Giới ngành lớp bộ họ chi loài

     
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

 Thực vật được phân loại từ cao đến thấp theo thứ tự gồm những bậc nào?

A. Ngành - Loài - Lớp - Bộ - Họ - Chi

B. Loài - Lớp - Bộ - Họ - Chi - Ngành

C. Ngành - Lớp - Bộ - Họ - Chi - Loài

D. Ngành - Lớp - Bộ - Họ - Loài - Chi


*

*

Thực vật được phân loại từ cao đến thấp theo thứ tự gồm những bậc nào?

A. Ngành - Loài - Lớp - Bộ - Họ - Chi

B. Loài - Lớp - Bộ - Họ - Chi - Ngành

C. Ngành - Lớp - Bộ - Họ - Chi - Loài

D. Ngành - Lớp - Bộ - Họ - Loài - Chi


Thực vật được phân loại từ cao đến thấp theo thứ tự gồm những bậc nào?

A. Ngành - Loài - Lớp - Bộ - Họ - Chi

B. Loài - Lớp - Bộ - Họ - Chi - Ngành

C. Ngành - Lớp - Bộ - Họ - Chi - Loài

D. Ngành - Lớp - Bộ - Họ - Loài - Chi


Thực vật được phân loại từ cao đến thấp theo thứ tự gồm những bậc nào?

A. Ngành - Loài - Lớp - Bộ - Họ - Chi

B. Loài - Lớp - Bộ - Họ - Chi - Ngành

C. Ngành - Lớp - Bộ - Họ - Chi - Loài

D. Ngành - Lớp - Bộ - Họ - Loài - Chi


Câu 4: Các bậc phân loại sinh vật từ thấp đến cao theo trình tự nào sau đây?

A. Loài → Chi (giống) → Họ → Bộ → Lớp → Ngành → Giới

B. Chi (giống) → Loài → Họ → Bộ → Lớp → Ngành → Giới

C. Giới → Ngành → Lớp → Bộ → Họ → Chi (giống) → Loài

D. Loài → Chi (giống) → Bộ → Họ → Lớp → Ngành → Giới

Đề ôn ạ.

Bạn đang xem: Giới ngành lớp bộ họ chi loài


Câu 6: Các bậc phân loại sinh vật từ thấp đến cao theo trình tự nào sau đây?

A Chi (giống) → Loài → Họ → Bộ → Lớp → Ngành → Giới

B. Loài → Chi (giống) → Họ → Bộ → Lớp → Ngành → Giới

C. Giới → Ngành → Lớp → Bộ → Họ → Chi (giống) → Loài

D. Loài → Chi (giống) → Bộ → Họ → Lớp → Ngành → Giới


Thế giới sinh vật được chia vào các bậc phân loại từ nhỏ đến lớn theo trật tự. *

5 điểm

A.Loài – chi – họ- bộ- lớp- ngành- giới.

B.Loài – họ - chi - bộ- lớp- ngành- giới.

C.GIới- ngành- bộ- lớp- họ- chi – loài

D.Giới- họ- lớp- ngành- bộ- họ- chi- loài.


Thế giới sinh vật được chia vào các bậc phân loại từ nhỏ đến lớn theo trật tự.

Loài – chi – họ- bộ- lớp- ngành- giới.

Loài – họ - chi - bộ- lớp – ngành - giới.

Xem thêm: Bài Dự Thi " Viết Về Cuốn Sách Tôi Yêu Thích Nhất" 2022, Viết Về Cuốn Sách Mà Em Thích

Giới - ngành - bộ - lớp - họ - chi – loài.

Giới - họ - lớp – ngành - bộ - họ - chi - loài.


Câu 1: Thế giới sống được phân thành các nhóm theo trình tự nào?

A. Loài →chi→ họ →bộ →lớp→ ngành→ giới

B. Chi→ họ →bộ →lớp →ngành→ giới→ loài

C. Loài→ chi →bộ →họ →lớp→ ngành→ giới

D. Loài →chi→ lớp →họ→ bộ →ngành→ giới

Câu 2:Virus Corona gây bện viêm đường hô hấp cấp có hình dạng nào sau đây?

A. Hình đa diện. B. Hình cầu. C. Hình que. D. Hình dấu phẩy.

Câu 3: Sinh vật nào sau đây Không phải nguyên sinh vật?

A. Trùng giày B. Trùng sốt rét C. Rêu D. Tảo silic

Câu 4: Nấm đảm là loại nấm có thể quả dạng:

A. Hình túi B. Hình tai mèo C. Hình mũ D. sợi nấm phân nhánh

Câu 5: Nấm không thuộc giới thực vật vì sao?

A. Nấm không có khả năng sống tự dưỡng

B. Nấm là sinh vật nhân thực

C. Nấm có thể là đơn bào hoặc đa bào

D. Nấm đa dạng về hình thái và môi trường sống

Câu 6: Cây nào dưới đây có hạt nhưng không có quả?

A. Cây chuối B. Cây ngô C. Cây thông D. Cây mía

Câu 7: Đặc điểm nào dưới đây chỉ có ở thực vật hạt kín?

A. Sinh sản bằng hạt B. Có hoa và quả C. Thân có mạch dẫn D. Sống ở trên cạn


Lớp 6 Khoa học tự nhiên
2
0
Gửi Hủy

Câu 1: Thế giới sống được phân thành các nhóm theo trình tự nào?

A. Loài →chi→ họ →bộ →lớp→ ngành→ giới

B. Chi→ họ →bộ →lớp →ngành→ giới→ loài

C. Loài→ chi →bộ →họ →lớp→ ngành→ giới

D. Loài →chi→ lớp →họ→ bộ →ngành→ giới

Câu 2:Virus Corona gây bện viêm đường hô hấp cấp có hình dạng nào sau đây?

