#122

     
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Cho sơ đồ chuyển hóa sau:

Cr OH 3 → + KOH X → + Cl 2 + KOH Y → H 2 SO 4 Z → FeSO 4 + H 2 SO 4 T

Biết X, Y, Z, T là những hợp chất của crom. Hóa học Z cùng T theo thứ tự là

A.Bạn sẽ xem: mang đến sơ đồ chuyển hóa sau: cr oh 3 → koh

K2Cr2O7 và Cr2(SO4)3.

B.

Bạn đang xem: #122

K2Cr2O7và CrSO4.

C.K2CrO4và CrSO4.

D.K2CrO4và Cr2(SO4)3.

Cho sơ đồ đưa hóa các hợp chất của crom như sau:

Cr → + HCl X → + NaOH Y → + O 2 , H 2 O Z → + KOH T → + Cl 2 , KOH M → + H 2 SO 4 N

Công thức của hóa học Y và chất N vào sơ vật trên là

A. Cr(OH)2 cùng K2Cr2O7

B. Cr(OH)2 và K2CrO4

C. Cr(OH)3 cùng K2Cr2O7

D. NaCrO2 và K2CrO4


*

Đáp án A.

Cr + 2HCl

*

CrCl2 (X) + H2

CrCl2 + 2NaOH

*

Cr(OH)2 (Y) + 2NaCl

4Cr(OH)2 + O2 + 2H2O

*

4Cr(OH)3 (Z)

Cr(OH)3 + KOH

*

KCrO2 (T) + 2H2O

2KCrO2 + 3Cl2 + 8KOH
2K2CrO4 (M) + 6KCl + 4H2O

2K2CrO4 + H2SO4
K2Cr2O7 (N) + K2SO4 + H2O

Cho sơ đồ chuyển hóa sau:

Cr → + C l 2 , t 0 X → + K O H d ư Y → + B r 2 + K O H Z.

Biết X,Y,Z là các hợp chất của crom. Hai hóa học X cùng Z lần lượt là

A.CrCl2và KcrO2

B.CrCl3và K2Cr2O7

C.CrCl2và K2CrO4

D.CrCl3và K2CrO4

Cho sơ đồ đưa hóa trong dd Cr(OH)3 (X ,Y là hợp chất của Crom). X,Y theo lần lượt là

A.Na2CrO4 , CrBr3

B.NaCrO2 , CrBr3

C.Na2CrO4 , Na2Cr2O7

D.NaCrO2 , Na2CrO4

Cho sơ đồ chuyển hóa sau:

F e ( N O 3 ) 2 → t o X → + H C l Y → + Z T → t o X

Cho các chất: NaCl, KOH, AgNO3, Cu(OH)2. Tất cả bao nhiêu chất hoàn toàn có thể là Z trong sơ vật trên?

3

B.2

C.

Xem thêm: Please Wait - Bao Cao Su Có Tác Dụng Gì

1

D.4

Cho sơ đồ chuyển hoá giữa các hợp hóa học của crom:

C r ( O H ) 3 → + K O H X → + ( C l 2 + K O H ) Y → + H 2 S O 4 Z → + ( F e S O 4 + H 2 S O 4 ) T

Các hóa học X, Y, Z , T theo đồ vật tự là :

A. K C r O 2 ; K 2 C r O 4 ; K 2 C r O 7 ; C r 2 ( S O 4 ) 3

B. K 2 C r O 4 ; K C r O 2 ; K 2 C r O 7 ; C r 2 ( S O 4 ) 3

C. K C r O 2 ; K 2 C r O 7 ; K 2 C r O 4 ; C r S O 4

D. K C r O 2 ; K 2 C r O 7 ; K 2 C r O 4 ; C r 2 ( S O 4 ) 3

Cho sơ đồ đổi khác sau (mỗi mũi tên là 1 phản ứng)

Na2Cr2O7→Cr2O3→Cr→CrCl2→Cr(OH)2→Cr(OH)3→KCrO2→K2CrO4→K2Cr2O7→Cr2(SO4)3.

Tổng số phản bội ứng thuộc nhiều loại oxi hóa – khử vào dãy thay đổi trên là:

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Các quy trình thuộc nhiều loại OXH-K là :

Na2Cr2O7 → Cr2O3 ; Cr2O3 → Cr;

Cr → CrCl2 ; Cr(OH)2 → Cr(OH)3 ;

KCrO2 → K2CrO4 ; K2Cr2O7 → Cr2(SO4)3

=> gồm 6 quy trình thỏa mãn

=>D

Cho sơ đồ chuyển hóa sau:

X → t ∘ , c h â n k h ô n g Y → H C l Z → T X

Cho những chất: Fe(OH)2, Mg(OH)2, CaCO3, Fe(NO3)3. Số chất rất có thể thỏa mãn X vào sơ thiết bị trên là

A.2

B.1.

C. 3

D. 4

Cho sơ đồ gửi hóa sau: X → t ° , c h â n k h ô n g Y → + H C L Z → + T X .Cho những chất: Fe(OH)2, Mg(OH)2, CaCO3, Fe(NO3)3. Số chất rất có thể thỏa mãn X trong sơ đồ gia dụng trên là

A. 2.

B. 1.

C. 3.

Xem thêm: Top 8 Serum Trị Lỗ Chân Lông To Và Mụn Đầu Đen, Mụn Cám Hiệu Quả Nhất Hiện Nay

D. 4.

Cho sơ đồ chuyển hóa sau:

X → t ∘ , c h â n k h ô n g Y → + H C l Z → + T X

Cho những chất: Fe(OH)2, Mg(OH)2, CaCO3, Fe(NO3)3. Số chất rất có thể thỏa mãn X vào sơ vật dụng trên là