HÒA TAN HOÀN TOÀN 8.9 GAM HỖN HỢP

     

Hòa tan hoàn toàn 8,9 gam hỗn hợp tất cả Mg với Zn bằng số lượng vừa đủ 500 ml dung dịch HNO3 1M. Sau khoản thời gian các bội nghịch ứng kết thúc, chiếm được 1,008 lít khí N2O (đktc, khí duy nhất) với dung dịch X đựng m gam muối. Giá trị của m là

Gọi số mol của Mg với Zn thứu tự là x với y mol

Giả sử trong X cất muối NH4NO3 (a mol)

Xét quá trình cho – dấn e:

$eginalign& Mg o overset+2mathopMg,,+,2e~~~~~~,,,,,,,,~~overset+5mathop2N,,,+ ext 8e o overset+1mathop,N,_2O \ & Zn o overset+2mathopZn,,+,2e,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,overset+5mathopN,,,+8e o overset-3mathop,N,H_4 \ endalign$

+) Bảo toàn e: 2.nMg + 2.nZn = 8.nN2O + 8.nNH4NO3

+) nNO3 (trong muối) = ne cho

+) Bảo toàn yếu tắc N: nHNO3 = nNO3 (trong muối) + 2.nN2O + 2.nNH4NO3

+) mmuối = mkim loại + mNO3 (trong muối bột KL) + mNH4NO3

Phương pháp giải bài bác tập tính thoái hóa của HNO3 --- Xem chi tiết

Xem lời giải

Lời giải của GV goodsmart.com.vn

nN2O = 0,045 mol

Gọi số mol của Mg với Zn theo thứ tự là x với y mol => mhỗn đúng theo = 24x + 65y = 8,9 (1)

Giả sử trong X cất muối NH4NO3 (a mol)

Xét quá trình cho – dìm e:

$eginalign& Mg o overset+2mathopMg,,+,2e~~~~~~,,,,,,,,~~overset+5mathop2N,,,+ ext 8e o overset+1mathop,N,_2O \ và Zn o overset+2mathopZn,,+,2e,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,overset+5mathopN,,,+8e o overset-3mathop,N,H_4 \ endalign$

Bảo toàn e: 2.nMg + 2.nZn = 8.nN2O + 8.nNH4NO3 => 2x + 2y = 0,36 + 8a (2)

nNO3 (trong muối) = ne cho = 2x + 2y mol

Bảo toàn nhân tố N: nHNO3 = nNO3 (trong muối) + 2.nN2O + 2.nNH4NO3

=> 0,5 = 2x + 2y + 2.0,045 + 2a (3)

Từ (1), (2) và (3) => x = 0,1; y = 0,1; a = 0,005

=> mmuối = mkim nhiều loại + mNO3 (trong muối KL) + mNH4NO3 = 8,9 + 62.(2.0,1 + 2.0,1) + 80.0,005 = 34,1 gam

Đáp án yêu cầu chọn là: b
Bạn đang xem: Hòa tan hoàn toàn 8.9 gam hỗn hợp

*

- Quên tính cân nặng của NH4NO3 => lựa chọn nhầm C

- ko xét có muối tạo nên là NH4NO3 => chọn nhầm A

...

Bạn đã xem: Hòa tan hoàn toàn 8.9 gam láo hợp có mg với zn

Bài tập tất cả liên quan

Bài tập tính thoái hóa của HNO3 Luyện tức thì

*

*Xem thêm: Sự Phát Tán Của Quả Và Hạt, Sinh Học 6 Bài 34: Phát Tán Của Quả Và Hạt

*

*

Câu hỏi liên quan

Tổng hệ số cân bằng của những chất trong bội phản ứng dưới đó là :

Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O

Cho sơ đồ vật phản ứng : FeS2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO + H2O

Sau khi cân nặng bằng, hệ số cân đối của HNO3 trong bội phản ứng là :

Tỉ lệ số phân tử HNO3 vào vai trò hóa học oxi hóa và môi trường thiên nhiên trong bội phản ứng sau là :

FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O

Cho sơ vật dụng phản ứng : Al + HNO3 → Al(NO3)3 + N2 + N2O + H2O

Biết khi cân bằng tỉ lệ số mol giữa N2O và N2 là 3 : 2. Tỉ trọng mol nAl : nN2O : nN2 thứu tự là

Cho 0,05 mol Mg phản bội ứng đầy đủ với HNO3 giải phóng ra V lít khí N2 (đktc, là thành phầm khử duy nhất). Quý giá của V là

Cho 19,2 gam sắt kẽm kim loại M tan trong dung dịch HNO3 dư được 4,48 lít NO (đktc, là thành phầm khử duy nhất). M là

Hoà tan không còn 5,4 gam sắt kẽm kim loại M vào HNO3 dư được 8,96 lít khí đktc bao gồm NO với NO2, dX/H2 = 21. Tìm M biết rằng N+2 cùng N+4 là thành phầm khử của N+5

