TÌM SỐ TỰ NHIÊN CÓ 3 CHỮ SỐ ABC BIẾT ABC 11 = A+B+C

     

Bấm vào đây bạn nhéCâu hỏi của nguyennamphong - Toán lớp 6 - học toán với OnlineMath

Mong nó để giúp ích cho bạn


*

Ta bao gồm abc = 11 . ( a + b+ c )

=> 100a + 10b + c= 11a + 11b + 11c

=> 89 .a = b + 10c

Vì b,c lớn số 1 là 9 đề nghị a = 1 ( chỉ rất có thể bằng 1 )

Khiđo 89 = b + 10 . C

=> b = 89 - 10 . C

vì b không thể sốâm và b không thể bao gồm hai chữ số lên c= 8 ( chỉ hoàn toàn có thể bằng 8 )

Khiđó b= 89 - 10.8 = 9 => b=9

Vậy số phải tìm là 198

Ta gồm : abc= 11 x ( a+b+c)

=>a x 100+b x 10+c =11 x a + 11 x b + 11 x c

=> a x 89=b + 10 x c

Vì b;c lớn số 1 là 9 => a=1

Khi kia : 89=b+c x 10

=> b=89-10 x c

vị b cần yếu là số ""âm"" nên

=> c=8

=> b= 89-10x8

=89-80

=9

=> b=9

Vậy số cần tìm là : 198

abc:11=a=b+c

abc=11x(a+b=c)

10a+10b+10c=11a+11b+11c

89a=b+10c

Vì b,c là số có một chữ số; lớn số 1 là 9 buộc phải a=1

89=b+10c

89-10c=b

Vì b không là số âm,không là số tất cả hai chữ số buộc phải c=8

Thay vào ta được:89-10x8=b

89-80=b

b=9

Vậy số chính là 189

ĐỀ SỐ 1

Câu 1: Có toàn bộ bao nhiêu cách viết số 34 bên dưới dạng tổng của nhì số nguyên tố ? Trảlời: cách.Câu 2: tra cứu chữ số trong số biết rằng số đó phân chia hết đến 8. Kết quảlà =Câu 3: Tập hợp các số tự nhiên và thoải mái là bội của 13 và có phần tử.Câu 4: Số những ước tự nhiên và thoải mái có hai chữ số của 45 làCâu 5: kiếm tìm số nguyên tố làm sao để cho và cũng chính là số nguyên tố. Kết quảlàCâu 6: Việt rộng Nam 10 tuổi. Hỏi bao gồm mấy năm nhưng mà tuổi nam giới là mong số của tuổi Việt ? Trảlời: năm.Câu 7: trong những cặp số từ bỏ nhiên thỏa mãn , cặp số chotích lớn số 1 là ( ). (Nhập quý giá trước sau, phân cách bởi dấu ";")Câu 8: Tập hợp những số tự nhiên sao cho là Nhập những phần tửtheo cực hiếm tăng dần, chia cách bởi vệt ";").Câu 9: cho rằng chữ số không giống 0. Khi đóCâu 10: tất cả bao nhiêu số nguyên tố tất cả dạng ? Trả lời: số.Câu 11: Có toàn bộ bao nhiêu cách viết số 34 dưới dạng tổng của nhì số nhân tố ? Trảlời: cách.Câu 12: Viết số 43 bên dưới dạng tổng nhị số yếu tắc với . KhiđóCâu 13: Viết số 43 bên dưới dạng tổng nhì số nguyên tố với . KhiđóCâu 14: Số số nguyên tố bao gồm dạng làCâu 15: Tập hợp các số tự nhiên vừa là ước của 65, vừa là bội của 13mà là (Nhập các bộ phận theo quý giá tăng dần, ngăn cách bởidấu ";").Câu 16: được cho phép tính và . Khi đóCâu 17: Dùng tía trong tư số 4; 3; 1; 5 ghép lại thành số chia hết mang lại 9 và phân tách hết cho5. Tập những số viết được là (Nhập các bộ phận theo quý giá tăng dần, ngăncách vì dấu ";").Câu 18: Tập hợp các số từ bỏ nhiên làm sao để cho là Nhập những phần tửtheo quý hiếm tăng dần, ngăn cách bởi lốt ";").Câu 19: đến tập hợp E = . Số bộ phận của tập phù hợp ElàCâu 20: cho phép tính: . Lúc đó

