Ký hiệu nhỏ hơn hoặc bằng

     

Ký Hiệu So Sánh ❤️️ Bảng ký hiệu dấu lớn bé bằng ≤ ≥ ký hiệu dấu tương đương ≃ ký hiệu dấu xấp xỉ… bằng kí tự đặc biệt ✅ COPY & DÁN