Cho 11 gam hỗn hợp có Al và Fe vào dung dịch HNO3 dư được 6,72 lít NO (đktc, là thành phầm khử duy nhất). Trọng lượng của Al với Fe theo lần lượt là

Hoà tan hết m gam Al vào hỗn hợp HNO3 dư được 0,01 mol NO và 0,015 mol N2O là các thành phầm khử của N+5. Cực hiếm của m là

Cho 6,4 gam Cu tan đầy đủ trong 200ml dung dịch HNO3 chiếm được khí X tất cả NO cùng NO2, dX/H2 = 18 (không còn sản phẩm khử nào không giống của N+5). Nồng độ mol/lít của dung dịch HNO3 đã cần sử dụng là

Cho 1,35 gam lếu láo hợp bao gồm Cu, Mg, Al chức năng hết với hỗn hợp HNO3 thu được hỗn hợp khí có 0,01 mol NO cùng 0,04 mol NO2 (không còn thành phầm khử nào không giống của N+5). Khối lượng muối trong hỗn hợp là

Hòa tan hoàn toàn 8,9 gam hỗn hợp gồm Mg và Zn bằng lượng đủ 500 ml hỗn hợp HNO3 1M. Sau khi các phản bội ứng kết thúc, nhận được 1,008 lít khí N2O (đktc, khí duy nhất) cùng dung dịch X đựng m gam muối. Cực hiếm của m là

Hoà tan hết các thành phần hỗn hợp X gồm Zn cùng ZnO trong hỗn hợp HNO3 loãng dư thấy không tồn tại khí bay ra với trong dung dịch cất 113,4 gam Zn(NO3)2 cùng 8 gam NH4NO3. Phần trăm trọng lượng Zn trong X là

Cho hỗn hợp bao gồm 6,72 gam Mg với 0,8 gam MgO tính năng hết với lượng dư dung dịch HNO3. Sau thời điểm các làm phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được 0,896 lít một khí X (đktc) cùng dung dịch Y. Làm cất cánh hơi dung dịch Y chiếm được 46 gam muối hạt khan. Khí X là

Cho 20,88 gam FexOy bội nghịch ứng với dung dịch HNO3 dư được 0,672 lít khí B (đktc, là thành phầm khử duy nhất) và dung dịch X. Trong hỗn hợp X tất cả 65,34 gam muối. Oxit của sắt cùng khí B là

Hoà tan đến phản ứng hoàn toàn 0,1 mol FeS2 vào HNO3 đặc nóng dư. Thể tích NO2 bay ra (ở đktc, hiểu được N+4 là thành phầm khử độc nhất vô nhị của N+5) là

Cho 19,2 gam Cu làm phản ứng cùng với 500 ml hỗn hợp NaNO3 1M và 500 ml HCl 2M. Tính thể tích khí NO thoát ra (đktc) biết NO là sản phẩm khử độc nhất của N+5 :

Cho 4,8 gam S tan không còn trong 100 gam HNO3 63% nhận được NO2 (sản phẩm khử duy nhất, khí duy nhất) và dung dịch X. Hỗn hợp X có thể hoà tan hết tối đa bao nhiêu gam Cu (biết sản phẩm khử ra đời là NO2) ?

Cho 2 nghiên cứu sau:

Thí nghiệm 2: mang đến 6,4 gam Cu bội phản ứng với 120 ml hỗn hợp HNO3 1M cùng H2SO4 0,5M được b lít NO.

Biết NO là sản phẩm khử độc nhất vô nhị của N+5. Mối liên hệ giữa a với b là

Cho 29 gam láo lếu hợp tất cả Al, Cu và Ag chức năng vừa đầy đủ với 950 ml dung dịch HNO3 1,5M, thu được dung dịch chứa m gam muối cùng 5,6 lít các thành phần hỗn hợp khí X (đktc) gồm NO cùng N2O. Tỉ khối của X so với H2 là 16,4. Giá trị của m là

Hòa tan trọn vẹn m gam Al bằng 620 ml hỗn hợp HNO3 1M toàn diện thu được các thành phần hỗn hợp khí X ( tất cả hai khí) với dung dịch Y đựng 8m gam muối. đến dung dịch NaOH dư vào Y thấy có 25,84 gam NaOH phản bội ứng. Nhì khí trong X là cặp khí nào sau đây

Cho 21,6 gam bột Mg tan không còn trong hỗn hợp hỗn hợp tất cả NaNO3 và NaHSO4 thu được hỗn hợp X chỉ đựng m gam hỗn hợp muối trung hòa và 5,6 lít tất cả hổn hợp khí Y tất cả N2O cùng H2( tỉ khối của Y so với H2 là 13,6). Cực hiếm gần nhất của m là