Câu 21: Số từ bỏ nhiên nhỏ nhất bao gồm sáu chữ số nhưng mà số đó chia hết cho cả 3 và 5làCâu 22: kiếm tìm số tự nhiên có hai chữ số dạng , biết rằng là số lớn số 1 trong cácsố thuộc dạng chia hết cho cả 2 với 9. Số yêu cầu tìm làCâu 23: Tập hợp các số thoải mái và tự nhiên là ước của 65 và là (Nhậpcác thành phần theo quý giá tăng dần, chia cách bởi dấu ";").Câu 24: Số lớn nhất có dạng vừa lòng tính chất: vừa phân chia hết cho 3, vừa chiahết mang lại 5, là số

ĐỀ SỐ 2

Câu 1: search số tự nhiên x, biết: . Hiệu quả là: x=Câu 2: Số dư khi phân chia cho 45 làCâu 3: kiếm tìm số tự nhiên và thoải mái có nhì chữ số dạng , biết: . Số phải tìmlàCâu 4: Thêm vào bên trái và bên yêu cầu của số 15 mỗi bên một chữ số sẽ được số chiahết cho 72. Số tạo nên là .....Câu 5: mang lại a là số chẵn có cha chữ số. Khi chia a cho 9 ta được yêu quý là số có tía chữsố và dư 0. Thương bự nhất rất có thể của phép chia đó là ......Câu 6: Số lớn số 1 có dạng phân chia hết cho cả 3 cùng 5 làCâu 7: tác dụng của phép chia làCâu 8: Số lớn số 1 có dạng chia hết cho cả 3; 4 với 5 làCâu 9: trong vòng từ 157 mang lại 325 tất cả bao nhiêu số chia hết đến 9 ? Trảlời: số.Câu 10: trong tầm từ 157 đến 325 có bao nhiêu số phân tách hết mang đến 3 ? Trảlời: số.Câu 11: hiệu quả của phép chia làCâu 12: Số dư khi chia 2010 mang lại 9 làCâu 13: Số dư khi phân tách 1978 mang đến 3 là

Câu 14: cực hiếm rút gọn gàng của làCâu 15: Hãy thêm vào phía bên trái và bên cần số 2010 mỗi bên một chữ số để được sốchia hết cho tất cả 2; 9 với 5. Số tạo nên làCâu 16: Số nhỏ tuổi nhất gồm dạng phân tách hết cho cả 2 và 9 làCâu 17: Chữ số tận cùng của số là

Câu 18: Tập hợp các số phân chia hết mang đến 9 biết là (Nhập cácphần tử theo giá trị tăng dần, phân cách bởi vết ";")Câu 19: Chữ số tận thuộc của số làCâu 20: tìm số tự nhiên và thoải mái có hai chữ số kiểu như nhau, hiểu được số đó phân tách hết mang đến 2, cònchia mang đến 5 thì dư 2. Số đề xuất tìm làCâu 21: Với nhì chữ số cùng , hiệu quả của phépchia làCâu 22: mang lại sáu chữ số 2, 3, 5, 6, 7, 9. Tất cả bao nhiêu số có cha chữ số khác biệt vàchia hết mang đến 5 được lập thành từ bỏ sáu chữ số trên ?Trả lời: số.Câu 23: sử dụng cả ba chữ số 2, 3, 8 để ghép thành phần đa số có ba chữ số phân chia hết cho 2.Hỏi bao gồm bao nhiêu số do đó ?Trả lời: số.Câu 24: hai số và có giá trị viết ngay tức thì nhau sẽ tạo nên thành một số trong những có bao nhiêu chữsố ?Trả lời: chữ số.Câu 25: Chữ số tận cùng của số là

ĐỀ SỐ 3

1) Số gồm dạng67xchia hết co 3 cơ mà không phân tách hết đến 9 là .......Bạn sẽ xem: tìm kiếm số tự nhiên và thoải mái có 3 chữ số abc biết abc 11 = a+b+c

2) Biết17achia hết đến 9, lúc đóa .....

Bạn đang xem: Tìm số tự nhiên có 3 chữ số abc biết abc 11 = a+b+c

3) Hiệu1978 10 1 có chia hết cho 6 giỏi không?A. Có B. Không

4) Số lớn số 1 có dạng71 1a bvà chia hết mang đến 45 là ....

