PRACTICE READING

     

*

*

*

Read the following passage & mark the letter A, B, C or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer to each of the questions.

Bạn đang xem: Practice reading


The tìm kiếm for alternative sources of energy has led in various directions. Many communities are burning garbage & other biological waste products to lớn produce electricity. Converting waste products to gases or oil is also an efficient way lớn dispose of waste.
Experimental work is being done lớn derive synthetic fuels from coal, oil shale & coal tars. But khổng lồ date, that process has proven expensive. Other experiments are underway khổng lồ harness - nguồn with giant windmills. Geothermal power, heat from the earth, is also being tested.
Some experts expect utility companies to lớn revive hydroelectric power derived from streams và rivers. Fifty years ago hydroelectric power provided one third of the electricity used in the United States, but today it supplies only four percent. The oceans are another potential source of energy. Scientists are studying ways khổng lồ convert the energy of ocean currents, tides, & waves lớn electricity. Experiments are also underway to make use of the temperature differences in ocean water khổng lồ produce energy.

*

A. Efficient Ways of Disposing of Waste

B. The Use of Water Productions for Energy

C. The tìm kiếm for Alternative Sources of Energy

D. New Discoveries in Geothermal power nguồn


Đáp án C

Giải thích: thông tin nằm ở: “The tìm kiếm for alternative sources of energy has led in various directions”Dịch nghĩa: Đâu là tiêu đề hay độc nhất vô nhị của đoạn văn? A. Giải pháp xử lý tác dụng chất thảiB. áp dụng các thành phầm nước mang đến năng lượngC. Tìm kiếm nguồn tích điện thay thếD. Các tò mò mới về tích điện địa nhiệt


Câu 2. In the second paragraph, the phrase “synthetic fuels
” could best be replaced by which of the following?

Đáp án D

Giải thích: Artificial made fuels = những nhiên liệu tự tạo (synthetic đồng nghĩa tương quan với artificial) Dịch nghĩa: trong đoạn đồ vật hai, nhiều từ "nhiên liệu tổng hợp" có thể được nắm thế cực tốt bằng mọi thứ sau đây? A. Nguyên nhiên liệu sinh họcB. Nhiên liệu đốt thấpC. Xăng đốt nhanhD. Nhiên liệu nhân tạo


Đáp án D

Giải thích: Thông tin ở chỗ sau: “Some experts expect utility companies ... In ocean water khổng lồ produce energy.” Dịch nghĩa: rất nhiều điều sau đây KHÔNG được nhắc trong đoạn văn như một nguồn tích điện thay thế? A. Đốt cháy rácB. Tích điện địa nhiệtC. Nhiên liệu tổng hợpD. điện


Câu 4. According to lớn the author, the impracticability of using coal, oil shale & coal tars as sources of energy is due to lớn ___________ .

A.

Xem thêm: Kho Giao Hàng Tiết Kiệm Bạch Đằng Hay Nhất 2022, Danh Sách Các Bưu Cục Ghtk Đang Hoạt Động Tại Tp

their being time consuming

B. their being money consuming

C. the scarcity of sources

D. the lack of technology their being money consuming


Đáp án B

Giải thích: Thông tin tại vị trí sau: “Experimental work is being done lớn derive synthetic fuels from coal, oil shale và coal tars. But to lớn date, that process has proven expensive. Other experiments are underway khổng lồ harness - power with giant windmills. Geothermal power, heat from the earth, is also being tested.” Dịch nghĩa: Theo tác giả, việc sử dụng than đá, đá phiến dầu cùng than đá có tác dụng nguồn năng lượng là do ___________.A của họ đang được thời gian tiêu thụB là tiền của họ tiêu thụC sự khan hãn hữu nguồnD thiếu công nghệ là tiền của họ tiêu thụ


Đáp án C

Giải thích: tin tức nằm ở: “Fifty years ago hydroelectric power provided one third of the electricity used in the United States, but today it supplies only four percent.” “it” ở đây đó là “hydroelectric power” Dịch nghĩa: từ "it" tại phần cuối đề cập cho ____.A. Nguồn cố gắng thếB. Hoa KỳC. Thủy điệnD. điện


A. Hydroelectric power will be the main source of energy

B. Synthetic fuels will be the principal source of alternative energy

C. Alternative energy will come from a variety of sources

D. All alterenative production of energy will be delivered from water.

Xem thêm: Mắt Trái Giật Có Sao Không, Mắt Trái Giật Hay Nháy Điềm Gì


Đáp án A

Giải thích: tin tức nằm ở trong phần sau có thể suy ra được: “Fifty years ago hydroelectric power provided one third of the electricity used in the United States, but today it supplies only four percent. The oceans are another potential source of energy.” Dịch nghĩa: Điều gì rất có thể được suy đoán từ đoạn cuối cùng? A. Năng lượng thủy điện đã là nguồn năng lượng chínhB. Nguyên liệu tổng hợp vẫn là nguồn năng lượng thay nuốm chủ yếuC. Tích điện thay thế sẽ đến từ nhiều nguồn không giống nhauD. Tất cả sản xuất năng lượng thay thế sẽ được phân phối trường đoản cú nước.


Đáp án B

Giải thích: convert (v) = transform (v) chuyển đổiĐán án còn lại: A. Transmit (v) truyền điC. Use (v) sử dụngD. Make use of (v) tận dụngDịch nghĩa: trong đoạn cuối, từ bỏ "convert" có thể được rứa thế rất tốt bằng từ như thế nào sau đây?


*


Liên hệ

goodsmart.com.vn