Hấp Thụ Hoàn Toàn V Lít Co2

     

Hấp thụ trọn vẹn V lít CO2 (đktc) vào bình đựng 200 ml dung dịch NaOH 1M và Na2CO3 0,5M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng nhận được 19,9 gam chất rắn khan. Quý giá của V là :
Bạn đang xem: Hấp thụ hoàn toàn v lít co2

TH1: đưa sử CO2 bội phản ứng hết, sau phản ứng thu được NaHCO3 với Na2CO3

+) Bảo toàn nguyên tử Na: nNa+ trước phản bội ứng = nNaHCO3 + 2.nNa2CO3

TH2: mang sử CO2 hết, NaOH dư => sau phản nghịch ứng nhận được Na2CO3 (x mol) cùng NaOH dư (y mol)

+) Bảo toàn Na: nNa+ trước phản bội ứng = 2.nNa2CO3 + nNaOH dư  

+) mrắn khan = mNa2CO3 + mNaOH

+) Bảo toàn C: nCO2 + nNa2CO3 bội nghịch ứng = nNa2CO3 sau bội nghịch ứng 


nNaOH = 0,2 mol ; nNa2CO3 = 0,1 mol

TH1: giả sử CO2 làm phản ứng hết, sau phản bội ứng chiếm được NaHCO3 và Na2CO3

Đặt nNaHCO3 = a mol, nNa2CO3 = b mol

Bảo toàn nguyên tử Na: nNa+ trước phản ứng = nNaHCO3 + 2.nNa2CO3 => a + 2b = 0,4 (1)

=> mrắn = 84a + 106b = 19,9 (2)

Từ (1) cùng (2) => loại vì chưng a 2 hết, NaOH dư => sau phản ứng thu được Na2CO3 (x mol) và NaOH dư (y mol)

Bảo toàn Na: nNa+ trước làm phản ứng = 2.nNa2CO3 + nNaOH dư  => 2x + y = 0,4 (1)

mrắn khan = mNa2CO3 + mNaOH => 106x + 40y = 19,9 (2)

Từ (1) và (2) => x = 0,15 mol; y = 0,1 mol

Bảo toàn C: nCO2 + nNa2CO3 bội phản ứng = nNa2CO3 sau bội phản ứng 

=> nCO2 = 0,15 – 0,1 = 0,05 mol => V = 1,12 lít


Đáp án bắt buộc chọn là: b


...

Bài tập bao gồm liên quan


Bài tập CO2 công dụng với hỗn hợp kiềm Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít (đktc) CO2 vào 500 ml hỗn hợp Ba(OH)2 nồng độ 0,2M thu được dung dịch X. Sau thời điểm gạn bỏ kết tủa, cân nặng dung dịch X so với khối lượng dung dịch ban đầu


Sục 7,84 lít CO2(đktc) vào 500 ml dung dịch các thành phần hỗn hợp NaOH 0,4M cùng Ba(OH)2 0,2M, phần nước lọc sau khoản thời gian phản ứng xảy ra hoàn toàn lần lượt cho tác dụng với các chất HNO3, NaCl, Ba(OH)2, NaHSO4, Mg(NO­3)2. Số trường hợp tất cả phản ứng hoá học xẩy ra là


Hấp thụ không còn 0,2 mol CO2 vào dung dịch chứa 0,025 mol NaOH và 0,1 mol Ba(OH)2, chấm dứt các bội phản ứng thu được m gam kết tủa. Quý hiếm của m là


Hấp thụ hoàn toàn 0,336 lít khí CO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch gồm NaOH 0,1M cùng KOH 0,1M thu được dung dịch X. Cô cạn tổng thể dung dịch X thu được bao nhiêu gam hóa học rắn khan?


Sục rảnh V lít khí CO2 (đktc) nhàn vào 500 ml dung dịch hỗn hợp NaOH 0,6M; KOH 0,2M cùng Ba(OH)2 0,4M. Kết thúc phản ứng thu được 27,58 gam kết tủa. Biết những phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Giá trị lớn nhất của V vừa lòng điều khiếu nại của bài toán là


Hấp thụ hoàn toàn 1,12 lít khí CO2 (đktc) vào 200 ml hỗn hợp KOH 1M thu được dung dịch X. đến từ từ hỗn hợp HCl 2,5M vào X cho khi bước đầu có khí xuất hiện thì không còn V ml. Quý giá của V


Cho V lít CO2 (đktc) hấp thụ hết vào dung dịch cất 0,2 mol Ba(OH)2; 0,05 mol NaOH cùng 0,05 mol KOH. Sau bội phản ứng hoàn toàn thu được kết tủa cùng dung dịch đựng 22,15 gam muối. Quý giá của V là


Sục khí CO2 tự từ cho tới dư vào 100 ml dung dịch tất cả hổn hợp NaOH 0,6M cùng Ba(OH)2 0,5M thu được dung dịch A. Cô cạn dung dịch A rồi nhiệt phân đến khối lượng không đổi thu được m gam hóa học rắn. Những phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là


Hấp thụ trọn vẹn 8,96 lít CO2 (đktc) vào V ml dung dịch đựng NaOH 2,75M cùng K2CO3 1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng ở nhiệt độ thường nhận được 64,5 gam chất rắn khan tất cả 4 muối. Giá trị của V là


