loại M hình thành cho chức năng với dung dịch HCl dư chiếm được 1,008 lít H2(đktc). Công thức oxit là
Xem thêm: Soạn Văn 9 Bài Lặng Lẽ Sa Pa Của Nguyễn Thành Long, Lặng Lẽ Sa Pa

Cho 4,48 lít khí co (ở đktc) từ từ trải qua ống sứ nung lạnh đựng 8 gam một oxit sắt cho đến khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Khí thu được sau bội nghịch ứng có tỉ khối so với hiđro bởi 20. Công thức của oxit sắt và tỷ lệ thể tích của khí CO2trong tất cả hổn hợp khí sau phản ứng là


Hỗn vừa lòng A gồm CuO cùng MO theo tỷ lệ mol tương ứng là 1 : 2 (M là sắt kẽm kim loại hóa trị không đổi). Cho 1 luồng H2dư đi qua 3,025 gam Anung lạnh thu được tất cả hổn hợp chất rắn B. Để hoà tan không còn B yêu cầu 40 ml hỗn hợp HNO32,5M và thu được V lít khí NO độc nhất (đktc). Hiệu suất các phản ứng đạt 100%. Kim loại M và quý giá của V là


Cho 31,9 gam hỗn hợp Al2O3, ZnO, FeO, CaO tác dụng hết với co dư, đun nóng thu được 28,7 gam hỗn hợp X. Mang lại X chức năng với hỗn hợp HCl dư chiếm được V lít khí H2 (đktc). V có mức giá trị là:


Khử hoàn toàn 32,2 gam lếu hợp có CuO, Fe2O3và ZnO bởi CO ở nhiệt độ cao chiếm được 25 gam tất cả hổn hợp X bao gồm 3 kim loại. đến X tác dụng vừa đủ với hỗn hợp HNO3thì nhận được khí NO (sản phẩm khử duy nhất, đktc) cùng dung dịch chứa m gam muối. Cực hiếm của m là


Khử hoàn toàn 69,6 gam các thành phần hỗn hợp A bao gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4và CuOở ánh nắng mặt trời cao thành sắt kẽm kim loại cần 24,64 lít khí co (đktc) với thu được x gam chất rắn. Cũng mang đến 69,6 gam A công dụng với hỗn hợp HCl vừa đủ thu được hỗn hợp B cất y gam muối. Cho B công dụng với hỗn hợp NaOH dư thấy tạo thành z gam kết tủa. Giá trị của x, y, z lần lượt là


Cho một luồng khí CO trải qua ống sứ đựng m gam Fe2O3 nung nóng. Sau một thời hạn thu được 10,44 gam chất rắn X gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4. Kết hợp hết X trong hỗn hợp HNO3 đặc, lạnh thu được 4,368 lít NO2 (sản phẩm khử tốt nhất ở đktc). Cực hiếm của m là


Dẫn 11,2 lít (đktc) tất cả hổn hợp X bao gồm CO cùng CO2 (có tỉ khối so với H2 bằng 15,6) qua ống đựng tất cả hổn hợp chất rắn bao gồm CuO, Fe2O3 nung nóng, thu được hỗn hợp khí Y (có tỉ khối đối với H2 bởi 18). Trọng lượng chất rắn còn lại sau phản bội ứng đã sụt giảm so với ban sơ là


Cho khí CO đi qua ống sứ đựng 0,09 mol các thành phần hỗn hợp A có Fe2O3 cùng FeO nung lạnh sau một thời gian thu được 10,32 gam hóa học rắn B. Dẫn khí đi thoát ra khỏi ống sứ vào dung dịch Ba(OH)2 dư chiếm được 17,73 gam kết tủa. đến B tính năng hết với hỗn hợp HNO3 dư nhận được V lít NO (đktc, thành phầm khử duy nhất). Giá trị của V là:


Cho khí teo qua hỗn hợp T bao gồm Fe và Fe2O3 nung nóng thu được các thành phần hỗn hợp khí B và các thành phần hỗn hợp chất rắn D. Mang lại B qua hỗn hợp Ca(OH)2 dư nhận được 6 gam kết tủa. Phương diện khác, hòa tan tất cả hổn hợp D bằng dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư thu được 0,18 mol SO2 (sản phẩm khử duy nhất) cùng 24 gam muối. Tỷ lệ số mol của fe trong các thành phần hỗn hợp T là


Đun 0,04 mol láo lếu hợp tất cả hơi nước cùng khí CO2 qua cacbon nung đỏ, chiếm được 0,07 mol tất cả hổn hợp Y có CO, H2 với CO2. đến Y đi qua ống đựng trăng tròn gam lếu hợp tất cả Fe2O3 và CuO (dư, nung nóng), sau khi các làm phản ứng xẩy ra hoàn toàn, nhận được m gam chất rắn. Giá trị của m là
Xem thêm: Đời Còn Dài Lắm Đâu Phải Chia Tay Là Xong, Lời Bài Hát Có Như Không Có

Hỗn hợp X có Fe, FeO, Fe2O3. Cho một luồng khí CO đi qua ống sứ đựng m g các thành phần hỗn hợp X nung nóng. Sau khi xong xuôi thí sát hoạch được 64 g chất rắn A với 11,2 lít khí B (đktc) có tỉ khối đối với hiđro là 20,4. Quý hiếm của m là


Cho H2 dư qua m gam tất cả hổn hợp chất rắn X tất cả Fe, CuO, Fe3O4 nung nóng, phản nghịch ứng dứt thấy cân nặng chất rắn sút 0,48 gam. Ví như hòa tan trọn vẹn m gam X vào V(ml) dung dịch HNO3 0,5M hoàn toản thì thu được buổi tối đa 1,344 lít NO (đktc, thành phầm khử duy nhất). Cực hiếm của V là