MỘT NGƯỜI CẬN THỊ CÓ GIỚI HẠN NHÌN RÕ TỪ 10CM ĐẾN 100CM

     

Câu hỏi :

Một người cận thị có giới hạn nhìn được rõ từ 10 cm cho 100 cm. Khi đeo một kính bao gồm tiêu cự - 100 cm cạnh bên mắt, người này quan sát được những vật từ


*