CHỨNG TỎ RẰNG VỚI MỌI SỐ TỰ NHIÊN N THÌ TÍCH N.(N+5) CHIA HẾT CHO 2

     
+1+thì:+5^n+2+++26.5^n+++82n+1+chia+hết+cho+59.(g)+Chứng+minh+rằng+với+mọi+số+tự+nhiên+n+>+1+thì+số+4^2n+1+++3^n+2chia+hết+cho+13.(h)+Chứng+minh+rằng+với+mọi...">

(f) chứng tỏ rằng với đa số số thoải mái và tự nhiên n > 1 thì: 5^n+2 + 26.5^n + 82n+1 phân chia hết mang đến 59.Bạn đã xem: chứng tỏ rằng với tất cả số thoải mái và tự nhiên n thì tích n.(n+5) phân tách hết cho 2

(g) chứng minh rằng với mọi số tự nhiên và thoải mái n > 1 thì số 4^2n+1 + 3^n+2chia hết cho 13.

Bạn đang xem: Chứng tỏ rằng với mọi số tự nhiên n thì tích n.(n+5) chia hết cho 2

(h) minh chứng rằng với đa số số tự nhiên và thoải mái n > 1 thì số 5^2n+1 + 2^n+4+ 2^n+1 phân tách hết mang đến 23.

(i) chứng tỏ rằng với đa số số tự nhiên và thoải mái n > 1 thì số 11n+2 + 122n+1 phân chia hết mang lại 133.

Xem thêm: Stt Đá Đểu Về Tình Yêu Sâu Cay Nhất Chất Như Nước Cất

(j) minh chứng rằng với mọi số tự nhiên n > 1: 5^2n−1 .26n+1 + 3^n+1 .2^2n−1 chia hết cho 38


*

*

1.Chứng tỏ rằng với tất cả số thoải mái và tự nhiên n thì tích ( n + 3 ) ( n + 6 ) phân tách hết mang đến 2

2.Chứng tỏ rằng với mọi số thoải mái và tự nhiên n thì tích n(n+5) phân chia hết mang lại 2

3. điện thoại tư vấn A = n2+ n + 1 . Chứng minh rằng :

a) A không phân tách hết mang đến 2

b) A không phân tách hết cho 5

2,

+ n chẵn

=> n(n+5) chẵn

=> n(n+5) phân tách hết mang lại 2

+ n lẻ

Mà 5 lẻ

=> n+5 chẵn => phân chia hết đến 2

=> n(n+5) phân tách hết đến 2

KL: n(n+5) phân tách hết cho 2 vơi phần lớn n ở trong N

3,

A = n2+n+1 = n(n+1)+1

a,

+ giả dụ n chẵn

=> n(n+1) chẵn

=> n(n+1) lẻ => ko phân tách hết mang lại 2

+ trường hợp n lẻ

Mà 1 lẻ

=> n+1 chẵn

=> n(n+1) chẵn

=> n(n+1)+1 lẻ => ko phân chia hết đến 2

KL: A không phân tách hết mang lại 2 với tất cả n trực thuộc N (Đpcm)

b, + ví như n chia hết mang đến 5

=> n(n+1) phân tách hết đến 5

=> n(n+1)+1 phân chia 5 dư 1

+ ví như n phân tách 5 dư 1

=> n+1 phân chia 5 dư 2

=> n(n+1) phân chia 5 dư 2

=> n(n+1)+1 phân tách 5 dư 3

+ ví như n phân tách 5 dư 2

=> n+1 chia 5 dư 3

=> n(n+1) phân tách 5 dư 1

=> n(n+1)+1 phân chia 5 dư 2

+ giả dụ n chia 5 dư 3

=> n+1 chia 5 dư 4

=> n(n+1) phân chia 5 dư 2

=> n(n+1)+1 phân chia 5 dư 3

+ giả dụ n phân chia 5 dư 4

=> n+1 phân chia hết đến 5

=> n(n+1) phân tách hết mang đến 5

=> n(n+1)+1 phân chia 5 dư 1

KL: A không chia hết cho 5 với đa số n ở trong N (Đpcm)

Đúng 0 comment (0)

