FECL2 + H2SO4 ĐẶC NÓNG

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Cho sơ đồ chuyển hoá (mỗi mũi tên là một p/t pư):


1. Fe3O4 + HCl → FeCl2 + FeCl3 + H2O

3. FeO + HNO3 loãng → Fe(NO3)3 + NO + H2O

5. Al + HNO3 loãng → Al(NO3)3 + H2


*

(1) cho Mg vào dd H2SO4 (loãng).

(3) đến FeSO4 vào dd H2SO4 (đặc, nóng).

(5) đến BaCl2 vào dd H2SO4 (đặc, nóng).

Trong những thí nghiệm trên, số thí nghiệm xẩy ra phản ứng mà lại H2SO4 đóng vai trò là chất oxi hóa là

A.

Bạn đang xem: Fecl2 + h2so4 đặc nóng

2

B. 4.

C. 3.

D. 5.


+FeCl2+++FeCl3+++H2Ob.+NaOH+++Al+++H2O+-+-+-+>+NaAlO2+++H2c.+M+++H2SO4+(đặc,+nóng)+-+-+-+>+M2(SO4)3+++SO2+++H2Od.+CxHy+++O2+-+-+-+>+CO2...">

Hoàn thành những PTHH bao gồm sơ thứ phản ứng sau:

a. Fe3O4 + HCl - - - > FeCl2 + FeCl3 + H2O

b. NaOH + Al + H2O - - - > NaAlO2 + H2

c. M + H2SO4 (đặc, nóng) - - - > M2(SO4)3 + SO2 + H2O

d. CxHy + O2 - - - > CO2 + H2O


(a.Fe_3O_4+8HCl ightarrow FeCl_2+2FeCl_3+4H_2O\b.NaOH+Al+H_2O ightarrow NaAlO_2+dfrac32H_2\c.2M+6H_2SO_4 ightarrow M_2left(SO_4 ight)_3+3SO_2+6H_2O\d.2C_xH_y+dfrac4x+y2O_2 ightarrow2xCO_2+yH_2O)


a) (Fe_3O_4+8HCl ightarrow FeCl_2+2FeCl_3+4H_2O)

b) (2NaOH+2Al+2H_2O ightarrow2NaAlO_2+3H_2)

c) (2M+6H_2SO_4 ightarrow M_2left(SO_4 ight)_3+3SO_2+6H_2O)

d) (2C_xH_y+dfrac4x+y2O_2underrightarrowt^o2xCO_2+yH_2O)


Chỉ được dùng thêm 1 thuốc thử khác hãy nhận biết các hóa học sau:

a/Na2CO3, HCl,Ba(NO3)2

b/Na2SO4, Na2CO3, H2SO4, BaCl2

c/Na2CO3, HCl, Ba(NO3)2, Na2SO4

d/FeCl2, FeCl3, NaOH, HCl. 

e/Na2CO3, BaCl2, H2SO4

f/H2SO4, Ba(NO3)2, KCl, Na2S

g/HCl, NaOH, AgNO3, CuSO4

 


Lần lượt mang đến bột sắt tiếp xúc cùng với lượng dư những chất: FeCl3; AlCl3; CuSO4; Pb(NO3)2; HCl đặc; HNO3; H2SO4 quánh nóng; NH4NO3; Cl2; S ở đk thích hợp. Số ngôi trường hợp tạo thành muối Fe(II) là 

A. 4

B. 8

C. 5

D. 7


T r i a n m i t i n → t o + N a O H X → + H C l Y → H 2 S O 4 đ ặ c n ó n g + C H 3 O H Z

Tên gọi của Z là

A. metyl panmitat

B. metyl linoleat

C. metyl stearat

D. metyl oleat


• tripanmitin (C15H31COO)3C3H5 + 3NaOH → 3C15H31COONa + C3H5(OH)3.

• C15H31COOH + CH3OH ⇄ C15H31COOCH3 + H2O.


Hoà tan trọn vẹn m gam hỗn hợp X bao gồm Fe, FeCl2, FeCl3 vào H2SO4 sệt nóng, thoát ra 4,48 lít khi SO2 độc nhất (đktc) và dung dịch Y. Thêm NH3 dư vào Y chiếm được 32,1 gam kết tủa. Quý hiếm m là

A.16,8.

Xem thêm: Mối Quan Hệ Giữa Kiểu Gen Môi Trường Và Kiểu Hình, Nêu Mối Quan Hệ Giữa Kiểu Gen Và Kiểu Hình

B. 17,75.

C. 25,675.

D. 34,55.


CuCl2+-->Cu(OH)2+-->CuO+-->Cu+-->CuSO4+-->Cu+-->+CuO+-->CuCl2+-->Cu(NO3)2+-->Cu+-->+CuCl2+b.+Al-->AlCl3+-->+Al...">

Bài 1. Viết các pthh để kết thúc sơ đồ chuyển đổi hóa học tập sau(thi):

a. CuSO4 -->CuCl2 -->Cu(OH)2 -->CuO -->Cu -->CuSO4 -->Cu --> CuO -->CuCl2 -->Cu(NO3)2 -->Cu --> CuCl2

b. Al-->AlCl3 --> Al(OH)3 --> Al2O3-->Al2(SO4)3 -->AlCl3 --> Al(NO3)3

c. Sắt --> FeCl3-->Fe(OH)3 --> Fe2O3 -->Fe -->Fe2(SO4)3 --> FeCl3--> Fe(NO3)3 --> sắt -->FeCl2 -->Fe -->Fe3O4 --> fe --> FeSO4

d. CaO ---> CaCl2 ---> CaCO3 ---> CaO ---> Ca(OH)2 ---> CaCO3---> CaCl2 ---> Ca(NO3)2 ---> CaSO4

Bài 2. Bài tập phân biệt dd. Phân biệt các dd ko màu sắc sau bằng pp hóa học.

a. NaOH, NaCl, HCl, BaCl2 . B. NaOH, HCl, H2SO4 , BaCl2

c. NaOH, NaCl, HCl, Ca(OH)2 . D. NaOH, HCl, H2SO4 , BaCl2 , NaNO3.

Bài 3. Viết pthh xẩy ra khi cho các chất (dd) sau công dụng lần lượt với nhau(thi):

a. Dd NaOH, dd H2SO4 loãng, dd BaCl2 , dd Na2CO3 , dd FeSO4 , Al. (HD gồm 10 pthh).

Xem thêm: Phim Nhiệt Huyết Thần Tượng Phần 4, Nhiệt Huyết Thần Tượng Phần 4 Tập 7

b. Dd NaOH, dd H2SO4 loãng, dd BaCl2 , dd Na2SO4 , dd CuSO4 , Fe. (HD bao gồm 7 pthh).