Hấp thụ hoàn toàn 0 336 lít khí co2

     
yêu cầu ta bắt buộc định lượng rõ ràng từng muối xuất xắc bazo trong dung dịch. Cố gắng vào kia các bạn cũng có thể tính trọng lượng chất rắn khan thu được sớm nhất có thể thông qua định giải pháp bảo toàn cân nặng như trên.

Ngoài ra, chúng ta còn rất có thể tính trọng lượng chất rắn khan thông qua khối lượng các ion trong hỗn hợp sau làm phản ứng:

Bạn đang xem: Hấp thụ trọn vẹn 0 336 lít khí co2

Câu trả lời này còn có hữu ích không?

0 0

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hấp thụ trọn vẹn 2,688 lít khí CO2 (đktc) vào 2,5 lít dung dịch Ba(OH)2 mật độ a mol/1, thu được 15,76 gam kết tủa. Cực hiếm của a là

Câu 2:

Hấp thụ trọn vẹn 2,24 lít khí CO2 (đktc) vào 100ml hỗn hợp Ca(OH)2 0,75M, nhận được a gam kết tủa. Quý hiếm của a là

Câu 3:

Hấp thụ trọn vẹn 3,36 lít khí CO2 (đktc) vào 100ml dung dịch Ba(OH)2 1M, thu được m gam kết tủa. Quý hiếm của m là

Câu 4:

Cho V lít khí CO2(đktc) hấp thụ trọn vẹn vào 200ml dung dịch gồm có NaOH 1M với Ba(OH)20,5M thu được 15,76 gam kết tủa. Cực hiếm của V là

Câu 5:

Cho 3,36 lít khí CO2 (đktc) hấp thụ hoàn toàn bởi 100ml dung dịch tất cả NaOH 0,8M với Ba(OH)2 0,5M. Sau khi chấm dứt phản ứng thu được X gam kết tủa. Cực hiếm của x là

Câu 6:

Cho V lít khí CO2 (đktc) hấp thụ trọn vẹn vào 3 lít dung dịch Ca(OH)2 0,01M nhận được 1,5 gam kết tủa. Quý giá của V là

Câu 7:

Hấp thụ trọn vẹn 0,448 lít khi CO2 (dktc) vào 100ml dung dịch có NaOH 0,2M vò KOH 0,3M, thu được dung dịch Y. Cô cạn cẩn thận dung dịch Y, chiếm được m gam hóa học rắn khan.


Bạn đang xem: Hấp thụ hoàn toàn 0 336 lít khí co2


Xem thêm: Nghị Luận Xã Hội Về Ý Nghĩa Của Việc Đọc Sách Mang Lại Trong Cuộc Sống


Xem thêm: Mượn Lời Đồ Vật Hay Con Vật Gần Gũi Với Em Để Kể Chuyện Tình Cảm Giữa Em Và Đồ Vật Hay Con Vật Đó


Cực hiếm của m là

Câu 8:

Cho V lít khí CO2 (đktc) hấp thụ hoàn toàn vào 300ml hỗn hợp gồm bao gồm NaOH 1M và Ba(OH)2 0,5M chiếm được 27,58 gam kết tủa. Cực hiếm của V là

Câu 9:

Hấp thụ trọn vẹn 1,792 lít khí CO2 (đktc) vào 100 ml dung dịch Ca(OH)2 0,5M, thu được hỗn hợp X. Coi thể tích dung dịch không cố gắng đổi, nồng độ mol của chất tan trong dung dịch X là

Câu 10:

Hấp thụ trọn vẹn 0,448 lít khí CO2 (đktc) vào 1 lít dung dịch tất cả NaOH 0,02M cùng Ca(OH)2 0,005M, chiếm được m gam kết tủa. Cực hiếm của m là

Câu 11:

Cho V lít khí CO2 (đktc) hấp thụ hoàn toàn vào 4 lít dung dịch Ba(OH)2 0,01M nhận được 2,955 gam kết tủa. Giá trị của V là

Câu 12:

Hấp thụ hoàn toàn 1,12 lít khí CO2 (ở đktc) vào 200 ml hỗn hợp Ca(OH)2 mật độ X mol/l, thu được 1 gam kết tủa. Quý hiếm của X là

Câu 13:

Cho 0,448 lít khí CO2 (ở đktc) hấp thụ hết vào 100 ml hỗn hợp chứa hỗn hợp NaOH 0,06M với Ba(OH)2 0,12M, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

Câu 14:

Hấp thụ trọn vẹn 3,36 lít CO2 (đktc) vào 100 ml dung dịch có Na2CO3 0,25M với KOH a mol/lít, sau thời điểm các phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được dung dịch Y. Cho tổng thể Y tác dụng với hỗn hợp Ca(NO3)2 (dư), chiếm được 7,5 gam kết tủa. Quý giá của a là

Câu 15:

Hấp thụ hoàn toàn 0,672 lít khí CO2 (đktc) vào 1 lít dung dịch bao gồm NaOH 0,025M và Ca(OH)2 0,0125M, nhận được X gam kết tủa. Cực hiếm của X là