HỖN HỢP X GỒM AL FE3O4 VÀ CUO

     

Hỗn thích hợp X bao gồm Al, Fe3O4 cùng CuO, trong số ấy oxi chiếm phần 25% khối lượng hỗn hợp. Cho 1,344 lít khí teo (đktc) trải qua m gam X nung nóng, sau một thời gian thu được hóa học rắn Y và hỗn hợp khí Z gồm tỉ khối đối với H2 bởi 18. Hòa tan hoàn toàn Y trong hỗn hợp HNO3 loãng (dư), nhận được dung dịch đựng 3,08m gam muối với 0,896 lít khí NO (ở đktc, là sản phẩm khử duy nhất). Cực hiếm m gần quý giá nào nhất sau đây?


+) Coi tất cả hổn hợp X gồm Al, Fe, Cu cùng O

+) Tính m sắt kẽm kim loại và mO theo m 

+) Tính số mol CO2 và teo dư

+) mmuối = $m_KL + m_NO_3^ - $ $ o m_NO_3^ - $

+) $n_NO_3^ - = 4n_O_2 + 3n_NO - 2n_CO_2$


$n_CO = 0,06,mol$; $n_NO = 0,04,mol$

Coi tất cả hổn hợp X gồm Al, Fe, Cu cùng O → m sắt kẽm kim loại = 0,75m và mO = 0,25m 

Hỗn phù hợp khí Z gồm CO2 và co dư. $overline M_Z = 36$

$ o \% n_CO = dfrac44 - 3644 - 28 = 50\% o n_CO = n_CO_2 = 0,03,,mol$

Quá trình mang lại – nhận e:


*

mmuối = $m_KL + m_NO_3^ - $ $ = 0,75m + m_NO_3^ - = 3,08m$

$ o m_NO_3^ - = 2,33m$

$n_NO_3^ - = 4n_O_2 + 3n_NO - 2n_CO_2 o (dfracm32 + 0,12 - 0,06).62 = 2,33m,, o ,,m approx 9,48,$


*
*
*
*
*
*
*
*

Cho sơ đồ dùng phản ứng Cr $xrightarrow + Cl_2,,t^ circ $ X $xrightarrow extdd,,NaOH,,đặc$ Y

Chất Y vào sơ thiết bị trên là


Cho 13,5 gam lếu hợp những kim loại Al, Cr, Fe tác dụng với lượng dư hỗn hợp H2SO4 loãng rét (trong điều kiện không tồn tại không khí), thu được dung dịch X cùng 7,84 lít khí H2 (ở đktc). Cô cạn hỗn hợp X (trong điều kiện không tồn tại không khí) được m gam muối khan. Quý giá của m là:


Hòa tan hoàn toàn 1,23 gam các thành phần hỗn hợp X gồm Cu với Al vào dung dịch HNO3 đặc, rét thu được 1,344 lít khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất, sống đktc) và dung dịch Y. Sục ung dung khí NH3 (dư) vào hỗn hợp Y, sau khoản thời gian phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được m gam kết tủa. Tỷ lệ về trọng lượng của Cu trong các thành phần hỗn hợp X và giá trị của m theo lần lượt là


Bốn kim loại Na; Al; Fe với Cu được ấn định không theo thứ từ bỏ X, Y, Z, T. Biết rằng:

- X; Y được pha chế bằng phương thức điện phân nóng chảy

- X đẩy được sắt kẽm kim loại T ra khỏi dung dịch muối

- Z công dụng được với dung dịch H2SO4 sệt nóng nhưng mà không chức năng được với dung dịch H2SO4 sệt nguội.

Bạn đang xem: Hỗn hợp x gồm al fe3o4 và cuo

X, Y, Z, T theo máy tự là


Nung hỗn hợp bột bao gồm 15,2 gam Cr2O3 cùng m gam Al ở ánh sáng cao. Sau thời điểm phản ứng hoàn toàn, chiếm được 23,3 gam tất cả hổn hợp rắn X. Cho toàn thể hỗn vừa lòng X phản ứng cùng với axit HCl (dư) bay ra V lít khí H2 (ở đktc). Quý hiếm của V là


Cho 7,68 gam Cu và 200 ml dung dịch gồm HNO3 0,6M và H2SO4 0,5M. Sau khoản thời gian các bội phản ứng xảy ra trọn vẹn (sản phẩm khử độc nhất vô nhị là NO), cô cạn cảnh giác toàn cỗ dung dịch sau phản bội ứng thì cân nặng muối khan nhận được là:


Cho m gam bột Cu vào 400 ml dung dịch AgNO30,2M, sau một thời gian phản ứng chiếm được 7,76 gam tất cả hổn hợp chất rắn X cùng dung dịch Y. Lọc bóc X, rồi thêm 5,85 gam bột Zn với Y, sau thời điểm phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được 10,53 gam hóa học rắn Z. Cực hiếm của m là:


Hòa tan hoàn toàn x mol fe vào dung dịch chứa y mol FeCl3 cùng z mol HCl, thu được dung dịch chỉ cất một hóa học tan duy nhất. Biểu thức contact giữa x, y cùng z là


