Tìm m để hàm số đạt cực trị tại x1 x2 sao cho

     

Tìm m để hàm số f(x) = 1/3mx^3 - (m - 1)x^2 + 3(m - 2)x + 1/3 đạt cực trị tại x1, x2 thỏa mãn nhu cầu x1 + 2x2 = 1


*

https://diendan.hocmai.vn/threads/can-giai-gap-tim-m-de-hs-co-ctri-tai-x1-x2-sao-cho-x1-2x2-1.247639/


*

Tìm những giá trị của thông số m nhằm hàm số: y = 1 3 m x 3 - ( m - 1 ) x 2 + 3 ( m - 2 ) x + 1 6 đạt cực trị tại x 1 , x 2 vừa lòng x 1 + 2 x 2 = 1

A. 1 - 6 2 .Bạn vẫn xem: tra cứu m để hàm số đạt cực to cực tiểu trên x1 x2 thế nào cho x1+2x2=1


*

C. M ∈ 1 - 6 2 ; 1 + 6 2 0 .Bạn đang xem: tìm tham số m nhằm hàm số đạt cực trị tại một điểm cực hay

D.

Bạn đang xem: Tìm m để hàm số đạt cực trị tại x1 x2 sao cho

m = 2 .

Chọn B

y " = m x 2 - 2 ( m - 1 ) x + 3 ( m - 2 )

Yêu mong của bài toán ⇔ y " = 0 có hai nghiệm sáng tỏ x 1 , x 2 thỏa mãn: x 1 + 2 x 2 = 1


*

*

Tìm tất những giá trị thực của thông số m nhằm hàm số y = 1 3 x 3 + ( m + 3 ) x 2 + 4 ( m + 3 ) x + m 3 - m đạtcực trị tại x 1 , x 2 thỏa mãn nhu cầu - 1

A. - 7 2

B. - 3 .

Tìm tất những giá trị thực của tham số m nhằm hàm số y = 1 3 x 3 + ( m + 3 ) x 2 + 4 ( m + 3 ) x + m 3 - m đạt cực trị tại x 1 , x 2 thỏa mãn nhu cầu -2

A. M

B. M

C. M

D. M>3

+ Ta có: y"=x2+ 2(m+3)x + 4(m+3)

Yêu mong của bài toán tường đương y’ =0 tất cả hai nghiệm phân biệtx1; x2thỏa mãn:-2 x1x2

Chọn C

a) f(x)= -1/3x^3 + x^2 -2x +10 tra cứu điểm cực trị của hs b) kiếm tìm m để hs y=x^3 +3mx^2 + 3(m^2 - 1 )x + m^2 - 3m đạt CĐ,CT trên x1,x2 sao để cho x1^2 + x2^2 = 10

Cho hàm số y = m 3 x 3 + ( m - 2 ) x 2 + ( m - 1 ) x + 2 , với m là thông số thực. Tìm tất cả các giá trị thực của thông số m sao để cho hàm số đạt cực lớn tại điểm x 1 cùng đạt rất tiểu tại điểm x 2 vừa lòng x 1

0

B.

Xem thêm: Ielts Academic Và General Là Gì, Nên Thi Ielts Academic Hay Ielts General Training

m ≤ 0

C. 5 4

D. ko tồn trên m thỏa mãn

Tìm mđể hàm số y = 1 3 x 3 - m x 2 + ( m 2 + m - 1 ) x + 1 đạt rất trị tại 2điểm x 1 ; x 2 thỏa mãn | x 1 + x 2 |=4

A.

Xem thêm: Điện Phân Dung Dịch X Chứa A Mol Cuso4 Và 0 2 Mol Kcl (Điện Cực T

m= 2

B. Không tồn trên m

C. m= -2

D. M= ± 2

Tìm những giá trị của tham số m nhằm hàm số: y = 1 3 m x 3 - ( m - 1 ) x 2 + 3 m - 2 x + 1 6

đạt cực trị tại x 1

A. 1 - 6 2 B. 1

C. 2

D. Đáp án khác

Ta có: y" = m x 2 - 2 ( m - 1 ) x + 3 ( m - 2 )

Yêu mong của bài bác toán tương tự y’ = 0 có hai nghiệm tách biệt x 1 ; x 2 t h ỏ a m ã n 4 x 1 + 3 x 2 = 3

Chọn D.

Cho phương trình: x2- 2(m+1)x+2m+1=0 (1)

b, kiếm tìm m nhằm phương trình (1) tất cả 2 nghiệm x1,x2thỏa mãn:

x21+ (x1+ x2)x2- 2x1x2=7

c, kiếm tìm m nhằm phương trình (1) tất cả 2 nghiệm x1,x2thỏa mãn

x1- 2x2=3

c) Ta có:( extΔ=left^2-4cdot1cdotleft(2m+1 ight))

(=left(-2m-2 ight)^2-4left(2m+1 ight))

(=4m^2+8m+4-8m-4)

(=4m^2ge0forall m)

Do đó, phương trình luôn luôn có nghiệm

Áp dụng hệ thức Vi-et, ta có:

(left{eginmatrixx_1+x_2=dfrac2left(m+1 ight)1=2m+2\x_1cdot x_2=2m+1endmatrix ight.)

Ta có:(left{eginmatrixx_1+x_2=2m+2\x_1-2x_2=3endmatrix ight.Leftrightarrowleft{eginmatrix3x_2=2m-1\x_1=2m+2+x_2endmatrix ight.)

(Leftrightarrowleft{eginmatrixx_2=dfrac2m-13\x_1=2m+3+dfrac2m-13=dfrac8m+83endmatrix ight.)

Ta có:(x_1cdot x_2=2m+1)

(Leftrightarrowdfrac2m-13cdotdfrac8m+83=2m+1)

(Leftrightarrowleft(2m-1 ight)left(8m+8 ight)=9left(2m+1 ight))

(Leftrightarrow16m^2+16m-8m-8-18m-9=0)

(Leftrightarrow16m^2-10m-17=0)

( extΔ=left(-10 ight)^2-4cdot16cdotleft(-17 ight)=1188)

VìΔ>0 cần phương trình tất cả hai nghiệm tách biệt là:

(left{eginmatrixm_1=dfrac10-6sqrt3332\m_2=dfrac10+6sqrt3332endmatrix ight.)