Bài 6

a, chứng minh rằng với đa số số thoải mái và tự nhiên n thuộcN thì 60n +15 phân chia hết mang đến 15 nhưng lại không phân tách hết cho 30

b, minh chứng rằng không tồn tại số thoải mái và tự nhiên nào chia 15 dư 6 , phân tách 9 dư 1

c, chứng minh rằng 1005a +2100b phân chia hết mang đến 15 , với mọi số thoải mái và tự nhiên a,b ở trong N

d, minh chứng rằng A= n2+n+1 không phân tách hết mang lại 2 cùng 5 với tất cả số thoải mái và tự nhiên n thuộc N

Lớp 6 Toán 6 0 gửi Hủy

a,60 phân tách hết đến 15 => 60n chia hết đến 15 ; 45 chia hết cho 15 => 60n+45 phân tách hết đến 15 (theo đặc điểm 1)

60n phân tách hết cho 30 ; 45 không phân tách hết mang đến 30 => 60n+45 không phân chia hết mang lại 30 (theo đặc điểm 2)

Từ (1) suy ra a phân tách hết đến 3, tự (2) suy ra a không chia hết mang lại 3. Đó là vấn đề vô lí. Vậy không tồn tại số thoải mái và tự nhiên nào toại nguyện đề.

c,1005 phân tách hết cho 15 => 1005a phân chia hết mang đến 15 (1)

2100 chia hết cho 15 => 2100b chia hết đến 15 (2)

Từ (1) và (2) suy ra 1005a+2100b phân tách hết đến 15 (theo tính chất 1)

d,Ta gồm : n^2+n+1=nx(n+1)+1

nx(n+1) là tích của 2 số từ nhiên tiếp tục nên chia hết đến 2 suy ra nx(n+1)+1 là một vài lẻ nên không phân tách hết đến 2.

Xem thêm: Tiếng Anh 7 Mới Unit 3 Project Unit 3 Lớp 7 Mới, Project Trang 35 Unit 3 Sgk Tiếng Anh 7 Mới

Đúng 0
bình luận (0)

Mình xin vấn đáp ngắn gọn hơn! a)60 phân tách hết cho 15=> 60n phân tách hết mang lại 15 15 chia hết mang lại 15 =>60n+15 chia hết mang lại 15. 60 chia hết cho 30=>60n phân tách hết cho 30 15 không phân tách hết đến 30 =>60n+15 không phân chia hết mang đến 30 b)Gọi số tự nhiên và thoải mái đó là A đưa sử A thỏa mãn cả hai đk => A= 15.x+6 & = 9.y+1 nếu A = 15x +6 => A phân tách hết cho 3 nếu A = 9y+1 => A không phân tách hết đến 3 => vô lí.=> c) vị 1005;2100 phân tách hết mang lại 15=> 1005a; 2100b phân chia hết mang lại 15. => 1500a+2100b phân chia hết mang đến 15. D) A phân chia hết cho 2;5 => A phân tách hết cho 10. => A là số chẵn( ví dụ hơn là A là số gồm c/s tận thuộc =0.) nếu n là số chẵn => A là số lẻ. (vì chẵn.chẵn+chẵn+lẻ=lẻ) trường hợp n là số lẻ => A là số lẻ (vì lẻ.lẻ+lẻ+lẻ=lẻ) => A không phân chia hết mang đến 2;5

 

 

Đúng 0
bình luận (0)

Nguyễn Minh Trí giải dạng hình j nỗ lực ?

Đúng 0
comment (0)

a,chứng tỏ rằng với đa số số thoải mái và tự nhiên n thì tích (n+3).(n+6) chia hết cho 2

b, chứng tỏ rằng với đa số số thoải mái và tự nhiên n thì tích n.(n+5) phân tách hết cho 2

Lớp 6 Toán 0 0 gửi Hủy

chứng minh rằng với đa số số tự nhiên n thì (n+2).(n+5) phân chia hết mang lại 2

Lớp 6 Toán Ôn tập toán 6 2 0 nhờ cất hộ Hủy

nếu mọi số tự nhiên và thoải mái n:

n là số chẵn. N + 2 = số chẵn. Vậy số chẵn nhân với bất kể số nào cũng là số chẵn. Vậy n phân tách hết mang đến 2

n là số lẻ.n+ 5 = số chẵn vị số lẻ+ số lẻ = số chẵn. Số chẵn nhân với bất cứ số nào thì cũng là số chẵn. N phân tách hết đến 2

