TÌM R ĐỂ CÔNG SUẤT MẠCH NGOÀI CỰC ĐẠI

     
biện pháp giải bài tập Mạch năng lượng điện xoay chiều tất cả R biến hóa hay, cụ thể | biến đổi r để năng suất mạch ngoài cực đại
*


Cách giải bài tập Mạch điện xoay chiều bao gồm R biến hóa hay, bỏ ra tiết

?. Phương thức & Ví dụ

1. Phương pháp

Quảng cáo

Đoạn mạch RLC có R cố đổi:

Trường thích hợp cuộn dây có điện trở Ro :

Khi R vậy đổi, để năng suất đoạn mạch Ҳ đạt cực đại thì điện trở đoạn mạch Ҳ bằng tổng trở không kể nó.

Bạn đang xem: Tìm r để công suất mạch ngoài cực đại

Ví dụ : điện thoại tư vấn PM là năng suất tiêu thụ năng lượng điện trên toàn mạch; pr là năng suất tiêu thụ năng lượng điện trên trở nên trở R:

2. Ví dụ

Ví dụ 1: cho mạch điện xoay chiều RLC tiếp nối u = 120√2cos(100πt) (?) , quý giá ʟ = 1/10π Н; ₵ = 4.10-4 / π . R là một biến trở. Chuyển đổi R làm thế nào để cho công suất của mạch khủng nhất. Kiếm tìm R và năng suất lúc này.

?. R = 15Ω, ᴘ = 480W Ɓ. R = 25Ω, ᴘ = 400W

₵. R = 35Ω, ᴘ = 420W ?. R = 45Ω, ᴘ = 480W

Hướng dẫn:

R vươn lên là thiên nhằm Pmax :

ZL = 10Ω; ZC = 25 Ω

R = |ZL – ZC| = |10 – 25| = 15Ω

Ví dụ 2: đến đoạn mạch luân phiên chiều ko phân nhánh, cuộn dây tất cả r = 15Ω , độ từ cảm ʟ = 1/5π Н với một đổi thay trở R mắc như hình vẽ. Hiệu điện gắng hai đầu mạch là: u = 80cos(100πt)(?) . đổi khác biến trở R mang lại khi công suất toàn mạch đạt giá bán trị cực đại thì quý giá này là:

?. 80 ? Ɓ. 200 ? ₵. 240 ? ?. 50 ?

Hướng dẫn:

R trở nên thiên để Pmax :

r + R = ZL → R = ZL – r = trăng tròn – 15 = 5Ω

Giải đáp ?.

Quảng cáo

Ví dụ 3: Đặt năng lượng điện áp u = 200cos(100πt) (?) vào 2 đầu đoạn mạch tất cả biến trở R mắc tiếp diễn với cuộn cảm thuần bao gồm độ từ cảm 1/π Н . Điều chỉnh trở thành trở để năng suất tỏa nhiệt trên biến hóa trở đạt cực đại, lúc đó cường độ loại điện hiệu dụng trong đoạn mạch bằng:

?. 1 ?. Ɓ. 2 ?. ₵. √2 ?. ?. √2/2 ?.

Hướng dẫn:

R biến đổi để PRmax suy ra:

R = |ZL – ZC| = ZL = ωL = 100Ω

Khi đó:

Giải đáp ?.

Ɓ. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1. cho 1 đoạn mạch năng lượng điện xoay chiều có một đổi mới trở R mắc tiếp tục với một cuộn thuần cảm ʟ = 1/π (Н). Điện áp hai đầu đoạn mạch định hình và tất cả biểu thức u = 100sin(100πt) ?. đổi khác R, ta thu được công suất toả nhiệt cực lớn trên biến đổi trở bằng

?. 12,5 ?. Ɓ. 25 ?. ₵. 50 ?. ?. 100 ?.

Hiển thị lời giải

Ta tất cả : ZL = Lω = 100 Ω.

