SỤC KHÍ SO2 VÀO DUNG DỊCH H2S

     

Khi sục khí SO2 vào hỗn hợp H2S thì dung dịch bị vẩn đục màu vàng vị S sinh ra:

SO2 + 2H2S → 3S + 2H2O


*
*
*
*
*
*
*
*

Cho những phương trình chất hóa học sau

a) SO2 + H2O$overset leftrightarrows $ H2SO3

b) SO2 + 2NaOH → Na2SO3 + H2O

c) 5SO2 + 2KMnO4 + 2H2O → K2SO4 + 2MnSO4 + 2H2SO4

d) SO2 + 2H2S → 3S + H2O

e) 2SO2 + O2$oversetV_2O_5,t^oleftrightarrows$ 2SO3

Những phản bội ứng SO2 nhập vai trò hóa học khử là


Cho các sơ trang bị phản ứng sau: (1) MnO2 + HCl → khí X; (2) FeS + HCl → khí Y; (3) Na2SO3 + HCl → khí Z; (4) NH4HCO3 + NaOH (dư) → khí G. Gần như khí sinh ra chức năng được cùng với NaOH là


Khí CO2 có lẫn SO2. Trong số hóa hóa học sau:

(1) hỗn hợp NaOH; (2) dung dịch Br2;

(3) dung dịch KMnO4; (4) hỗn hợp Na2SO3;

(5) nước vôi trong; (6) khí O2.

Bạn đang xem: Sục khí so2 vào dung dịch h2s

Có từng nào hóa chất hoàn toàn có thể sử dụng để loại trừ khí SO2 thoát ra khỏi CO2.


Trong công nghiệp, tự khí SO2 và oxi, phản nghịch ứng hóa học tạo thành thành SO3 xẩy ra ở đk nào sau đây?


Khi làm thí nghiệm cùng với H2SO4 đặc, lạnh thường hình thành khí SO2. Để hạn chế cực tốt khí SO2 thoát ra gây ô nhiễm môi trường, tín đồ ta nút ống nghiệm bởi bông tẩm dung dịch nào sau đây:


Hấp thụ hoàn toàn 2,8 lít khí SO2 (đktc) vào dung dịch KMnO4 thu được dung dịch không màu có pH = 1,0. Thể tích hỗn hợp KMnO4 là


Hấp thụ trọn vẹn 12,8 gam SO2 vào 250 ml dung dịch NaOH 1M. Cân nặng muối chế tạo thành sau làm phản ứng là


Cho thanh nhàn 16,8 lít khí SO2 hấp thụ hết vào 400 ml hỗn hợp NaOH thì nhận được dung dịch có chứa 79,1 gam tất cả hổn hợp muối. Nồng độ mol/l của hỗn hợp NaOH là


Cho 6,272 lít khí SO2 (đktc) kêt nạp hết trong 2,5 lít dung dịch Ba(OH)2 chiếm được 26,04 gam kết tủa. độ đậm đặc mol/l của hỗn hợp Ba(OH)2 là


Thể tích khí SO2 (đktc) lớn số 1 cần cho vào 4 lít dung dịch Ca(OH)2 0,05M để thu được 15 gam kết tủa là


Hấp thụ hết 5,6 lít SO2 (đktc) trong 200 ml dung dịch đựng NaOH 1M cùng Na2SO3 xM chiếm được dung dịch có chứa 43,8 gam tất cả hổn hợp muối. Quý giá của x là


Đốt các thành phần hỗn hợp X tất cả 0,05 mol FeS2 với a mol CuS trong khí O2 dư, toàn bộ lượng khí SO2 thu được dung nạp hết vào 200 ml dung dịch NaOH 1M nhận được dung dịch cất 17,52 gam hỗn hợp muối. Quý giá của a là


Trong công nghiệp đường, chất khí X được dùng làm tẩy màu mang lại dung dịch nước con đường trong dây truyền sản xuất saccarozơ. X là


Sục toàn vẹn lượng khí SO2 vào 150 ml hỗn hợp NaOH 1M để chỉ nhận được m gam muối hạt axit. Quý giá của m là


Hấp thụ trọn vẹn V lít SO2(đktc) vào dung dịch NaOH, chiếm được 6,3 gam Na2SO3và 5,2 gam NaHSO3. Tính cực hiếm của V?


Hấp thụ trọn vẹn 11,2 lít khí SO2(điều khiếu nại chuẩn) vào 200 ml hỗn hợp NaOH 2M. Tính số mol muối thu được sau làm phản ứng.


Dẫn V lít khí lưu huỳnh đioxit (đktc) vào 200 ml dung dịch Ba(OH)2 aM, nhận được 21,7 gam kết tủa và dung dịch A. Lọc kết tủa, làm cho nóng dung dịch A nhận được 4,34 gam kết tủa nữa. Tìm quý giá của V cùng a.

Xem thêm: Giá Trị Của Biểu Thức A = 1 – 2 + 3 – 4 +5 – 6 +⋯ + 199 – 200 Là


Dẫn V lít khí SO2 (đktc) vào 100 ml dung dịch Ba(OH)2 0,5 M thu được dung dịch A chỉ chứa một hóa học tan nhất và không có khí bay ra. Thêm tiếp NaOH dư vào hỗn hợp A thu được m gam kết tủa. Tìm cực hiếm của V cùng m.


Đốt cháy hoàn toàn 12,8g diêm sinh thu được khí A. Lượng khí A được hấp thụ hết do 88,8 gam hỗn hợp Ca(OH)2 25%. Tìm C% của các chất trong dung dịch thu được sau bội nghịch ứng.


Cho 11,2 lít SO2 làm việc đktc chức năng với 200ml dung dịch NaOH chiếm được 56,4g các thành phần hỗn hợp 2 muối. Tính centimet của hỗn hợp NaOH ban đầu.

Xem thêm: Mã Trường Đại Học Ngoại Ngữ Tin Học Tp Hcm (Dnt), Mã Ngành Đại Học Ngoại Ngữ


Hòa tan trọn vẹn 51,3 gam tất cả hổn hợp X có Na, Ca, Na2O cùng CaO vào nước nhận được 5,6 lít khí H2 (đktc) với dung dịch Y, trong những số ấy có 28 gam NaOH. Kêt nạp 17,92 lít khí SO2 (đktc) vào hỗn hợp Y nhận được m gam kết tủa. Cực hiếm của m là:


Cho các thành phần hỗn hợp khí X gồm N2và SO2có tỉ khối so với hiđro là 26. Tính % thể tích khí SO2 trong các thành phần hỗn hợp X.


Dẫn V lít khí SO2 (ở đktc) qua 500 ml hỗn hợp Ca(OH)2 nồng độ x M , sau phản ứng thu được 3,6 gam kết tủa và dung dịch A. Đun nóng dung dịch A thu đạt thêm 2,4 gam kết tủa nữa. Quý giá của V cùng x là