HỖN HỢP X GỒM ANCOL METYLIC ANCOL ETYLIC VÀ GLIXEROL

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Hỗn thích hợp X tất cả ancol metylic, ancol etylic với glixerol. Đốt cháy trọn vẹn m gam X, chiếm được 15,68 lít khí CO2(đktc) và 18 gam H2O. Khía cạnh khác, 80gam X hoà tung được tối đa 29,4 gam Cu(OH)2. Tính phần trăm cân nặng của ancol etylic trong X


*

*

Đáp án B

Trong 80 gam X chỉ gồm glixerol hài hòa được 0,3 mol Cu(OH)2

Ta bao gồm hệ 

%C2H5OH = 0 , 1 × 46 0 , 05 . 32 + 0 , 1 . 46 + 0 , 15 . 92 ×100% = 23%


Hỗn hòa hợp X tất cả ancol metylic, ancol etylic cùng glixerol. Đốt cháy hoàn toàn m gam X, thu được 15,68 lít khí C O 2 (đktc) với 18 gam H 2 O . Phương diện khác, 80 gam X hài hòa được buổi tối đa 29,4 gam C u ( O H ) 2 . Nhân tố phần trăm cân nặng của ancol etylic trong X là

A. 23%

B. 46%

C. 16%

D. 8%


Cho hỗn hợp X có metanol, etanol, glixerol. Đốt cháy hoàn toàn (m) gam X, chiếm được 15,68 lít khí CO2 (đktc) với 18 gam nước. Còn mặt khác 80 gam  X hòa tan buổi tối đa được 29,4 gam Cu(OH)2. Nhân tố % khối lượng etanol trong tất cả hổn hợp X là

A. 38%

B. 19%

C. 23%

D. 32%.

Bạn đang xem: Hỗn hợp x gồm ancol metylic ancol etylic và glixerol


nCO2 = 0,7mol và nH2O= 1mol

spann/span/spanspanhh/spanspan= spann/span/spanspanH/spanspan2/spanspanO span /span/spanspan- spann/span/spanspanCspanO/span2 span /span/spanspan= x + y span+/spanz = 0span,/span3 spanm/spanspano/spanspanl/spanspan./spanspan(/span1)/span/p p. Class=">nCO2 = x + 2y + 3z = 0,7 mol (2)

=> mX = 32xt + 46yt + 92zt = 80g  (3)

Từ 1,2,3,4 ta có x=0,05mol ; y=0,1mol ; z=0,15 mol ; t= 4

=> %m C2H5OH =23 %

=>C


Câu 1 : tất cả hổn hợp X có ancol metylic, ancol etylic cùng glixerol. Đốt cháy hoàn toàn m gam X, nhận được 15,68 lít khi CO2 (đktc) và 18 gam H2O. Phương diện khác, 80 gam X kết hợp được buổi tối đa 29,4 gam Cu9OH02. Phần trăm trọng lượng của ancol etylic vào X là:

A.46% B.16% C.23% D.8%

Câu 2: Cho tất cả hổn hợp X có ancol metylic, etylic glicol và glixerol. Đốt chát hoàn toàn m gam X chiếm được 6.72 lít khí CO2 (đktc). Cũng m gam X cho tác dụng với mãng cầu dư thu được về tối đa V lít lúc H2 (đkct). Giác trị của V là:

A.3,36 B.11,20 C.5,60 D.6,72

Câu 3: Đốt cháy trọn vẹn hỗn hợp X gồm 0,07 mol của một ancol no đa thức cùng 0.03 mol một ancol ko no, đối kháng chức bao gồm một links đôi, mạch hở, chiếm được 0,23 mol khí Co2 cùng m gam H2O. Giá trị của m là:

A.5,40 B.2,34 C. 8,40 D.2,70

 


Lớp 12 Hóa học chủ đề 1. Hợp hóa học hữu cơ, Hiđrocacbon
1
0
Gửi hủy

A.46%

A.3,36


Đúng 0

phản hồi (0)