5) đến A

18.123 9.4567.2 3.5310.61 4 7 10 ... 49 52 55 58 490

 

        

. Cực hiếm rút gọn của A là ....

6) Chox y,là nhị chữ số làm thế nào cho số có dạng123 43 x ychia hết cho cả 3 cùng 5. Tổngx y lớn duy nhất có

thể là ......7) Chox y,là hai chữ số làm thế nào cho số có dạng123 43 x ychia hết cho cả 3 và 5. Tổngx y nhỏ độc nhất vô nhị có

thể là ......8) Tìm một số có sáu chữ số, tận thuộc là chữ số 4 biết rằng khi chuyển chữ số 4 kia lên đầu còn cácchữ số khác không thay đổi thì ta được một vài mới gấp tư lần số cũ. Số đề nghị tìm là .......9) tìm kiếm số tự nhiên và thoải mái có tư chữ số dạngabcd, biết rằng:

abc acc dbc bcc   

10) Tổng2009 10 2 có phân chia hết cho 3 xuất xắc không?A. Bao gồm B. Không

11) Tổng1986 10 6 có chia hết mang lại 9 tốt không?A. Bao gồm B. Không

12) Số số có dạng56 3x yvà phân chia hết cho tất cả 2 và 9 là .....

Xem thêm: 7 Cặp Thực Phẩm Giàu Canxi Và Sắt Mà Bạn Cần Biết, Những Thực Phẩm Giàu Chất Sắt Mà Bạn Cần Biết

13) một tấm học bao gồm 36 học viên được giao trồng 100 cây. Mỗi học sinh nữ trồng 2 cây, mỗi học tập sinhnam trồng 4 cây. Vậy lớp đó tất cả ..... Học sinh nam; ..... Học viên nữ.14) tra cứu chữ số x , biết 113 x phân tách cho 7 dư 5. Kết quả là x .....

15) Số nào sau đây chia hết cho cả 2; 3; 5 với 9?

A. 1270 B. 390 C. 8370 D. 5070

16) Hiệu

1947 10 1 bao gồm chia hết cho 9 tuyệt không?A. Tất cả B. Không

17) mang lại số M là số có 5 chữ số. Trường hợp viết thêm 1 vào trước số M ta được số N; viết thêm một vào sausố M ta được số p (N và phường cũng là số gồm 6 chữ số). Hiểu được P=3N, thế thì M=...........18) Số nào tiếp sau đây chia hết cho tất cả 2; 3; 5?A.627 354 39  

B.27 654 123  

C.327 654 111  D.927 63 201  

ĐỀ SỐ 4

Câu 1:Tìm , biết: . Công dụng là =Câu 2:Biết rằng . Số những giá trị của thỏa mãn làCâu 3:Tìm , biết: . Tác dụng làCâu 4:Dùng cả tía chữ số 3; 0; 8 để viết những số có tía chữ số phân tách hết đến 5. Số bự nhấtviết được là .....Câu 5:Biết rằng và . Khi đóCâu 6:Dùng bốn chữ số 5; 0; 8; 7 nhằm viết các số có bố chữ số không giống nhau, phân chia hết đến 5.Số các số viết được là ....Câu 7:Cho cha chữ số 1; 2; 3. Search tổng của toàn bộ các số khác biệt viết bởi cả bố chữsố đó, từng chữ số chỉ dùng một lần. Tổng đề nghị tìm làCâu 8:Dùng tứ chữ số 5; 0; 8; 7 nhằm viết các số có ba chữ số không giống nhau, chia hết chocả 2 và 5. Số nhỏ nhất viết được làCâu 9:Kết quả phép phân chia , cùng với , làCâu 10:Tích của bốn số từ bỏ nhiên liên tiếp là 3024. Số lớn số 1 trong bốn số đólàCâu 11:Cho A = . Quý giá rút gọn gàng của A là......Câu 12:Biết rằng . Số những giá trị của thỏa mãn làCâu 13:Tìm một số trong những có năm chữ số làm sao cho khi nhân số đó với 9 ta được một vài mới cónăm chữ số viết theo trang bị tự trái lại của số cần tìm. Số cần tìm làCâu 14:Dùng bốn chữ số 1; 3; 6; 0 nhằm viết những số phân tách hết mang đến 2 bao gồm bốn chữ số (mỗi chữsố viết một lần). Số các số hoàn toàn có thể viết được làCâu 15:Tìm yêu quý của nhị số, biết rằng thương đó gấp 6 lần số bé dại nhưng chỉ bằngmột nửa số lớn. Số thương nên tìm làCâu 16:Tìm số tự nhiên nhỏ nhất sao để cho khi mang nhân số đó với 12345679 ta đượcmột số gồm toàn chữ số 5. Số bắt buộc tìm làCâu 17:Cho là số tự nhiên và thoải mái vừa chia hết mang đến 2 vừa phân tách hết mang lại 5 cùng .Vậy ......Câu 18:Biết rằng . Số các giá trị của thỏa mãn là

