Giải Bài Tập Vật Lí 9 Bài 6

     

a) Tính năng lượng điện trở tương đương Rtđcủa đoạn mạch AB lúc R1mắc tiếp nối với R2. Rtđlớn hơn hay bé dại hơn mỗi điện biến hóa phần?

b) giả dụ mắc R1song tuy nhiên với R2thì năng lượng điện trở tương đường R"tđcủa đoạn mạch lúc ấy là bao nhiêu? R"tđ lớn hơn hay bé dại hơn từng điện vươn lên là phần?

c) Tính tỷ số 

*

Lời giải:

a) Rtđ của đoạn mạch AB khi R1mắc thông suốt với R2 là: Rtđ = R1 + R2 = đôi mươi + trăng tròn = 40Ω.

Bạn đang xem: Giải bài tập vật lí 9 bài 6

Vậy Rtđ lớn hơn, từng điện trở thành phần.

b) khi R1 mắc tuy vậy song cùng với R2 thì:

*

Vậy R"tđ nhỏ rộng mỗi điện biến hóa phần.

c) Tỉ số thân Rtđ và R"tđ là:

*

Câu 2 trang 16 SBT đồ vật Lí 9 

Hai năng lượng điện trở R1 và R2 được mắc theo hai phương pháp vào hai điểm M, N vào sơ đồ dùng hình 6.1 SBT, trong những số ấy hiệu điện nỗ lực U = 6V. Trong biện pháp mắc trang bị nhất, ampe kế chỉ 0,4A. Trong phương pháp mắc trang bị hai, ampe kế chỉ 1,8A

*

a) Đó là hai giải pháp mắc nào? Vẽ sơ đồ vật từng cách mắc.

b) Tính năng lượng điện trở R1và R2

Lời giải:

a) Trong phương pháp mắc 1, điện trở tương tự là:

*

Trong cách mắc 2, năng lượng điện trở tương tự là:

*

Ta nhận thấy Rtđ1 > Rtđ2 nên biện pháp mắc một là cách mắc có hai điện trở ghép nối tiếp, phương pháp 2 tất cả hai điện trở ghép song song

Sơ đồ biện pháp mắc 1: Hình 6.1a

Sơ đồ phương pháp mắc 2: Hình 6.1b

*
*

b) Ta có:

R1 mắc thông liền với R2 nên: R1 + R2 = Rtđ1 = 15 Ω (1)

R1 mắc tuy vậy song với R2 nên: 

*

Lấy (1) nhân cùng với (2) theo vế suy ra R1R2 = 50 Ω

→ 

*

Từ (1) cùng (3) suy ra R12 -15R1 + 50 = 0

Giải phương trình bậc hai ta được:

R1 = 5 Ω, R2 = 10 Ω hoặc R1 = 10 Ω, R2 = 5 Ω

Câu 3 trang 16 SBT đồ Lí 9 

Hai đèn điện giống nhau sáng thông thường khi hiệu điện cố kỉnh đặt vào nhị đầu mỗi đèn là 6V và cái điện chạy qua mỗi đèn khi bao gồm cường độ là 0,5A (cường độ cái điện định mức)

Mắc nối liền hai bóng đèn này vào hiệu điện vắt 6V. Tính cường độ cái điện chạy qua đèn lúc đó. Nhị đèn có sáng bình thường không? vày sao? nhận định rằng điện trở của mỗi đèn điện trong trường hợp này còn có giá trị như những khi sáng bình thường.

Tóm tắt:

U1 = U2 = 6V; Iđm1 = Iđm2 = 0,5A; U = 6V; R1 nối tiếp R2;

I1 = ?, I2 = ?, hai đèn sáng như vậy nào?

Lời giải:

Điện trở của từng đèn là: R1 = R2 = U2 /Iđm2 = 6/0,5 = 12 Ω

Khi 2 đèn mắc tiếp liền thì: Rtd = R1 + R2 = 12 + 12 = 24 Ω

Cường độ cái điện qua mỗi đèn là: I1 = I2 = U/Rtd = 6/24 = 0,25A đm = 0,5A

Hai đèn sáng yếu rộng mức thông thường vì cường độ chiếc điện chạy qua đèn nhỏ tuổi hơn cực hiếm định mức.

Câu 4 trang 16 SBT vật Lí 9 

Hai trơn đèn tất cả cùng hiệu điện thế định nấc 110V; cường độ dòng điện định nấc của bóng đèn thứ nhất là 0,91A, của đèn điện thứ nhị là 0,36A. Có thể mắc thông suốt hai bóng đèn trong trường vừa lòng này vào hiệu điện gắng 220V được không? bởi vì sao?

Tóm tắt:

Uđm1 = Uđm2 = 110V; Iđm1 = 0,91A; Iđm2 = 0,36A

Mắc thông suốt hai đèn vào U = 220 V giành được không? vị sao?