Cho x mol sắt tan hoàn toàn trong dung dịch cất y mol H2SO4 (tỉ lệ x : y = 2 : 5), thu được một thành phầm khử duy nhất với dung dịch chỉ cất muối sunfat. Số mol electron do số lượng Fe trên nhịn nhường khi bị hoà chảy là


Cho hỗn hợp bao gồm một mol hóa học X với 1 mol chất Y chức năng hết với hỗn hợp H2SO4 đặc, lạnh (dư), tạo thành 1 mol khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất). Hai chất X, Y là


Cho 6,72 gam sắt vào dung dịch cất 0,3 mol H2SO4 đặc, lạnh (giả thiết SO2 là sản phẩm khử duy nhất). Sau thời điểm phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được


Thể tích hỗn hợp HNO3 1M (loãng) tối thiểu cần dùng để làm hoà tan hoàn toàn một hỗn hợp tất cả 0,15 mol Fe cùng 0,15 mol Cu là (biết phản nghịch ứng tạo hóa học khử độc nhất là NO)


Hòa tan trọn vẹn 1,805 gam lếu hợp gồm Fe và kim loại X bởi dung dịch HCl, chiếm được 1,064 lít khí H2. Phương diện khác, hòa tan hoàn toàn 1,805 gam tất cả hổn hợp trên bởi dung dịch HNO3 loãng (dư), chiếm được 0,896 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Biết các thể tích khí hồ hết đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Sắt kẽm kim loại X là


Cho m gam các thành phần hỗn hợp X có FeO, Fe2O3 , Fe3O4 vào một lượng vừa đủ dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch Y có tỉ lệ số mol Fe2+ với Fe3+ là 1 trong : 2. Phân tách Y thành 2 phần bằng nhau. Cô cạn phần một nhận được m1 gam muối bột khan. Sục khí clo (dư) vào phần hai, cô cạn dung dịch sau bội nghịch ứng thu được m2 gam muối bột khan. Biết m2 – m1 = 0,71. Thể tích dung dịch HCl đã dùng là


Hỗn hợp X bao gồm FeO, Fe2O3 và Fe3O4. Mang lại khí co qua m gam X nung nóng, sau một thời hạn thu được tất cả hổn hợp chất rắn Y và các thành phần hỗn hợp khí Z. Cho toàn bộ Z vào dung dịch Ca(OH)2 dư, cho phản ứng trả toàn, thu được 4 gam kết tủa. Mặt khác, hòa tan hoàn toàn Y trong hỗn hợp H2SO4 đặc, lạnh (dư), thu được 1,008 lít khí SO2 (đktc, thành phầm khử duy nhất) với dung dịch chứa 18 gam muối. Giá trị của m là


Hỗn hòa hợp X có Al, Fe3O4 và CuO, trong những số ấy oxi chiếm 25% cân nặng hỗn hợp. Mang đến 1,344 lít khí co (đktc) đi qua m gam X nung nóng, sau một thời gian thu được chất rắn Y và hỗn hợp khí Z gồm tỉ khối đối với H2 bằng 18. Hòa tan hoàn toàn Y trong hỗn hợp HNO3 loãng (dư), thu được dung dịch đựng 3,08m gam muối với 0,896 lít khí NO (ở đktc, là sản phẩm khử duy nhất). Giá trị m gần quý giá nào nhất sau đây?


Nung nóng m gam các thành phần hỗn hợp Al cùng Fe2O3 (trong môi trường không có không khí) cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được các thành phần hỗn hợp rắn Y. Phân tách Y thành nhị phần bằng nhau:

- Phần 1 công dụng với hỗn hợp H2SO4 loãng (dư), sinh ra 3,08 lít khí H2 (ở đktc);

- Phần 2 công dụng với dung dịch NaOH (dư), hiện ra 0,84 lít khí H2 (ở đktc).

Giá trị của m là


Hỗn hòa hợp X bao gồm 3,92 gam Fe, 16 gam Fe2O3 cùng m gam Al. Nung X ở ánh sáng cao vào điều kiện không có không khí, thu được hỗn hợp chất rắn Y. Phân tách Y thành nhị phần bằng nhau. Phần một tác dụng với hỗn hợp H2SO4 loãng (dư), thu được 4a mol khí H2. Phần nhì phản ứng với hỗn hợp NaOH dư, thu được a mol khí H2. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Quý hiếm của m là


Nung một tất cả hổn hợp rắn tất cả a mol FeCO3 cùng b mol FeS2 vào bình kín đáo chứa bầu không khí (dư). Sau khi các phản ứng xẩy ra hoàn toàn, chuyển bình về ánh sáng ban đầu, thu được hóa học rắn tuyệt nhất là Fe2O3 và tất cả hổn hợp khí. Biết áp suất khí vào bình trước cùng sau bội phản ứng bằng nhau, mối contact giữa a với b là (biết sau các phản ứng, lưu lại huỳnh ở tầm mức oxi hoá +4, thể tích những chất rắn là không đáng kể)