Công suất cực lớn trên trở thành trở là:

Câu 2. trong mạch năng lượng điện xoay chiều bao gồm R, ʟ, ₵ mắc tiếp nối. Mang đến ʟ, ₵, ω không đổi. đổi khác R cho tới khi R = Ro thì Pmax. Khi đó, giá trị của Pmax là

Hiển thị lời giải

Thay thay đổi R cho đến khi R = Ro thì Pmax. Lúc đó:

Quảng cáo

Câu 3. trong mạch điện xoay chiều tất cả R, ʟ, ₵ mắc tiếp nối. Cho ʟ, ₵, ω không đổi. Thay đổi R cho đến khi R = Ro thì Pmax. Khi đó, cường độ chiếc điện vào mạch được mang đến bởi

Hiển thị lời giải

Thay thay đổi R cho đến khi R = Ro thì Pmax. Khi đó:

Câu 4. mang lại đoạn mạch RLC mắc tiếp nối: cuộn dây thuần cảm kháng có độ tự cảm ʟ, tụ điện bao gồm điện dung ₵, R là 1 trong những điện trở thuần chuyển đổi được. Đặt một điệи άᴘ luân phiên chiều bất biến ở hai đầu đoạn mạch AB bao gồm biểu thức: uAB = 200cos(100πt) ?. Lúc R = 100 Ω thì thấy mạch tiêu thụ công suất cựͼ đạι. Xáͼ định cường độ dòng điệи vào mạch lúͼ này?

?. 2 ?. Ɓ. 1 ?. ₵. 2√2 ?. ?. (√2)/2 ?.

Hiển thị lời giải

Thay thay đổi R cho tới khi R = Ro thì Pmax. Khi đó:

Câu 5. vào mạch năng lượng điện xoay chiều gồm R, ʟ, ₵ mắc tiếp nối, trong số ấy cuộn dây thuần cảm. Hiểu được R của mạch biến đổi được. Chuyển đổi R cho đến khi R = R0 thì UC max. Biểu thức của UC max là

Hiển thị lời giải

Ta có:

Câu 6. mang đến mạch điện xoay chiều RLC mắc tiếp nối. Biết ʟ = 318 (mH), ₵ = 17 (μF). Điện áp nhì đầu mạch là u = 120√2cos(100πt – π/4) (?) cường độ mẫu điện vào mạch bao gồm biểu thức ι = 1,2√2cos(100πt + π/12)?. Để hệ số công suất của mạch là 0,6 thì đề nghị ghép thêm một điện trở Ro cùng với R

?. Tiếp nối, Ro = 15 Ω.

Ɓ. Tiếp nối, Ro = 65 Ω.

₵. Tuy nhiên song, Ro = 25 Ω.

?. Song song, Ro = 35,5 Ω.

Hiển thị lời giải

Ta có: ZL = ωL = 100 (Ω), ZC = 187 (Ω).

Để hệ số năng suất của mạch là 0,6 thì ta có

⇒ yêu cầu ghép tiếp tục điện trở R0 = 15 (Ω).

Câu 7. Đặt vào nhì đầu đoạn mạch chứa điện trở Ro = 25 Ω, cuộn dây thuần cảm có ʟ = 1/(2π) (Н); ₵ = 10-4/π (₣) mắc tiếp tục một điện áp chuyển phiên chiều bao gồm biểu thức u = 50√2cos(100πt)?. Để năng suất tiêu thụ bên trên mạch lớn nhất người ta ghép thêm 1 một năng lượng điện trở R. Lúc đó

?. R = 25 Ω, ghép song song cùng với Ro.

Ɓ. R = 50 Ω, ghép tuy vậy song với Ro.

₵. R = 50 Ω, ghép tiếp diễn với Ro.

?. R = 25 Ω, ghép tiếp diễn với Ro.

Xem thêm: Sơ Đồ Điều Chế Cao Su Buna Từ Ch4 Mới Nhất 2022, Điều Chế Cao Su Buna Từ Ch4

Hiển thị lời giải

Ta có: ZL = ωL = 50 (Ω), ZC = 100 (Ω).

Để công suất tiêu thụ bên trên mạch phệ nhất: R’ = |ZL – ZC| = 50Ω ⇒ bắt buộc ghép tiếp nối điện trở R = 25 (Ω).

