TÌM MỘT SỐ BIẾT SỐ ĐÓ CHIA 8 DƯ 5 CHIA 12 DƯ 1 HAI THƯƠNG HƠN KÉM NHAU 13 ĐƠN VỊ

     
*

*

gọi thương trong phép chia 1 số ít cho 12 là ythì thương trong phép chia số đó mang lại 8 là y + 13theo bài ra, ta có: y x 12 + 1 = ( y + 13 ) x 8 + 5 y x 12 + 1 = y x 8 + 104 + 5 y x 12 = y x 8 + 108 y x (8+4) = y x 8 + 108 y x 8 + y x 4= y x 8 + 108 y x 4 = 108 y = 108 : 4 y ...

Bạn đang xem: Tìm một số biết số đó chia 8 dư 5 chia 12 dư 1 hai thương hơn kém nhau 13 đơn vị


gọi thương trong phép chia một số ít cho 12 là y

thì thương vào phép phân chia số đó cho 8 là y + 13

theo bài ra, ta có: y x 12 + 1 = ( y + 13 ) x 8 + 5

y x 12 + 1 = y x 8 + 104 + 5

y x 12 = y x 8 + 108

y x (8+4) = y x 8 + 108

y x 8 + y x 4= y x 8 + 108

y x 4 = 108

y = 108 : 4

y = 27

vậy số yêu cầu tìm là : 27 x 12 + 1 = 325


*

Gọi b là yêu quý của phép phân chia a:8

=> thương của phép chia a:12 là b-13

Ta có: b.8+5=(b-13).12+1

8b+5=12b-156+1

4b=160 => b=40

=> số kia là: 40.8+5=325


A : 8 dư 12

A : 12 dư 1

A : 8 = x dư 12

A : 12 = y dư 1

x * 8 + 12 = y * 12 + 1

=> x + 13 =y

(x + 13) * 8 + 12 = y * 12 + 1

x * 8 + 104 + 12 = y * 12 + 1

x * 12 - y * 8 = 116 - 8

x * 4 = 108

x = 108 : 4

x = 27

vậy số kia là: 27 * 8 + 5 = 221

Đ/s: 221

chúc các bạn học giỏi !! ^^

ok mk nhé!!! 545454363464576856859797623451245235234534534645645746786585785745645


Đặt số yêu cầu tìm là A , ta cấp dưỡng A 11 đơn vị thì được B . B phân tách hết đến 8 và thương tăng lên 2 1-1 vị. B cũng chia hết đến 12 với thương tạo thêm 1 đối chọi vị. Vậy hiệu của yêu thương là 14.

Vậy 1/8 của B rộng 1/12 của B là 14 đơn vị .

Nên 4/12 của B là

14 x 8 = 112.

 Giá trị của B là

112 : 4/12 = 336

Vậy A là

336 - 11= 325


Bài làmĐặt số nên tìm là A , ta cấp dưỡng A 11 đơn vị thì được B . B phân chia hết mang lại 8 và thương tăng lên 2 1-1 vị. B cũng phân tách hết cho 12 cùng thương tăng thêm 1 đối chọi vị. Vậy hiệu của yêu quý là 14.=> (frac18)của B hơn (frac112) của B là 14 đơn vị .Nên (frac412)của B là 14 x 8 = 112. Cực hiếm của B là 112 : (frac412) = 336=> A là 336 - 11= 325hok tôt

Bài làm

Đặt số đề nghị tìm là A , ta chế tạo A 11 đơn vị chức năng thì được B . B phân tách hết mang đến 8 với thương tạo thêm 2 1-1 vị. B cũng phân tách hết cho 12 và thương tạo thêm 1 đối chọi vị. Vậy hiệu của yêu đương là 14.

=> (frac18)của B hơn (frac112) của B là 14 đơn vị .

Nên (frac412)của B là 14 x 8 = 112. Quý hiếm của B là 112 : (frac412) = 336

=> A là 336 - 11= 325

hok tôt


Ta thấy: trường hợp thêm 11 vào số đề nghị tìm sẽ được số mới chia hết mang lại 8 được thương rộng thương cũ 2 đơn vị chức năng và số new cũng chia hết mang lại 12 được thương new hơn thương cũ 1 solo vị. Vấn đề trở thành tìm một vài chia hết đến 8 với 12, biết hiệu nhì thương là 14Gọi số mới là aTa có:a/8 - a/12 = 143a/24 - 2a/24 = 14a/24 = 14a = 14 x 24a = 336Vậy: Số buộc phải tìm là: 336 - 11= 325