Hòa tan hết 28,16 gam tất cả hổn hợp rắn X có Mg, Fe3O4 và FeCO3 vào dung dịch đựng H2SO4 cùng NaNO3, nhận được 4,48 lít (đktc) tất cả hổn hợp khí Y (gồm CO2, NO, N2, H2) có khối lượng 5,14 gam cùng dung dịch Z chỉ chứa những muối trung hòa. Hỗn hợp Z phản bội ứng buổi tối đa cùng với 1,285 mol NaOH, chiếm được 43,34 gam kết tủa và 0,56 lít khí (đktc). Phương diện khác, đến dung dịch Z công dụng với lượng dư dung dịchBaCl2thu được 166,595 gam kết tủa. Biết những phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm trọng lượng Mg trong X là

Dung dịch X chứa 0,2 mol Fe(NO3)3 cùng 0,24 mol HCl. Dung dịch X hoàn toàn có thể hòa tung được về tối đa bao nhiêu gam Cu (biết phản nghịch ứng tạo ra khí NO là sản phẩm khử duy nhất)

Cho tất cả hổn hợp X chứa 18,6 gam bao gồm Fe, Al, Mg, FeO, Fe3O4 và CuO. Kết hợp hết trong dung dịch HNO3 dư thấy bao gồm 0,98 mol HNO3 thâm nhập phản ứng nhận được 68,88 gam muối cùng 2,24 lít (đktc) khí NO duy nhất. Phương diện khác, từ hỗn hợp X ta hoàn toàn có thể điều chế được về tối đa m gam kim loại. Giá trị của m là

Hỗn thích hợp X tất cả Al cùng Fe có tỉ lệ số mol khớp ứng là 1:1. Cho 2,49 gam X vào dung dịch chứa 0,17 mol HCl, thu được hỗn hợp Y. Mang lại 200 ml dung dịch AgNO3 1M vào Y, thu được khí NO và m gam hóa học rắn. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, NO là thành phầm khử duy nhất của N+5. Giá trị của m ngay gần nhất với giá trị như thế nào sau đây

HNO3 chỉ trình bày tính thoái hóa khi công dụng với các chất thuộc dãy nào dưới đây?

Cho m gam các thành phần hỗn hợp G gồm Mg với Al tất cả tỉ lệ mol 4 : 5 vào hỗn hợp HNO3 20%. Sau khoản thời gian các kim loại tan hết có 6,72 lít hỗn hợp X có NO, N2O, N2 cất cánh ra (đktc) và được hỗn hợp T. Thêm 1 lượng O2 đầy đủ vào X, sau phản nghịch ứng được hỗn hợp khí Y. Dẫn Y nhàn hạ qua dung dịch KOH dư, tất cả 4,48 lít tất cả hổn hợp khí Z ra đi (đktc). Tỉ khối của Z đối với H2 bằng 20. Nếu đến dung dịch NaOH vào hỗn hợp T thì lượng kết tủa lớn nhất thu được là (m + 39,1) gam. Biết HNO3 dùng dư 20% đối với lượng phải thiết. Nồng độ tỷ lệ của Al(NO3)3 vào T gần nhất với

HNO3 chỉ diễn đạt tính axit khi công dụng với các chất thuộc dãy nào bên dưới đây?

Cho m gam các thành phần hỗn hợp X (gồm Mg, Al, Zn và Cu) chức năng hết với hỗn hợp HNO3 thu được dung dịch Y (không tất cả muối amoni) với 11,2 lít (đktc) tất cả hổn hợp khí Z (gồm N2, NO, N2O và NO2, trong các số ấy N2 cùng NO2 có phần trăm thể tích bằng nhau) bao gồm tỉ khối đối với heli bằng 8,9. Số mol HNO3 phản ứng là

Cho 20 gam Fe chức năng với HNO3 loãng thu được sản phẩm khử độc nhất vô nhị NO. Sau khi phản ứng xảy ra trọn vẹn còn dư 3,2 gam Fe. Thể tích NO thu được làm việc đktc là :

Cho lếu láo hợp bao gồm 0,1 mol CuO với 0,1 mol Cu công dụng với dung dịch HNO3 sệt nóng, dư thu được V lít khí NO2 (đktc). Quý hiếm của V là

tổ hợp hết 30 gam chất rắn gồm Mg, MgO, MgCO3 trong hỗn hợp HNO3 thấy gồm 2,15 mol HNO3 phản nghịch ứng. Sau bội nghịch ứng nhận được 4,48 lít (đktc) hỗn hợp khí NO, CO2 bao gồm tỉ khối đối với H2 là 18,5 và dung dịch X cất m gam muối. Quý hiếm m là

hỗn hợp X tất cả a mol p và b mol S. Hoà tan hoàn toàn X trong hỗn hợp HNO3 đặc, nóng rước dư 20% đối với lượng buộc phải phản ứng thu được dung dịch Y cùng thoát ra khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất). Trung hoà hỗn hợp Y bằng NaOH thì nên cần bao nhiêu mol?
Xem thêm: New Lời Bài Hát Quê Tôi Thanh Hóa, Top 20 Bài Hát Thanh Hoá Quê Tôi Hay Nhất 2022

Cơ quan chủ quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát

Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa đơn vị Intracom - trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội


Giấy phép cung ứng dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 240/GP – BTTTT vì chưng Bộ thông tin và Truyền thông.