ĐƯỜNG THẲNG ĐI QUA GỐC TỌA ĐỘ

     

Câu hỏi :

Đường trực tiếp d trải qua gốc tọa độ và tuy vậy song với đường thẳng AB có (A(2;1);B(1;3)) có phương trình là: 


*