Ta thấy: nếu như thêm 11 vào số phải tìm sẽ tiến hành số new chia hết đến 8 được thương hơn thương cũ 2 đơn vị và số new cũng chia hết đến 12 được thương bắt đầu hơn yêu đương cũ 1 đối kháng vị. Vấn đề trở thành tìm một vài chia hết đến 8 với 12, biết hiệu nhì thương là 14Gọi số mới là aTa có:a/8 - a/12 = 143a/24 - 2a/24 = 14a/24 = 14a = 14 x 24a = 336Vậy: Số cần tìm là: 336 - 11= 325


Bài làmĐặt số nên tìm là A , ta cung cấp A 11 đơn vị thì được B . B phân chia hết đến 8 với thương tạo thêm 2 1-1 vị. B cũng phân tách hết mang đến 12 và thương tạo thêm 1 1-1 vị. Vậy hiệu của yêu quý là 14.=> (frac18)của B hơn (frac112) của B là 14 đơn vị .Nên (frac412)của B là 14 x 8 = 112. Cực hiếm của B là 112 : (frac412) = 336=> A là 336 - 11= 325hok tôt

Bài làm

Đặt số đề xuất tìm là A , ta cấp dưỡng A 11 đơn vị chức năng thì được B . B chia hết đến 8 với thương tạo thêm 2 đối kháng vị. B cũng chia hết đến 12 cùng thương tạo thêm 1 solo vị. Vậy hiệu của yêu mến là 14.

=> (frac18)của B hơn (frac112) của B là 14 đơn vị chức năng .

Nên (frac412)của B là 14 x 8 = 112. Cực hiếm của B là 112 : (frac412) = 336

=> A là 336 - 11= 325

hok tôt


A:8 dư 12

A:12dư 1

A:8=x dư 12

A :12=y dư1

x*8+12=y*12+1

x+13=y

(x+13)*8+12=y*12+1

x*8+104+12=y*12+1

y*12-y*8=116-8

x*4=108

x=108/4

x=27

vậy số đó là 

27*8+5=221

đáp số :221


Gọi a số buộc phải tìm; b = a + 59

b phân chia hết mang lại 8 thương tăng lên 8

b phân tách hết cho 12 thương tạo thêm 5

Lúc này 2 yêu quý hơn nhát nhau : 13 + 8 - 5 = 16

8 x 12 = 96; 96 chia hết đến 8 và 12, hai thương hơn nhát nhau 12 - 8 = 4

Số b là 96 : 4 x 16 = 384

Số phải tìm là 384 - 59 = 325


Đặt số đề xuất tìm là A , ta cung cấp A 11 đơn vị thì được B . B chia hết mang đến 8 với thương tăng thêm 2 1-1 vị. B cũng phân tách hết mang lại 12 với thương tăng thêm 1 1-1 vị. Vậy hiệu của yêu quý là 14.

Vậy 1/8 của B rộng 1/12 của B là 14 đơn vị chức năng .

Xem thêm: Cách Uống Cần Tây Giảm Mỡ Bụng Của Cần Tây, Công Dụng Giảm Mỡ Bụng Của Cần Tây

Nên 4/12 của B là 14 x 8 = 112. Giá trị của B là 112 : 4/12 = 336

Vậy A là 336 - 11= 325


Tìm một vài biết số đó chia 8 dư 5,chia 12 dư 1, nhị thương hơn hèn nhau 13 đối chọi vị. Ta thấy nếu như thêm 11 vào số kia thì số này sẽ chia hết đến 8 và mang lại 12. Hôm nay thương bỏ ra cho 8 tăng 2 đơn vị chức năng và thương chia cho 12 tạo thêm 1 đơn vị, xuất xắc hai mến hơn yếu nhau 14 đối kháng vị. Bài toán trở thành « tìm một vài biết số đó phân tách hết mang đến 8 và 12, biết thương phân chia cho 8 lớn hơn thương chia cho 12 là 14 đơn vị » Áp dụng bí quyết giải việc tìm nhị số biết nhị hiệu số để giải mong muốn thương của số...

Tìm một số biết số đó phân chia 8 dư 5,chia 12 dư 1, hai thương hơn kém nhau 13 đơn vị.

Ta thấy trường hợp thêm 11 vào số kia thì số đó sẽ chia hết đến 8 và mang lại 12. Bây giờ thương bỏ ra cho 8 tăng 2 đơn vị chức năng và thương chia cho 12 tạo thêm 1 1-1 vị, tuyệt hai yêu đương hơn hèn nhau 14 đối kháng vị. Câu hỏi trở thành « tìm một trong những biết số đó phân tách hết cho 8 cùng 12, biết thương phân chia cho 8 to hơn thương phân tách cho 12 là 14 đơn vị »

Áp dụng phương pháp giải bài toán tìm nhì số biết hai hiệu số để giải

hy vọng thương của số kia khi phân chia cho 8 bằng thương của số đó phân tách cho 12 thì ta buộc phải bớt sinh hoạt số đó đi