Đúng 0
bình luận (0) giả dụ n = 2k ( k ở trong N) thì n+2 = 2k + 2 phân tách hết cho 2 nếu như n = 2k + 1 ( k nằm trong N) thì n + 5 = 2k + 1 + 5 = 2k + 6 chia hết mang đến 2

Vậy với đa số số thoải mái và tự nhiên n thì (n+2).(n+5) luôn luôn chia hết mang đến 2

Đúng 0 bình luận (0)

Chứng tỏ rằng với tất cả số tự nhiên n thì tích (n+3).(n+6)chia hết mang lại 2

Chứng tỏ rằng với mọi số tự nhiên n thì

n.(n+5)chia hết đến 2

Lớp 6 Toán 1 0 giữ hộ Hủy

1) +Với n là số chẵn => n+3 lẻ với n+6 chẵn. Vì một số chẵn và một số ít lẻ nhân với nhau tạo thành thành số chẵn xuất xắc tích đó phân chia hết cho 2 ( đpcm)

+Với n là số lẻ => n+3 chẵn với n+6 lẻ ( tương tự như câu trên)

2)Tg từ bỏ câu a

Đúng 0
bình luận (0)

chứng minh rằng với tất cả số tự nhiên và thoải mái n thì tích n.(n+5) chia hết mang đến 2

Lớp 6 Toán 1 0 nhờ cất hộ Hủy

Vì n là số thoải mái và tự nhiên => n=2k;2k+1(k là số thoải mái và tự nhiên )

Xét n=2k

=> n.(n+5)=2k.(2k+5) chia hết cho 2

Xét n=2k+1

=> n.(n+5)=n.(2k+1+5)=n.(2k+6)=n.2.(k+3) chia hết mang lại 2

=>với phần đông số thoải mái và tự nhiên n thì n.(n+5) phân chia hết đến 2

=> dpcm

Đúng 0
phản hồi (0)

Bài 1.Tìm số thoải mái và tự nhiên n sao cho:2n + 7 phân chia hết mang lại n + 2

Bài 2.Chứng minh rằng:

a/ với tất cả số tự nhiên và thoải mái n thì (n+3)(n+10) chia hết mang đến 2

b/ với đa số số tự nhien n thì (n+3)(n+6) phân chia hết đến 2

c/ với tất cả số tự nhiên và thoải mái n thì (5n+7)(4n+6) chia hết cho 2

Lớp 6 Toán 0 0 gởi Hủy

a) minh chứng rằng với mọi số thoải mái và tự nhiên n thì tích (n+4) (n+5) phân chia hết cho 2

b) minh chứng n+2012 cùng n+2013 là 2 số nguyên tố cùng nhau với mọi số tự nhiên và thoải mái n.

Lớp 6 Toán 2 0 giữ hộ Hủy

Nếu n=2k (k ở trong N) thì n+5=2k+5 chia hết đến 2

Nếu n=2k+1 (k nằm trong N) thì n+4 =2k+5 chia hết đến 2

Vậy (n+4)(n+5) chia hết mang đến 2

 

Đúng 0
bình luận (0)

Câu a

Nếu n=2k thì n+4 = 2k+4 phân tách hết đến 2 => (n+4)(n+5) chia hết mang đến 2

Nếu n=2k+1 thì n+5=2k+5+1=2k+6 phân tách hết đến 2=> (n+4)(n+5) phân tách hết mang lại hai

Vậy (n+4)(n+5) phân chia hết mang đến 2

Câu b

Ta cón+2012 và n+2013 là nhị số tự nhiên liên tiếp

Gọi ƯCLN(n+2012; n+2013)=d

Vì ƯCLN(n+2012;n+2013)=d

=> n+2012 chia hết mang lại d, n+2013 phân chia hết cho d

Mà n+2013-n+2012=1=> d=1

Vậy n+2012 và n+2013 là 2 số nguyên tố cùng nhau

Đúng 0
bình luận (0)

chứng minh rằng với đa số số tự nhiên n thì n^2+n+6 không phân chia hết cho 5