Câu 19:Biết rằng số vừa chia hết cho 5 vừa phân tách hết mang đến 11.VậyCâu 20:Cho S = . Số thành phần của S làCâu 21:Điều kiện của số tự nhiên để ( ) phân chia hết đến 7 là phân tách cho 7dưCâu 22:Tích của tư số trường đoản cú nhiên thường xuyên là 3024. Số lớn nhất trong tứ số đólàCâu 23:Kết quả phép phân tách làCâu 24:Tìm , biết: . Kết quả làCâu 25:Tìm một số có bố chữ số thỏa mãn nhu cầu ba đk sau: Chữ số mặt hàng trăm nhỏ tuổi hơnchữ số hàng 1-1 vị; ví như đổi địa chỉ hai chữ số hàng ngàn và hàng solo vị cho nhau thì tađược số bắt đầu hơn số cũ 792 đối chọi vị; Chữ số hàng trăm cộng với chữ số hàng trăm bằng5. Số đề xuất tìm làCâu 26:Dùng cả bố chữ số 1; 6; 9 để viết các số có tía chữ số phân tách hết mang đến 2. Số các sốviết được là .....Câu 27:Tìm số thoải mái và tự nhiên n, biết: . Tác dụng là n =Câu 28:Dùng cả bố chữ số 5; 6; 9 để ghép thành những số thoải mái và tự nhiên có cha chữ số phân chia hếtcho 5. Số lớn nhất viết được làCâu 29:Cần từng nào chữ số để viết số trang của một quyển sách bao gồm 1031 trang ?Trả lời: chữ số.

Xem thêm: Đốt Vàng Mã Người Âm Có Nhận Được Không Phải Cách Duy Nhất Để Thể Hiện Hiếu Đạo

ĐỀ SỐ 5

Câu 1:Tính: 15 : (1 + 8 : 2) =Câu 2:Kết trái phép tính: làCâu 3:Tìm , biết: . Tác dụng là x =Câu 4:Tính:Câu 5:Tính: (152 - 8.2) : 8 =Câu 6:Kết trái phép tính làCâu 7:Tìm số thoải mái và tự nhiên a, hiểu được khi phân tách a cho 15 thì ta được số dư vội 8 lần thương(thương không giống 0). Số phải tìm là: a =Câu 8:Một lớp bao gồm 53 học tập sinh, qua điều tra thấy gồm 40 học viên thích môn Toán và 30học sinh thích hợp môn Văn. Hỏi có tối thiểu bao nhiêu học sinh thích cả nhì môn Toán cùng Văn?Trả lời: học sinh.

Câu 9:Một fan đi xe sản phẩm từ A để mang lại B. Quãng đường này gồm một đoạn lêndốc với một đoạn xuống dốc. Xe cộ lên dốc với tốc độ 25 km/h với xuống dốc cùng với vận tốcgấp đôi. Từ bỏ A mang đến B xe pháo đi mất 3h rưỡi, từ B về A xe cộ đi mất 4 giờ. Vậy quãng đườngAB nhiều năm km.Câu 10:Hai xe hơi cùng xuất phát một lúc từ A để đến B với tốc độ theo trang bị tự là 45 km/hvà 60 km/h. Biết ô tô thứ hai cho B trước ô tô thứ nhất 40 phút. Quãng con đường ABdài km.Câu 11:Tính:Câu 12:Kết trái phép tínhCâu 13:Tính: 2.13 - 5.2 =Câu 14:Tính:Câu 15:Tìm , biết: . Kết quảlàCâu 16:Tính:Câu 17:Kết trái phép tính làCâu 18:Tính: (79 - 8.2) : 63 =Câu 19:Cho tứ chữ số 0; 3; 6; 7. Hoàn toàn có thể lập được bao nhiêu số gồm hai chữ số khácnhau từ những chữ số đã cho ?Trả lời: số.Câu 20:Tìm số bị trừ biết tổng của số bị trừ, số trừ cùng hiệu bởi 24. Số bị trừ đólà