14 x 8 = 112

12 lớn hơn 8 là : 12 – 8 = 4(đơn vị)

Thương của số đó khi phân tách cho 12 là : 112 : 4 = 28

Số kia là : 28 x 12 – 11 =325

Đáp số : 325


Đúng 0
Bình luận (0)
Bài làmĐặt số bắt buộc tìm là A , ta cung ứng A 11 đơn vị thì được B . B phân chia hết mang đến 8 với thương tạo thêm 2 1-1 vị. B cũng chia hết cho 12 cùng thương tăng thêm 1 1-1 vị. Vậy hiệu của yêu thương là 14.=> (frac18)của B hơn (frac112) của B là 14 đơn vị chức năng .Nên (frac412)của B là 14 x 8 = 112. Quý hiếm của B là 112 : (frac412) = 336=> A là 336 - 11= 325hok tôt
Đọc tiếp

Bài làm

Đặt số đề xuất tìm là A , ta phân phối A 11 đơn vị chức năng thì được B . B phân tách hết cho 8 cùng thương tăng thêm 2 đối chọi vị. B cũng phân chia hết mang đến 12 cùng thương tăng lên 1 đối chọi vị. Vậy hiệu của yêu thương là 14.

=> (frac18)của B hơn (frac112) của B là 14 đơn vị .

Nên (frac412)của B là 14 x 8 = 112. Giá trị của B là 112 : (frac412) = 336

=> A là 336 - 11= 325

hok tôt


Đúng 0
Bình luận (0)

Tìm một vài biết số đó phân chia 8 dư 5,chia 12 dư 1, nhì thương hơn nhát nhau 13 đơn vị.


Xem bỏ ra tiết
Lớp 5ToánCâu hỏi của OLM
3
0
GửiHủy
 

Đặt số cần tìm là A , ta chế tạo A 11 đơn vị thì được B . B chia hết đến 8 cùng thương tạo thêm 2 đối chọi vị. B cũng chia hết mang đến 12 với thương tạo thêm 1 đối kháng vị. Vậy hiệu của thương là 14.

Vậy 1/8 của B rộng 1/12 của B là 14 đơn vị .

Nên 4/12 của B là 14 x 8 = 112. Quý hiếm của B là 112 : 4/12 = 336

Vậy A là 336 - 11= 325

 


Đúng 0

Bình luận (0)
A : 8 = x ( dư 5) và A : 12 = y ( dư 1) A = x x 8 + 5 A = y x 12 + 1 x - 13 = y giỏi y + 13 = xx x 8 + 5 = y x 12 + 1hay ( y +13 ) x 8 + 4 = y x 12104 + 4 = y x 12 - y x 8108 = y x 4y = 108 : 4y =27số cần tìm la27 x 12 + 1= đ/s:tự tính nhé
Đọc tiếp

A : 8 = x ( dư 5) cùng A : 12 = y ( dư 1)

A = x x 8 + 5 A = y x 12 + 1

x - 13 = y tốt y + 13 = x

x x 8 + 5 = y x 12 + 1

hay ( y +13 ) x 8 + 4 = y x 12

104 + 4 = y x 12 - y x 8

108 = y x 4

y = 108 : 4

y =27

số phải tìm la

27 x 12 + 1= 

đ/s:

tự tính nhé


Đúng 0
Bình luận (0)
Bài làmĐặt số đề nghị tìm là A , ta phân phối A 11 đơn vị thì được B . B chia hết đến 8 với thương tăng lên 2 đơn vị. B cũng chia hết mang lại 12 với thương tăng thêm 1 1-1 vị. Vậy hiệu của mến là 14.=> (frac18)của B hơn (frac112) của B là 14 đơn vị .Nên (frac412)của B là 14 x 8 = 112. Quý giá của B là 112 : (frac412) = 336=> A là 336 - 11= 325hok tôt
Đọc tiếp

Bài làm

Đặt số cần tìm là A , ta cung ứng A 11 đơn vị thì được B . B chia hết cho 8 với thương tăng lên 2 solo vị. B cũng phân chia hết mang lại 12 cùng thương tăng thêm 1 đối chọi vị. Vậy hiệu của mến là 14.

Xem thêm: Nam Sinh Năm 1980 Hợp Hướng Nào, Khắc Hướng Nào ? Tuổi Thân 1980 Hợp Hướng Nào, Khắc Hướng Nào

=> (frac18)của B hơn (frac112) của B là 14 đơn vị .

Nên (frac412)của B là 14 x 8 = 112. Cực hiếm của B là 112 : (frac412) = 336

=> A là 336 - 11= 325

hok tôt


Đúng 0
Bình luận (0)