Lời giải:

Điện trở của đèn 1 là: R1 = Uđm1 /Iđm1 = 110/0,91 = 121Ω

Điện trở của đèn 2 là: R2 = Uđm2 /Iđm2 = 110/0,36 = 306Ω

Điện trở tương đương của mạch là: Rtđ = R1 + R2 = 121 + 306 = 427Ω

Cường độ dòng điện thực tiễn chạy qua hai bóng đèn là:

I1 = I2 = I = U/Rtđ = 220/427 = 0,52A.

So sánh với cường độ loại điện định mức của mỗi đèn điện ta thấy đèn 1 có thể không sáng sủa lên được, còn đèn 2 thì có thể sẽ cháy yêu cầu không mắc tiếp nối hai đèn điện này được.

Câu 5 trang 16 SBT đồ Lí 9 

Ba điện trở cùng quý giá R = 30Ω.

a) gồm mấy biện pháp mắc cả cha điện trở này thành một mạch điện ? Vẽ sơ đồ các cách mắc đó.

b) Tính năng lượng điện trở tương tự của mỗi mạch trên

Lời giải:

a) có 4 phương pháp mắc sau:

*

b) Điện trở tương tự của mỗi mạch là:

Mạch 1: Rtđ = 3R = 3×30 = 90Ω.

Mạch 2: Rtđ = R + R/2 = 30 + 30/2 = 45Ω.

Xem thêm: Ưu Điểm Và Nhược Điểm Của Năng Lượng Mặt Trời, Ưu Điểm Và Khuyến Điểm Của Năng Lượng Mặt Trời

Mạch 3: Rtđ = (2R.R)/(2R+R) = 2R/3 = 2.30/3 = 20Ω.

Mạch 4: Rtđ = R/3 = 30/3 = 10Ω.

Câu 6 trang 17 SBT thứ Lí 9 

Cho mạch năng lượng điện AB tất cả sơ vật dụng như hình 6.2 trong đó điện trở R1 = 3r ; R2 = r; R3 = 6r. Điện trở tương đương của đoạn mạch này có giá trị nào dưới đây?

*

A. 0,75r

B. 3r

C. 2,1r

D. 10r

Tóm tắt:

R1 = 3r; R2 = r; R3 = 6r; Rtđ = ?

Lời giải:

Chọn C

Do năng lượng điện trở R2 nối tiếp với năng lượng điện trở R3 nên ta có: R23 = R2 + R3 = r + 6r = 7r

Điện trở tương tự của đoạn mạch này là:

*

Câu 7 trang 17 SBT đồ gia dụng Lí 9 

Các năng lượng điện trở R là như nhau trong những đoạn mạch gồm sơ thiết bị trong hình 6.3 bên dưới đây. Hỏi điện trở tương đương của đoạn mạch nào là bé dại nhất?

*

Lời giải:

Chọn D

Cách mắc A: Rtđ = R + R + R =3R

Cách mắc B: 

*

Cách mắc C: 

*

Cách mắc D: 

*

Vậy biện pháp mắc D tất cả điện trở tương đương bé dại nhất.

Câu 8 trang 17 SBT đồ gia dụng Lí 9 

Điện trở tương đương của đoạn mạch AB có sơ đồ dùng như bên trên hình 6.4 là RAB = 10Ω, trong các số ấy các điện trở R1 = 7Ω ; R2 = 12Ω. Hỏi năng lượng điện trở R_x có mức giá trị nào dưới đây?

*

A. 9Ω

B. 5Ω

C. 4Ω

D. 15Ω

Lời giải:

Chọn C

Điện trở tương đương của đoạn mạch: RAB = R1 + R2x ⇒ R2x = RAB – R1 = 10 - 7= 3Ω

Do R2 mắc tuy vậy song cùng với Rx nên ta có: 

*

Câu 9 trang 17 SBT đồ vật Lí 9 

Điện trở R1 = 6Ω ; R2 = 9Ω; R3 = 15Ω chịu đựng được cái điện gồm cường độ lớn số 1 tương ứng là I1 = 5A ; I2 = 2A và I3 = 3A. Hỏi hoàn toàn có thể đặt một hiệu năng lượng điện thế lớn nhất là từng nào vào nhị đầu đoạn mạch gồm ba điện trở này thông suốt với nhau?

A. 45V

B. 60V

C. 93V

D. 150V

Lời giải:

Chọn B

Do tía điện trở này mắc thông suốt nên ta có I = I1 = I2 = I3 = 2A

Điều kiện cường độ lớn số 1 được phép qua đoạn mạch này là: Imax = I2 = 2A

(lấy giá bán trị bé dại nhất, giả dụ lấy quý giá khác lớn hơn vậy thì điện trở bị hỏng).