ĐỀ SỐ 6

Câu 1:Nếu thìCâu 2:Kết quả đối chiếu và là .Câu 3:Nếu thìCâu 4:Viết số 100 000 000 bên dưới dạng lũy quá của 10 thì số mũ đang làCâu 5:Hiệu của tổng những số tự nhiên lẻ tất cả hai chữ số cùng tổng những số thoải mái và tự nhiên chẵn cóhai chữ số bằngCâu 6:Viết số 343 bên dưới dạng lập phương của số tự nhiên , vớiCâu 7:Tìm x, biết : x = (450 - 60) : 130. Kết quả là x =Câu 8:Nếu thìCâu 9:Viết dưới dạng một lũy vượt của là vớiCâu 10:Kết quả đối chiếu và là .Câu 11:Nếu thìCâu 12:Viết số 216 bên dưới dạng lập phương của số tự nhiên , vớiCâu 13:Kết quả của phép tính 53.39 + 47.39 – 53.21 – 47.21 làCâu 14:Nếu thìCâu 15:Với số thoải mái và tự nhiên khác 0, giả dụ thìCâu 16:Kết quả đối chiếu và là .Câu 17:Viết số 123454321 bên dưới dạng bình phương của số tựnhiên thìCâu 18:Kết quả đối chiếu và là .Câu 19:Nếu thìCâu 20:Kết trái của phép tính 100 + 98 + 96 + + 2 – 97 – 95 – 93 – – 1làCâu 21:Hiệu của số lớn số 1 và số bé dại nhất có bốn chữ số 9; 0; 5; 1 làCâu 22:Viết số dưới dạng bình phương của một số tự nhiên thìCâu 23:Nếu thìCâu 24:Tính:Câu 25:Viết số bên dưới dạng bình phương của một trong những tự nhiên thìCâu 26:Tính giá trị của lũy thừa:Câu 27:Tìm số tự nhiên có dạng , biết rằng: . Số bắt buộc tìm làCâu 28:Viết dưới dạng một lũy thừa của số 3.3.3.9 là với

Câu 29:Khi phân chia số p. Gồm sáu chữ số tương đương nhau đến số Q có bốn chữ số tương đương nhauthì được yêu quý là 233 với số dư là một số trong những r như thế nào đó. Sau khoản thời gian bỏ đi một chữ số của số Pvà một chữ số của số Q thì thương không thay đổi và số dư giảm xuống 1000. Vậy số Qbằng

ĐỀ SỐ 7

Điền hiệu quả thích hợp vào chỗ (...):Câu 1:Tìm , biết: . Kết quả làCâu 2:Tìm , biết: . Hiệu quả làCâu 3:Tìm , biết: . Kết quả làCâu 4:Tìm x, biết: (x - 13) : 5 = 4. Tác dụng là: x =Câu 5:Số phần tử của tập đúng theo A = cùng làCâu 6:Kết quả phép tính 99 – 97 + 95 – 93 + 91 – 89 + + 7 – 5 + 3 – 1 làCâu 7:Chia 126 cho một vài ta được số dư là 25. Số chia làCâu 8:Kết trái phép tính 600 : : 2 - 1 là

Câu 9:Tính:Câu 10:Tìm một trong những có bố chữ số, biết rằng: chữ số hàng chục chia đến chữ số hàngđơn vị được yêu quý là 2, dư 2; chữ số hàng nghìn bằng hiệu giữa chữ số hàng chục vàhàng 1-1 vị. Số yêu cầu tìm làCâu 11:Tính: 3200 : 40 . 2 =Câu 12:Tính: 3920 : 28 : 2 =Câu 13:Chia 80 cho một vài ta được số dư là 33. Số phân chia làCâu 14:Tìm , biết: . Kết quả làCâu 15:Tìm , biết: . Hiệu quả làCâu 16:Chia một vài tự nhiên mang đến 60 được số dư là 31. Nếu như đem phân tách số đó mang lại 12 thìđược yêu mến là 17. Số tự nhiên và thoải mái đó làCâu 17:Tìm , biết: . Công dụng làCâu 18:Kết trái phép tính 99 – 97 + 95 – 93 + 91 – 89 + + 7 – 5 + 3 – 1 làCâu 19:Tìm số trường đoản cú nhiên nhỏ nhất, biết rằng khi phân chia số này cho 29 thì dư 5, còn lúc chiacho 31 thì dư 28. Số nên tìm làCâu 20:Tính tổng: 24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 =Câu 21:Tìm , biết: . Tác dụng là

