Giúp hộ mik vs ạ

     

4.It was such a low bridge that the bus couldn"https://goodsmart.com.vn/i-would-prefer-you-to-deliver-the-sofa-on-friday/imager_3_8420_700.jpgt go under it.

Bạn đang xem: Giúp hộ mik vs ạ

Bạn vẫn xem: Star

Cấu trúc such...that:thật là một...mà

such a/an+adj+N..+that.

5.What a silly thing to lớn say!

=>câu cảm thán với "https://goodsmart.com.vn/i-would-prefer-you-to-deliver-the-sofa-on-friday/imager_3_8420_700.jpgwhat"https://goodsmart.com.vn/i-would-prefer-you-to-deliver-the-sofa-on-friday/imager_3_8420_700.jpg:what+a/an+adj+N

6.There"https://goodsmart.com.vn/i-would-prefer-you-to-deliver-the-sofa-on-friday/imager_3_8420_700.jpgs no tea left

to run out of+N: hết thứ gì đó...

7.We haven"https://goodsmart.com.vn/i-would-prefer-you-to-deliver-the-sofa-on-friday/imager_3_8420_700.jpgt seen him since I was a student

Thì hiện tại hoàn thành.

S+last+Vpi+O+when +thời gian/thời gian+ago

=>S+haven"https://goodsmart.com.vn/i-would-prefer-you-to-deliver-the-sofa-on-friday/imager_3_8420_700.jpgt/hasn"https://goodsmart.com.vn/i-would-prefer-you-to-deliver-the-sofa-on-friday/imager_3_8420_700.jpgt+Vpii+since/for+Vpii.

8.Susan was so excited that she couldn"https://goodsmart.com.vn/i-would-prefer-you-to-deliver-the-sofa-on-friday/imager_3_8420_700.jpgt sleep

cấu trúc so..that:S+tobe+too+adj+to+V

=>S+tobe+so+adj+that+1 mệnh đề

Hãy góp mọi fan biết câu trả lời này nắm nào?


*

star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar5starstarstarstarstar1 voteGửiHủyĐăng nhập nhằm hỏi đưa ra tiếtChưa gồm nhómTrả lời1124

Cám ơn

948


*

`3,` I would rather you deliver lớn the sofa on Friday.

Cấu trúc: S + would rather ( ‘d rather ) + V.

Xem thêm: Soạn Bài: Luyện Tập Thao Tác Lập Luận Bác Bỏ, Soạn Bài Luyện Tập Thao Tác Lập Luận Bác Bỏ

`4,` It was such a low bridge that the bus couldn"https://goodsmart.com.vn/i-would-prefer-you-to-deliver-the-sofa-on-friday/imager_3_8420_700.jpgt go under it.

`5,` What a silly thing to say!

Cấu trúc: What + ( a/an ) + adj + N + S + V !

`6,` There is no tea left.

Cấu trúc: There is + ( no ) + Danh từ số không nhiều + Trạng ngữ ( nếu tất cả ).

`7,` I haven"https://goodsmart.com.vn/i-would-prefer-you-to-deliver-the-sofa-on-friday/imager_3_8420_700.jpgt seen him since I was a student.

Cấu trúc: S + haven"https://goodsmart.com.vn/i-would-prefer-you-to-deliver-the-sofa-on-friday/imager_3_8420_700.jpgt/hasn"https://goodsmart.com.vn/i-would-prefer-you-to-deliver-the-sofa-on-friday/imager_3_8420_700.jpgt + vượt khứ phân tự + since + S + was + ...

`8,` Susan was so excited that she couldn"https://goodsmart.com.vn/i-would-prefer-you-to-deliver-the-sofa-on-friday/imager_3_8420_700.jpgt sleep.

Xem thêm: Phiên Bản Lớp Học Vui Nhộn

Cấu trúc: S + be + so + adj + that + S ​+ V.

`Devil` `Bona`

Hãy góp mọi người biết câu trả lời này cố nào?

star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarGửiHủyĐăng nhập nhằm hỏi chi tiếtXEM GIẢI BÀI TẬP SGK ANH 9 - TẠI ĐÂY

Bạn ý muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏi
*

3. I would prefer you to deliver the sofa on Friday.I would ratherThe bridge was so low that the bus couldn"https://goodsmart.com.vn/i-would-prefer-you-to-deliver-the-sofa-on-friday/imager_3_8420_700.jpgt go under it.4.It was5.That was a silly thing khổng lồ say.What6. We"https://goodsmart.com.vn/i-would-prefer-you-to-deliver-the-sofa-on-friday/imager_3_8420_700.jpgve run out of tea.There7. I last saw him when I was a student.I haven"https://goodsmart.com.vn/i-would-prefer-you-to-deliver-the-sofa-on-friday/imager_3_8420_700.jpgt Seen him Since I was a Student ...Sự kiện