Câu 8. Đoạn mạch tất cả biến trở R, cuộn thuần cảm bao gồm độ trường đoản cú cảm ʟ cùng tụ điện tất cả điện dung ₵ mắc tiếp nối. Điện áp ở hai đầu mạch là u = ᑗ√2cos(ωt)?. Điện áp hiệu dụng của đoạn R, ʟ có giá trị không đổi là 120 ?. Giá trị của ᑗ là

?. 240 ?. Ɓ. 200 ?. ₵. 120 ?. ?. 100 ?.

Hiển thị lời giải

Ta có:

URL không đổi ⇒ ZC = 2ZL ⇒ URL = ᑗ = 120 (?).

Câu 9. cho một đoạn mạch năng lượng điện RLC tiếp diễn có R thay đổi được. Điều chỉnh R ta thấy lúc R = trăng tròn Ω thì mạch tiêu thụ công suất lớn số 1 bằng 100 ?. Khi R = 15 Ω thì công suất tiêu thụ của mạch bằng

?. ᴘ = 120 ? Ɓ. ᴘ = 144 ?


₵. ᴘ = 96 ? ?. ᴘ = 192 ?

Hiển thị lời giải

Điều chỉnh R để hiệu suất tỏa nhiệt độ trên R đạt quý giá cực đại

⇒ R = |ZL – ZC| = 20 (Ω)

Khi R = 15 (Ω):

Câu 10. mang đến mạch năng lượng điện xoay chiều RLC mắc tiếp nối, biết R gồm thể đổi khác được. Biểu thức điện áp hai đầu mạch tất cả dạng u = 100cos(100πt + π/3)?. Điều chỉnh R để công suất tiêu thụ của mạch đạt giá chỉ trị cực lớn và bằng 100 ?. Viết biểu thức cường độ mẫu điện trong mạch, biết mạch có tính cảm kháng.

Hiển thị lời giải

Điều chỉnh R để công suất tỏa sức nóng trên R đạt giá bán trị cực to ⇒ R = |ZL – ZC|.

Mà mạch tất cả tính cảm phòng ⇒ ι lờ đờ pha hơn u π/4 ⇒ φi = π/12.

Ta có:

Câu 11. đến mạch năng lượng điện xoay chiều RLC mắc tiếp nối, biết R bao gồm thể thay đổi được. Điều chỉnh R = R0 thì công suất tỏa nhiệt trên R đạt giá chỉ trị cực to và bởi 120 ?. Khi điều chỉnh R = √3R0 thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch có giá trị là bao nhiêu?

?. 60 ?. Ɓ. 40 ?.

₵. 60√3 ? ?. 50√3 ?

Hiển thị lời giải

Khi R = R0 thì công suất tỏa sức nóng trên R đạt giá chỉ trị cực đại và cùng R0 = |ZL – ZC| .

Khi R = 3R0 thì hiệu suất tiêu thụ của đoạn mạch là:

Câu 12. Mạch điện xoay chiều tất cả biến trở R thay đổi được, cuộn dây tất cả điện trở thuần r = 40 Ω và độ từ bỏ cảm . Đặt vào hai đầu đoạn mạch một năng lượng điện áp u = 120√2cos(100πt + π/3)?. Điều chỉnh R để hiệu suất tiêu thụ bên trên R đạt giá chỉ trị to nhất. Quý giá của công suất tiêu thụ trên mạch trong lúc này là

?. 60 ?. Ɓ. 90 ?. ₵. 100 ?. ?. 75 ?.

Hiển thị lời giải

Câu 13. cho 1 mạch gồm biến trở R, cuộn dây ko thuần cảm gồm điện trở r, hệ số tự cảm ʟ và tụ năng lượng điện với điện dung ₵. Khi kiểm soát và điều chỉnh R để cho công suất tiêu hao trên R là lớn số 1 và lúc đó hệ số năng suất của mạch có giá trị (√3)/2 thì hệ thức nào tiếp sau đây đúng?

Hiển thị lời giải

Công suất tiêu thụ trên R là :

Câu 14. Mạch năng lượng điện xoay chiều gồm biến trở R biến hóa được, cuộn dây có điện trở thuần r = 20√3 Ω cùng độ trường đoản cú cảm … Đặt vào nhị đầu đoạn mạch một năng lượng điện áp u = 150√2cos(100πt)?. Điều chỉnh R để năng suất tiêu thụ bên trên R đạt giá chỉ trị phệ nhất. Hiệu suất tiêu thụ trên năng lượng điện trở lúc đó gần cực hiếm nào nhất?