Điện trở tương tự của đoạn mạch là:

Rtđ = R1 + R2 + R3 = 6 + 9 + 15 = 30Ω

Hiệu điện thế to nhất có thể đặt vào nhì đầu đoạn mạch là:

Umax = Imax.Rtđ = 2.30 = 60V

Câu 10 trang 18 SBT đồ Lí 9

Khi mắc nối tiếp hai năng lượng điện trở R1 và R2 vào hiệu điện núm 1,2V thì dòng điện chạy qua chúng có cường độ I = 0,12A

a) Tính năng lượng điện trở tương tự của đoạn mạch tiếp liền này

b) nếu như mắc tuy nhiên song hai điện trở nói trên vào một hiệu điện cụ thì loại điện chạy qua năng lượng điện trở R1có cường độ I1 gấp 1,5 lần cường độ I2 của dòng điện chạy qua năng lượng điện trở R2. Hãy tính điện trở R1 và R2

Tóm tắt:

a) R1 nối tiếp R2; U = 1,2 V; I = 0,12 A; Rtđ= ?

b) R1 song song R2: I1= 1,5I2, R1 = ?; R2 = ?

Lời giải:

a) R1 nối tiếp R2 nên năng lượng điện trở tương tự của đoạn mạch:

*

b) vày R1 mắc tuy vậy song R2 nên: U1 = U2 ⇔ I1.R1 = I1.R2

Mà I1 = 1,5I2 → 1,5I2.R1 = I2.R2 → 1,5R1 = R2

Thay R2 = 1,5R1 vào (1) ta được: R1 + 1,5R1 = 10 ⇒ 2,5R1 = 10 ⇒ R1 = 4Ω

⇒ R2 = 1,5.4 = 6Ω

Câu 11 trang 18 SBT thứ Lí 9 

Cho bố điện trở là R1 = 6Ω ; R2 = 12Ω với R3 = 18Ω. Dùng ba điện trở này mắc thành đoạn mạch tuy vậy song bao gồm hai mạch rẽ, trong số đó có một mạch rẽ bao gồm hai điện trở mắc nối tiếp.

a) Vẽ sơ đồ của những đoạn mạch theo yêu cầu đã nêu bên trên đây

b) Tính điện trở tương tự của từng đoạn mạch này

Tóm tắt:

R1 = 6Ω ; R2 = 12Ω với R3 = 18Ω.

a) Vẽ sơ đồ

b) Rtđ= ? trong mỗi sơ đồ.

Lời giải:

a) Vẽ sơ đồ:

+) (R1 nt R2) //R3

*

+) (R3 nt R2) //R1:

*

+) (R1 nt R3) // R2:

*

b) Điện trở tương đương của mỗi đoạn mạch:

+) (R1 nt R2) //R3:

R12 = R1 + R2 = 6 + 12 = 18Ω

*

+) (R3 nt R2) // R1:

R23 = R2 + R3 = 12 + 18 = 30Ω

*

+) (R1 nt R3) //R2:

R13 = R1 + R3 = 6 + 18 = 24Ω

*

Câu 12 trang 18 SBT trang bị Lí 9 

Cho mạch điện tất cả sơ vật dụng như hình 6.5, trong số ấy điện trở R1 = 9Ω; R2 = 15Ω; R3 = 10Ω ; dòng điện đi qua R3 có cường độ là I3 = 0,3A

*

a) Tính các cường độ cái điện I1, I2tương ứng đi qua những điện trở R1và R2

b) Tính hiệu điện cầm U giữa hai đầu đoạn mạch AB

Tóm tắt:

R1 = 9Ω ; R2 = 15Ω ; R3 = 10Ω; I3 = 0,3A

a) I1= ?; I2= ?

b) U = ?

Lời giải:

a) Hiệu điện ráng giữa hai đầu R3: U3= I3.R3= 0,3.10 = 3V.

⇒ U23 = U2 = U3 = 3V (vì R2 // R3).

Cường độ mẫu điện qua R2: I2 = U2/R2 = 3/15 = 0,2A.

Xem thêm: Top 7 Địa Chỉ Bán Loa Sub Cũ Tại Hải Phòng Uy Tín Hiện Nay, Địa Chỉ Bán Loa Cũ, Loa Bãi Hải Phòng Uy Tín

Cường độ chiếc điện qua R1: I = I1 = I2 + I3 = 0,3 + 0,2 = 0,5A (vì R1 nằm sống nhánh chính, R2 và R3 nằm ở nhì nhánh rẽ)

b) Hiệu điện cầm giữa hai đầu đoạn mạch AB là: UAB= U1+ U23

Trong đó U1 = I1.R1 = 0,5.9 = 4,5V

→ UAB = 4,5 + 3 = 7,5V.

Câu 13 trang 18 SBT đồ vật Lí 9 

Hãy minh chứng rằng năng lượng điện trở tương tự Rtđ của một đoạn mạch song song chẳng hạn gồm 3 điện trở R1, R2, R3 mắc tuy nhiên song cùng với nhau, thì nhỏ tuổi hơn mỗi điện biến phần (Rtđ 1 ; Rtđ 2 ; Rtđ 3)

Lời giải:

*

Câu 14 trang 18 SBT thiết bị Lí 9 

Cho mạch điện bao gồm sơ đồ gia dụng như hình 6.6, trong các số ấy các điện trở R1 = 14Ω ; R2 = 8Ω ; R3 = 24Ω ; mẫu điện đi qua R1 có độ mạnh là I1 = 0,4A

*

a) Tính các cường độ loại điện bên trên I2, I3tương ứng đi qua những điện trở R2 và R3