Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp x gồm 3 ancol

     

Đốt cháy trọn vẹn m gam hh X gồm cha ancol (đơn chức, thuộc cùng dãy đồng đẳng), chiếm được 8,96 lít khí CO2 (đktc) và 11,7 gam H2O. Phương diện khác, nếu đun cho nóng m gam X với H2SO4 đặc thì tổng trọng lượng ete buổi tối đa thu được là


*

*

Đốt cháy trọn vẹn m gam các thành phần hỗn hợp X gồm tía ancol (đơn chức, thuộc thuộc dãy đồng đẳng), nhận được 8,96 lít khí CO2 (đktc) và 11,7 gam H2O. Mặt khác, nếu đun nóng m gam X với H2SO4 quánh thì tổng trọng lượng ete về tối đa chiếm được là

A.Bạn đã xem: đốt cháy hoàn toàn m gam các thành phần hỗn hợp x tất cả 3 ancol 6,50 gam

B.

Bạn đang xem: đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp x gồm 3 ancol

7,85 gam

C. 7,40 gam

D. 5,60 gam

Đốt cháy hoàn toàn m gam các thành phần hỗn hợp X gồm ba ancol (đơn chức, thuộc cùng dãy đồng đẳng), nhận được 8,96 lít khí CO2 (đktc) với 11,7 gam H2O. Khía cạnh khác, nếu làm cho nóng m gam X cùng H2SO4 sệt thì tổng trọng lượng ete buổi tối đa thu được là

A. 6,50 gam.

B. 7,85 gam

C. 7,40 gam

D. 5,60 gam

Đốt cháy trọn vẹn một lượng tất cả hổn hợp X gồm một trong những ancol thuộc cùng dãy đồng đẳng bắt buộc dùng 10,08 lít khí O2 (đktc), chiếm được 6,72 lít khí CO2 (đktc) cùng 9,90 gam H2O. Nếu đun cho nóng 10,44 gam các thành phần hỗn hợp X như bên trên với H2SO4 sệt ở nhiệt độ tương thích để gửi hết thành ete thì tổng khối lượng ete nhận được là

A. 6,45 gam

B. 5,04 gam

C. 7,74 gam

D. 8,88 gam

Đốt cháy trọn vẹn một lượng tất cả hổn hợp X gồm ba ancol đối kháng chức thuộc dãy đồng đẳng đề nghị vừa đầy đủ V lít O2 (ở đktc) chiếm được 22 gam CO2 và 14,4 gam H2O. Nếu đun nóng thuộc lượng tất cả hổn hợp X trên với H2SO4 quánh ở nhiệt độ độ thích hợp để chuyển hết thành ete thì thu được m gam hỗn hợp ete. Quý hiếm của V với m theo thứ tự là:

A. 13,44 với 9,7.

B. 15,68 cùng 12,7.

C. 20,16 cùng 7,0.

D. 16,80 với 9,7.

Đốt cháy hoàn toàn một lượng tất cả hổn hợp X bao gồm 3 ancol thuộc thuộc dãy đồng đẳng chiếm được 6,72 lít khí CO2 (đktc) cùng 9,90 gam H2O. Nếu đun cho nóng cũng lượng các thành phần hỗn hợp X như trên với H2SO4 đặc ở sức nóng độ tương thích để gửi hết thành ete thì tổng khối lượng ete thu được là:

A. 4,20 gam

B. 5,46 gam

C. 7,40 gam

D. 6,45 gam

Đốt cháy trọn vẹn một lượng tất cả hổn hợp X gồm ba ancol đơn chức thuộc dãy đồng đẳng đề nghị vừa đủ V lít O2 (ở đktc) thu được 22 gam CO2 cùng 14,4 gam H2O. Nếu hâm sôi cùng lượng hỗn hợp X trên với H2SO4 đặc ở nhiệt độ tương thích để chuyển hết thành ete thì chiếm được m gam hỗn hợp ete. Quý giá của V và m theo thứ tự là

A. 13,44 cùng 9,7

B. 15,68 cùng 12,7

C. 20,16 và 7,0

D. 16,80 cùng 9,7

Đốt cháy trọn vẹn một lượng hỗn hợp X tất cả 3 ancol thuộc cùng dãy đồng đẳng chiếm được 6,72 lít khí CO2 (đktc) và 9,90 gam H2O. Nếu như đun nóng thuộc lượng tất cả hổn hợp X như trên với H2SO4 sệt ở nhiệt độ độ tương thích để đưa hết thành ete thì tổng khối lượng của ete nhận được là

A. 6,45 gam.

Xem thêm: Cách Khôi Phục Đoạn Tin Nhắn Đã Xóa Trên Messenger

C. 7,40 gam.

D. 4,20 gam.

Hỗn hợp X chứa các chất hữu cơ đa số mạch hở, thuần chức bao gồm 2 ancol đối chọi chức, tiếp đến trong hàng đồng đẳng với một este nhị chức. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol X yêu cầu dùng 10,304 lít khí O2 (đktc), nhận được 14,96 gam CO2 và 9 gam H2O. Ngoài ra đun lạnh 18,48 gam X với hỗn hợp NaOH dư, thu được 5,36 gam một muối duy nhất và tất cả hổn hợp Y đựng hai ancol. Đun nóng cục bộ Y với H2SO4 quánh ở 140° nhận được m gam tất cả hổn hợp ete. Biết hiệu suất ete hóa của 2 ancol trong Y đều bằng 80%. Giá trị gần nhất của m là

A. 4.

B. 11.

C. 10.

D. 9.

Lớp 0 chất hóa học 1 0

Hỗn hòa hợp X có 2 ancol 1-1 chức, kế tiếp trong hàng đồng đẳng. Đun nóng m gam X với H2SO4 sệt thu được H2O cùng hỗn hợp những chất cơ học Y gồm 2 ancol với 3 ete. Đốt cháy hoàn toàn Y thu được 6,272 lít CO2 (đktc). Phương diện khác, đến m gam X đi qua ống sứ đựng CuO (dư) đung nóng, sau khoản thời gian các phản bội ứng xảy ra trọn vẹn thu được hỗn hợp Z gồm 2 anđehit. đến Z tác dụng hoàn toàn với lượng dư hỗn hợp AgNO3 vào NH3 nấu nóng thu được 69,12 gam Ag. Giá trị của m là:

A. 8,08.

B. 7,52.

C.

Xem thêm: Cho Tam Giác Abc Vuông Tại A Đường Cao Ah. Biết Ab Ac = 5 4 Và Bc = 82Cm. Khi Đó Bh = Cm

10,32.