A. Hình đa diện. B. Hình cầu. C. Hình que. D. Hình dấu phẩy.

Câu 3: Sinh vật nào sau đây Không phải nguyên sinh vật?

A. Trùng giày B. Trùng sốt rét C. Rêu  D. Tảo silic

Câu 4: Nấm đảm là loại nấm có thể quả dạng:

A. Hình túi B. Hình tai mèo C. Hình mũ D. sợi nấm phân nhánh

Câu 5: Nấm không thuộc giới thực vật vì sao?

A. Nấm không có khả năng sống tự dưỡng

B. Nấm là sinh vật nhân thực

C. Nấm có thể là đơn bào hoặc đa bào

D. Nấm đa dạng về hình thái và môi trường sống

Câu 6: Cây nào dưới đây có hạt nhưng không có quả?

A. Cây chuối B. Cây ngô C. Cây thông D. Cây mía

Câu 7: Đặc điểm nào dưới đây chỉ có ở thực vật hạt kín?

A. Sinh sản bằng hạt B. Có hoa và quả C. Thân có mạch dẫn D. Sống ở trên cạn


Đúng 3

Bình luận (0)

Câu 1: Thế giới sống được phân thành các nhóm theo trình tự nào?

A. Loài →chi→ họ →bộ →lớp→ ngành→ giới

B. Chi→ họ →bộ →lớp →ngành→ giới→ loài

C. Loài→ chi →bộ →họ →lớp→ ngành→ giới

D. Loài →chi→ lớp →họ→ bộ →ngành→ giới

Câu 2:Virus Corona gây bện viêm đường hô hấp cấp có hình dạng nào sau đây?

A. Hình đa diện. B. Hình cầu.  C. Hình que. D. Hình dấu phẩy.

Câu 3: Sinh vật nào sau đây Không phải nguyên sinh vật?

A. Trùng giày B. Trùng sốt rét C. Rêu D. Tảo silic

Câu 4: Nấm đảm là loại nấm có thể quả dạng:

A. Hình túi B. Hình tai mèo C. Hình mũ D. sợi nấm phân nhánh

Câu 5: Nấm không thuộc giới thực vật vì sao?

A. Nấm không có khả năng sống tự dưỡng

B. Nấm là sinh vật nhân thực

C. Nấm có thể là đơn bào hoặc đa bào

D. Nấm đa dạng về hình thái và môi trường sống

Câu 6: Cây nào dưới đây có hạt nhưng không có quả?

A. Cây chuối B. Cây ngô C. Cây thông D. Cây mía

Câu 7: Đặc điểm nào dưới đây chỉ có ở thực vật hạt kín?

A. Sinh sản bằng hạt B. Có hoa và quả C. Thân có mạch dẫn D. Sống ở trên cạn


Đúng 1
Bình luận (0)

Các bậc phân loại sinh vật từ thấp đến cao theo trình tự nào sau đây? *

1 điểm

A. Loài → Chi (giống) → Họ → Bộ → Lớp → Ngành → Giới

B. Chi (giống) → Loài → Họ → Bộ → Lớp → Ngành → Giới 

Cấu tạo tế bào nhân thực, cơ thể đa bào, có khả năng quang hợp là đặc điểm của sinh vật thuộc giới nào sau đây? *

1 điểm

A. Khởi sinh

B. Nguyên sinh

C. Nấm

D. Thực vật

Câu 6: Hệ thống phân loại sinh vật bao gồm các giới nào? *

1 điểm

A. Động vật, Thực vật, Nấm

B. Nấm, Nguyên sinh, Thực vật, Virus

C. Khởi sinh, Động vật, Thực vật, Nấm, Virus

D. Khởi sinh, Nguyên sinh, Nấm, Thực vật, Động vật

Câu 7: Khi tiến hành xây dựng khóa lưỡng phân để phân loại một nhóm sinh vật cần tuân thủ theo nguyên tắc nào? *

1 điểm

A. Từ một tập hợp sinh vật ban đầu tách thành hai nhóm có những đặc điểm đối lập nhau.

B. Từ một tập hợp sinh vật ban đầu tách thành hai nhóm có cơ quan di chuyển khác nhau.

C. Từ một tập hợp sinh vật ban đầu tách thành hai nhóm có môi trường sống khác nhau.

Xem thêm: 5 Lý Do Bất Ngờ Gỗ Huyết Rồng Hiếm? Vòng Huyết Rồng Có Tác Dụng Gì?

D. Từ một tập hợp sinh vật ban đầu tách thành hai nhóm có kiểu dinh dưỡng khác nhau.

Câu 8: Cho các đặc điểm sau: (1) Lựa chọn đặc điểm đối lập để phân chia các loài sinh vật thành hai nhóm (2) Lập bảng các đặc điểm đối lập (3) Tiếp tục phân chia các nhóm nhỏ cho đến khi xác định được từng loài (4) Lập sơ đồ phân loại (khóa lưỡng phân) (5) Liệt kê các đặc điểm đặc trưng của từng loài Xây dựng khóa lưỡng phân cần trải qua các bước nào? *

1 điểm

A. (1), (2), (4)

B. (1), (3), (4)

C. (5), (2), (4)

D. (5), (1), (4)

Câu 9: Cơ thể sinh vật có khả năng thực hiện các quá trình sống cơ bản nào? (1) Cảm ứng và vận động (2) Sinh trưởng (3) Dinh dưỡng (4) Hô hấp (5) Bài tiết (6) Sinh sản *