Câu 22:Tính:Câu 23:Tìm , biết: . Kết quả làCâu 24:Tính tổng: 2 + 4 + 6 + + 98 + 100 =Câu 25:Cho là nhì chữ số thỏa mãn: . Vậy

Câu 26:Tìm , biết: . Kết quả làĐỀ SỐ 8

Điền công dụng thích phù hợp vào nơi (...):Câu 1:Có toàn bộ số nguyên n vừa lòng (n-12) phân tách hết mang lại (n+12).Câu 2:Số nguyên âm lớn số 1 có tổng các chữ số là 52 làCâu 3:Viết liên tiếp các số từ 1 đến 150 ta được số 123...149150. Tổng các chữ số của số này là

Câu 4:Năm 2013, bà mẹ hơn nhỏ 28 tuổi. Đến năm 2018, tuổi chị em gấp 3 lần tuổi con. Năm sinh của nhỏ làCâu 5:Cho là số nguyên âm chia cho dư . Số dư vào phép chia cho làCâu 6:Có số nguyên thỏa mãn là số nguyên.Câu 7:Biết , tổng khủng nhất rất có thể làCâu 8:So sánh với ta được .Câu 9:Cho A là số thoải mái và tự nhiên được viết vì 2013 chữ số 4. Số dư của A vào phép chia cho 15 là

Câu 10:Có bí quyết viết phân số thành tổng của hai phân số có tử bởi , chủng loại dương vàkhác nhau.Câu 11:Có toàn bộ số nguyên n thỏa mãn (n-12) phân chia hết mang đến (n+12).Câu 12:Viết liên tiếp các số từ 1 đến 150 ta được số 123...149150. Tổng những chữ số của số này là

Câu 13:Biết , giá trị của làCâu 14:Biết . Vậy số làCâu 15:Cho phân số . Số trường đoản cú nhiên làm thế nào để cho khi ta cộng tử với , lấy mẫu trừ đi ta được phânsố có giá trị bằng là sốCâu 16:Năm 2013, người mẹ hơn bé 28 tuổi. Đến năm 2018, tuổi bà mẹ gấp 3 lần tuổi con. Năm sinh của nhỏ làCâu 17:Cho A là số tự nhiên được viết bởi 2013 chữ số 4. Số dư của A trong phép phân tách cho 15 làCâu 18:Số tự nhiên và thoải mái có hai chữ số sao để cho tỉ số của số đó với tổng những chữ số của chính nó là nhỏ dại nhất là số

ĐỀ SỐ 9

Điền hiệu quả thích hợp vào địa điểm (...):Câu 1: Số nguyên âm lớn số 1 có tổng những chữ số là 52 làCâu 2: Để viết số trang của một cuốn sách dày 3588 trang phải dùng tất cả chữ số.Câu 3: Biết . Vậy số làCâu 4: mang lại A là số thoải mái và tự nhiên được viết bởi vì 2013 chữ số 4. Số dư của A trong phép chia cho 15 làCâu 5: Số nguyên âm bự nhất thỏa mãn khi chia số này mang lại 37 ta được số dư là 36 cùng khi phân chia cho 39 thì sốdư là 25 là sốCâu 6:Cho là số nguyên âm chia cho dư . Số dư vào phép phân tách cho làCâu 7:Biết . Vậy số làCâu 8:Có tất cả số nguyên n vừa lòng (n-12) phân tách hết đến (n+12).Câu 9:Số nguyên âm lớn nhất có tổng các chữ số là 52 làCâu 10:Giá trị của biểu thức là .Câu 11:So sánh và ta được .Câu 12:Biết . Tổng làCâu 13: Số tự nhiên và thoải mái có giá trị lớn số 1 được viết thành từ cha chữ số 2 là