Hấp thụ hoàn toàn V lít CO2 (đktc) vào bình đựng 200 ml dung dịch NaOH 1M với Na2CO3 0,5M. Cô cạn hỗn hợp sau làm phản ứng thu được 19,9 gam chất rắn khan. Quý giá của V là :
Xem thêm: Tiếng Anh 7 Mới Unit 3 Project Unit 3 Lớp 7 Mới, Project Trang 35 Unit 3 Sgk Tiếng Anh 7 Mới

Dẫn ung dung 5,6 lít CO2 (đktc) vào 400 ml dung dịch cất đồng thời những chất NaOH 0,3M; KOH 0,2M; Na2CO3 0,1875M; K2CO3 0,125M thu được hỗn hợp X. Thêm dung dịch CaCl2 dư vào hỗn hợp X, số gam kết tủa nhận được là:


Khi sục trường đoản cú từ cho dư CO2 vào dung dịch hỗn hợp bao gồm a mol NaOH cùng b mol Ca(OH)2, kết quả thí nghiệm được màn trình diễn trên vật dụng thị sau


*

Tỉ lệ a : b là


Sục 13,44 lít CO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch X có Ba(OH)2 1,5M và NaOH 1M. Sau bội phản ứng nhận được m1 gam kết tủa với dung dịch X. Mang đến dung dịch X chức năng với 200 ml hỗn hợp BaCl2 1,2M; KOH 1,5M thu được m2 gam kết tủa. Quý giá của mét vuông là:


Hấp thụ hoàn toàn 8,96 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch chứa x mol Ba(OH)2, x mol KOH, y mol NaOH. Sau khoản thời gian các phản nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn, chiếm được dung dịch đựng 32,15 gam muối cùng 19,7 gam kết tủa. Bỏ qua sự thủy phân của các ion. Tỉ lệ x : y hoàn toàn có thể là


Hấp thụ trọn vẹn V lít CO2 vào hỗn hợp Ca(OH)2a M thì thu được m1 gam kết tủa. Nếu hấp thụ (V + 3,36) lít CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 bên trên thì thu được m2 gam kết tủa. Nếu thêm (V + V1) lít CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 đã cho thì chiếm được lượng kết tủa cực đại. Biết m1 : mét vuông = 3 : 2; m1 bằng 3/7 cân nặng kết tủa rất đại, những khí đều ở đktc. Giá trị của V1 là


Hấp thụ hết 8,96 lít CO2 (đktc) vào dung dịch chứa x mol KOH và y mol K2CO3 thu được 400 ml dung dịch X. Lấy 200 ml hỗn hợp X đến từ từ vào 600 ml dung dịch HCl 0,5M, thu được 5,376 lít khí (đktc). Khía cạnh khác, 100 ml hỗn hợp X tác dụng với hỗn hợp Ba(OH)2 dư nhận được 39,4 gam kết tủa. Biết những phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Giá trị của x là


Dẫn từ bỏ từ mang lại dư khí CO2vào dung dịch cất 0,2 mol Ba(OH)2. Sự dựa vào của số mol kết tủa (a mol) vào số mol khí CO2tham gia bội phản ứng (b mol) được biểu diễn như đồ thị sau:

*

Tỉ lệ y : x là


Hấp thụ hoàn toàn khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2, trọng lượng kết tủa tạo thành và phụ thuộc vào thể tích khí CO2 (đktc) được màn trình diễn như sau:

*
*

Biết Va, là thể tích CO2 cần dùng để làm có khối lượng kết tủa lớn nhất Va > V. Quý giá của Va là:


Hấp thụ trọn vẹn V lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch Ca(OH)2 dư. Sau phản ứng chiếm được 10 gam kết tủa. Giá trị của V là


Hấp thụ không còn V lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch đựng 0,3 mol NaOH và 0,2 mol Ba(OH)2 nhận được a gam kết tủa và dung dịch X. Để chiếm được lượng kết tủa lớn nhất cần cho thêm 4000 ml hỗn hợp Ba(OH)2 0,1M vào X. Quý hiếm của V là


Cho dung dịch A chứa Ca(OH)2 0,1 mol cùng NaOH 0,2 mol tác dụng với V lít CO2 (đktc). Giá trị lớn nhất của V nhằm thu được kết tủa lớn nhất là


Sục CO2 vào hỗn hợp hỗn hợp tất cả Ca(OH)2 và NaOH ta thu được hiệu quả sau

*
*

Giá trị của x là


Sục V lít khí CO2 (đktc) vào bình đựng 2 lít hỗn hợp Ca(OH)2 0,01M, thu được 1 g kết tủa. Xác minh V.


Thổi thong thả khí CO2 mang lại dư vào dung dịch cất 0,12 mol Ca(OH)2 . Sự dựa vào của số mol kết tủa nhận được vào số mol CO2 phản nghịch ứng được biểu điễn theo trang bị thị sau:

*
*

Mối tình dục của a và b là:


Sục khí CO2 vào V ml dung dịch hỗn hợp NaOH 0,2M cùng Ba(OH)2 0,1M. Đồ thị biểu diễn cân nặng kết tủa theo số mol CO2 phản nghịch ứng như sau:

*
*

Giá trị của V là:


*

Cơ quan chủ quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát
Xem thêm: Những Câu Nói Hay Về Tình Mẫu Tử, Danh Ngôn Về Tình Mẫu Tử Nhân Ngày Của Mẹ

Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa bên Intracom - è cổ Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ mạng xã hội trực con đường số 240/GP – BTTTT vì chưng Bộ thông tin và Truyền thông.