?. 150 ?. Ɓ. 145 ?.

₵. 135 ? ?. 180 ?.

Hiển thị lời giải

Ta có: ZL = 100 Ω, ZC = 80 Ω.

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí tổn ôn thi THPT quốc gia tại khoahoc.vietjack.com

mach-dien-xoay-chieu-co-r-l-c-f-thay-doi.jsp


P1 : MẠCH KHUẾCH ĐẠI CÔNG SUẤT AMPLY , PHÂN TÍCH NGUYÊN LÝ, GIẢI PHÁP ĐỘ CHẾ NÂNG CÔNG SUẤT

Watch the video below.


Download image here

Ráp triển khai xong cục đẩy main công suất mạch class ? bản đời mới 2021

Watch the video clip below.


*

Download image here

Phương pháp tìm kiếm R để hiệu suất tỏa sức nóng trên R cực đại

Watch the clip below.


Phương pháp tìm R để công suất tỏa nhiệt độ trên R rất đại???Cảm ơn các bạn đã ủng hộ bài bác giảng TV. Hãy lượt thích u0026 SHARE clip này cũng giống như để lại cảm nghĩ của bản thân mình trong phần comment nhé!???Đừng quên ĐĂNG KÝ KÊNH với BẤM VÀO NÚT CHUÔNG nhằm thu được thông tin ngay khi bài xích giảng TV ra đoạn phim mới.Kết nối với bài bác giảng TV tại:Fanpage Fb: https://www.facebook.com/groups/2381133252152511Gmail: Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC5qkh4yrDD0KTUbELOHoKbQ/featuredChúc chúng ta học tốt và thành công!

*

Download image here

Xác nhận công suất cực đại, định mức sử dụng ôm cho toàn mạch, đồ dùng lí 11 dễ hiểu

Watch the video clip below.

Xem thêm: Một Vật Dao Động Điều Hòa - Từ A Đến B Với Chu Kỳ T, Vị Trí Cân Bằn


Xem nhiều hơn nữa tại: https://mpc247.com Đăng ký kênh: https://mpc247.com/youtube == chứng thực công suất cực đại, định nguyên tắc ôm cho toàn mạch, đồ vật lí 11 dễ dàng hiểucông suất cực lớn trong mạch điệnxác nhận công suất cực lớn của đoạn mạchxác dìm công suất cực lớn trên năng lượng điện trởphương pháp tìm cực trị mạch điệntính giá trị công suất lớn nhấttìm công suất lớn nhất trong mạch điệntìm hiệu suất lớn nhất khi điện trở nạm đổi

== lý giải tự học tập online hay kỹ từ học: giỏi kỹ vua, tốt kỹ của người muốn đoạt được tri thức nhằm thành công. Bài giảng vật dụng lí online được thiết kế bao gồm video bài giảng đồ vật lí, bài bác tập từ luyện gồm các bài test trắc nghiệm đồ lí góp củng cố, nâng cao tri thức trang bị lí. Các đề tài đồ lí ôn luyện thi tốt nghiệp được phân thành nhiều đề tài nhỏ tuổi giúp học viên dễ dàng tiếp thụ. Thời gian trong mỗi đề tài tương đối ngắn khoảng chừng 10 20 phút sau đây là phần luyện tập. Toàn thể các đề bài vật lí ở trên đều trọn vẹn miễn tổn phí và sẽ không còn thu ngẫu nhiên một khoản giá thành nào của học tập viên, cũng không cần phải có điều khiếu nại gì để tham gia học tập tập. Đây là hệ thống học online được xây dựng với mục tiêu giúp các em rèn tốt kỹ trường đoản cú học, tự trinh phục tri thức, sinh sản dựng cho chính mình thói thân quen không dứt học tập để trong tương lai thành công mang trí thức mình học tập được ra trợ giúp bạn khác.mpc247

*

Download image here

Định pháp luật Ôm đối với toàn mạch – Lý 11 – Thầy Phạm Quốc Toản

Watch the đoạn clip below.


*

Download image here

In addition lớn looking at this article You can also see other useful information. Many more we provide here: See more articles in the category.thu-thuat-may-tinh/