A. 3,36

C. 5,60

D. 6,72


Lớp 11 hóa học
1
0
Gửi diệt

Hướng dẫn

Sơ vật phản ứng:

*

→ V = 3,36 lít


Đúng 0

phản hồi (0)

Cho hỗn hợp X tất cả ancol metylic, etylen glicol với glixerol. Đốt cháy hoàn toàn m gam X thu được 6,72 lít khí CO2 (đktc). Cũng m gam X bên trên cho chức năng với mãng cầu dư thu được tối đa V lít khí H2 (đktc). Quý giá của V là: 

A. 5,60

B. 11,20

C. 3,36

D. 6,72


Lớp 0 chất hóa học
1
0
Gửi hủy
Đúng 0

bình luận (0)

Cho các thành phần hỗn hợp X tất cả ancol metylic,etylen glicol với glixerol. Đốt cháy trọn vẹn m gam X chiếm được 6,72 lít khí CO2 (đktc). Cũng m gam X trên cho công dụng với na dư thu được tối đa V lít khí H2 (đktc). Cực hiếm của V là 

A. 3,36. 

B. 11,20. 

C. 5,60. 

D. 6,72


Lớp 11 chất hóa học
1
0
Gửi bỏ

Đáp án A

Nhận thấy CTPT của toàn bộ các chất trong X gồm số nguyên tử C ngay số nguyên tử O

⇒ ∑nH2 = ( ∑nOH/X)/2 = 0,15 mol ⇒ VH2 = 3,36 lít


Đúng 0

comment (0)

Cho các thành phần hỗn hợp X tất cả ancol metylic, etylen glicol cùng glixerol. Đốt cháy hoàn toàn m gam X chiếm được 6,72 lít khí CO2 (đktc). Cũng m gam X trên cho tác dụng với na dư thu được buổi tối đa V lít khí H2 (đktc). Giá trị của V là:

A. 5,60.

B. 11,20.

Xem thêm: Cách Tính Mật Độ Dân Số Là Gì? Cách Tính Mật Độ Dân Số Mật Độ Dân Số Là Gì

C. 3,36.

D. 6,72.


Lớp 11 hóa học
1
0
Gửi diệt

Ancol metylic CH3OH, etylen glicol C2H4(OH)2, glixerol C3H5(OH)3

Bảo toàn số mol C 

*
nC = nCO2 =6,72/22,4 = 0,3mol

Mà 3 ancol trên gồm số nhóm OH = số C

*
nOH=nC =0,3 mol

Ta có

*

*
*

*
V = 3,36 lít 

*
chọn C


Đúng 0

phản hồi (0)

Cho các thành phần hỗn hợp X có ancol metylic, etylen glicol và glixerol. Đốt cháy hoàn toàn m gam X nhận được 6,72 lít khí C O 2 (đktc). Cũng m gam X trên cho tính năng với mãng cầu dư thu được về tối đa V lít khí H 2 (đktc). Quý hiếm của V là

A. 3,36

B. 11,20

C. 5,60

D. 6,72


Lớp 11 chất hóa học
1
0
Gửi hủy
Đúng 0

bình luận (0)

Cho tất cả hổn hợp X gồm ancol metylic, etylen glicol với glixerol. Đốt cháy hoàn toàn m gam X nhận được 6,72 lít khí CO2 (đktc). Cũng m gam X trên cho công dụng với mãng cầu dư thu được về tối đa V lít khí H2 (đktc). Quý giá của V là:

A. 5,60.

B. 11,20

C.

Xem thêm: Bảng Giữ Gìn Vệ Sinh Chung Bảo Vệ Môi Trường, Nội Dung Bảng Nội Quy Sử Dụng Nhà Vệ Sinh

3,36

D. 6,72


Lớp 0 chất hóa học
1
0
Gửi bỏ
Đúng 0

comment (0)

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


olm.vn hoặc hdtho
goodsmart.com.vn