Nung m gam hỗn hợp X gồm FeS cùng FeS2 vào một bình kín chứa không khí (gồm 20% thể tích O2 với 80% thể tích N2) mang đến khi những phản ứng xảy ra hoàn toàn, nhận được một chất rắn tuyệt nhất và tất cả hổn hợp khí Y bao gồm thành phần thể tích: 84,8% N2, 14% SO2, còn lại là O2. Phần trăm khối lượng của FeS trong hỗn hợp X là


Cho 18,4 gam tất cả hổn hợp X có Cu2S, CuS, FeS2 và FeS chức năng hết cùng với HNO3 (đặc nóng, dư) nhận được V lít khí chỉ tất cả NO2 (ở đktc, sản phẩm khử duy nhất) với dung dịch Y. Cho toàn thể Y vào một lượng dư hỗn hợp BaCl2, thu được 46,6 gam kết tủa; còn khi cho toàn cục Y tác dụng với hỗn hợp NH3 dư thu được 10,7 gam kết tủa. Quý hiếm của V là


Cho 0,01 mol một hợp hóa học của sắt công dụng hết với H2SO4đặc rét (dư), chỉ thấy thoát ra 0,112 lít (ở đktc) khí SO2(là thành phầm khử duy nhất). Bí quyết của hợp chất sắt đó là


Để luyện được 800 tấn gang bao gồm hàm lượng fe 95%, cần dùng x tấn quặng manhetit chứa 80% Fe3O4 (còn lại là tạp hóa học không chứa sắt). Biết rằng lượng fe bị hao hụt trong quá trình sản xuất là 1%. Cực hiếm của x là


Cho các phát biểu: (1) Nhôm là một kim loại lưỡng tính; (2) CrO3 là oxit lưỡng tính; (3) Al2O3 là oxit lưỡng tính; Al(OH)3 là hidroxit lưỡng tính. Số phát biểu đúng


Cho 34,138 gam hỗn hợp X tất cả FeCl2 cùng CrCl3 tính năng với lượng dư hỗn hợp NaOH, thu được hỗn hợp Y và kết tủa Z. Lọc lấy Z rồi nung trong không khí đến trọng lượng không thay đổi thì chiếm được 11,52 gam hóa học rắn. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Cân nặng của CrCl3 trong X là


Nung m gam láo lếu hợp có Mg cùng Cu(NO3)2 vào điều kiện không có không khí, sau một thời gian thu được rắn X với 6,384 lít (đktc) tất cả hổn hợp khí Y. Hòa tan hoàn toàn X bởi 500 ml; dung dịch HCl 2M, thu được hỗn hợp Z chỉ chứa 54,42 gam muối và 0,05 mol các thành phần hỗn hợp khí T gồm hai khí trong số ấy có N2. Tỉ khối của T so với He bởi 5,7.

Cho những phát biểu sau:

(a) giá trị của m là 39,64.

(b) trong Y gồm chứa 0,045 mol O2.

(c) Nếu liên tiếp nung X đến khối lượng không thay đổi thì chiếm được 2 hóa học rắn.

(d) hỗn hợp Z chỉ chứa 1 anion.

Xem thêm: Cách Tính Căn 2 Bằng Bao Nhiêu, Chia Căn Bậc Hai Của 2, Cách Để Tìm Căn Bậc Hai Mà Không Dùng Máy Tính

(e) hỗn hợp Z cất 2 cation.(d) Số phát biểu đúng là:


Nung 5,54 gam hỗn hợp X có Fe3O4, CuO với Al mang đến phản ứng trọn vẹn được tất cả hổn hợp rắn Y. Kết hợp hết Y trong hỗn hợp HCl dư thì lượng H2 sinh ra tối đa là 0,06 mol. Nếu cho Y vào dung dịch NaOH dư thì thấy còn 2,96 gam hóa học rắn ko tan. Phần trăm trọng lượng của Al vào X là:


triển khai các thí nghiệm sau:

(a) Cho các thành phần hỗn hợp Na2O và Al2O3 (tỉ lệ mol 1 : 1) vào nước (dư).

(b) Cho hỗn hợp Cu với Fe3O4 (tỉ lệ mol tương ứng 2 : 1) vào hỗn hợp HCl (dư).

(c) mang đến hỗn hợp cha và NaHCO3 (tỉ lệ mol tương xứng 1 : 2) vào hỗn hợp HCl (dư).

(d) Cho tất cả hổn hợp Cu với NaNO3 (tỉ lệ mol tương xứng 1 : 2) vào dung dịch HCl (dư).

(e) Cho các thành phần hỗn hợp BaCO3 với KHSO4 vào nước (dư).

Xem thêm: Mẹ Bầu 3 Tháng Đầu Cần Lưu Ý Khi Mang Thai 3 Tháng Đầu Cần Chú Ý Những Gì?

Khi phản bội ứng trong những thí nghiệm trên kết thúc, gồm bao nhiêu thí nghiệm không thu được chất rắn?


*

Cơ quan chủ quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ social trực con đường số 240/GP – BTTTT vày Bộ tin tức và Truyền thông.