Thực Hiện Phản Ứng Nhiệt Nhôm Giữa Al Và Cr2O3

     

Câu hỏi :

Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm giữa Al và Cr2O3 trong điều kiện không có không khí, sau phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp X có khối lượng 43,9 gam. Chia X làm hai phần bằng nhau. Cho phần 1 tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 1,68 lít khí (đktc). Phần 2 tác dụng vừa đủ với V lit dung dịch HCl 1M loãng, nóng. Giá trị của V là


*