Gọi s là tập hợp các số tự nhiên

     
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Gọi S là tập hợp các số tự nhiên có hai chữ số.Trong các số 7;15;106;99,số nào thuộc và số nào không thuộc tập ?Dùng kí hiệu để trả lời.

Bạn đang xem: Gọi s là tập hợp các số tự nhiên


*

*

Gọi S là số tự nhiên gồm hai chữ số 7 , 15 , 106 , 99 số nào thuộc và không thuộc tập S ( dùng kí hiệu để trả lời )


tập hợp A các số tự nhiên không vượt quá 10,tập hợp B là các số tự nhiên chẵn có một chữ số.

a)viết tập hợp A,B bằng hai cách

b)viết tập hợp C các phần tử thuộc A mà không thuộc B.

Dùng kí hiệu "C" (kí hiệu con) để chỉ mối quan hệ của ba tập hợp A,B,C ở trên

Giup minh voi !


Gọi B là tập hợp các số tự nhiên chẳn không vượt quá 10. Dùng kí hiệu chỉ rõ các số 3;4;5;6 có thuộc B hay không?


Cho hai tập hợp A = {a;b;c} và B = {x;y}.Trong các phần tử a,d,t,y,phần tử nào thuộc tập A ,phần tử nào thuộc tập B ?Phần tử nào không thuộc tập A ,phần tử nào không thuộc tập B?Dùng kí hiệu để trả lời.

Xem thêm: Hạt Điều Rang Muối 1Kg Bao Nhiêu ? Hạt Điều Rang Muối Giá Tốt Tháng 4, 2022


1) Cho tập hợp A={2; 4; 6; 8}; B= {0; 3; 6}

a) Dùng kí hiệu thuộc hoặc không thuộc để ghi các phần tử thuộc A mà không thuộc B.

b) Viết tất cả các tập hợp con của tập hợp A.

Xem thêm: 30 Bài Toán Bbt Đđng Thhc - Chứng Minh A^2+B^2+C^2>=1/3(A+B+C)^2

2)

a) Có bn số tự nhiên ko vượt quá 2017?

b) Có bn số tự nhiên có 4 chữ số?


Gọi A là tập hợp có 4 chứ số , B là tập hợp các chữ số , C là tập hợp có các số tự nhiên lẻ có ba chữ số , D là tập hợp có ba chữ sô tận cùng bằng 5 . Dùng kí hiệu c và sơ đò để biểu thị quan hệ giữa các tập hợp trên ?


BCNN(15;75) = 

Câu 2:Tìm thỏa mãn: Trả lời: 

Câu 3:Gọi S là tập hợp các ước của-8.Vậy S có số phần tử là 

Câu 4:Cho dãy số: -127;1038;-15;0;130;29;61;|-35| Tổng của số nhỏ nhất và lớn nhất của dãy số trên là 

Câu 5:Cần dùng tất cả bao nhiêu chữ số để đánh số trang của quyển sách toán 6 tập I dày 152 trang?(Bắt đầu từ trang số 1).Trả lời: Số chữ số cần dùng là 

Câu 6:Tập hợp các số tự nhiên có hai chữ số mà tổng các chữ số của mỗi số đó bằng 5có số phần tử là 

Câu 7:Cho tập hợp A là tập hợp các số tự nhiên chẵn lớn hơn 20 và không lớn hơn 30,B là tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 26 và nhỏ hơn 33.Số phần tửcủa tập hợp C thuộc tập hợp B mà không thuộc tập hợp A là 

Câu 8:Số tự nhiên n lớn nhất để n+28 chia hết cho n+4 là n= 

Câu 9:Hai lớp 6A; 6B cùng thu nhặt một số giấy vụn bằng nhau.Lớp 6A có 1 bạn thu được 26kgcòn lại mỗi bạn thu được 11 kg ; Lớp 6B có 1 bạn thu được 25 kg còn lại mỗi bạn thu được 10kg .Tính số học sinh lớp 6A biết rằng số giấy mỗi lớp thu được trong khoảng 200kg đến 300kg.Trả lời: Số học sinh lớp 6A là học sinh.