TÌM SỐ TỰ NHIÊN CÓ 3 CHỮ SỐ

     
*

Cho một vài tự nhiên gồm 3 chữ số. Hiểu được nếu viết thêm chữ số 8 vào bên đề nghị số đã đến thì số đó tạo thêm 3167 solo vị


*

Khi viết thêm chữ số 8 vào bên đề xuất của một số thứ nhiên thì số đó cấp lên 10 lần và thêm vào đó 8 đơn vị .

Bạn đang xem: Tìm số tự nhiên có 3 chữ số

Số có 3 chữ số buộc phải tìm là :

( 3167 - 8 ) :9 = 315

Đ/S : 315


*

Lời giải:Gọi số đề nghị tìm là ¯¯¯¯¯¯¯¯abc (a khác 0 và a,b,c nhỏ hơn 10).Khi viết thêm số 8 vào bên cần số đã cho ta được số new là:¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯abc8=¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯abc0+8=¯¯¯¯¯¯¯¯abc×10+8Theo đề bài bác ta có:¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯abc8=¯¯¯¯¯¯¯¯abc+3167¯¯¯¯¯¯¯¯abc×10+8=¯¯¯¯¯¯¯¯abc+3167¯¯¯¯¯¯¯¯abc×9=3167−8¯¯¯¯¯¯¯¯abc×9=3159¯¯¯¯¯¯¯¯abc=3159:9¯¯¯¯¯¯¯¯abc=351 

Lời giải:Gọi số yêu cầu tìm là ¯¯¯¯¯¯¯¯abc (a khác 0 và a,b,c nhỏ hơn 10).Khi viết thêm số 8 vào bên bắt buộc số đã mang lại ta được số mới là:¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯abc8=¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯abc0+8=¯¯¯¯¯¯¯¯abc×10+8Theo đề bài ta có:¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯abc8=¯¯¯¯¯¯¯¯abc+3167¯¯¯¯¯¯¯¯abc×10+8=¯¯¯¯¯¯¯¯abc+3167¯¯¯¯¯¯¯¯abc×9=3167−8¯¯¯¯¯¯¯¯abc×9=3159¯¯¯¯¯¯¯¯abc=3159:9¯¯¯¯¯¯¯¯abc=351

 

cho một vài tự nhiên gồm 3 chữ số hiểu được nếu viết thêm chữ số 8 vào bên phải thì số đó tăng thêm 3167 đơn vị vậy tổng các chữ số đã mang lại là


Cho một số tự nhiên có 3 chữ số. Biết rằng nếu viết thêm chữ số 8 vào bên yêu cầu số đã cho thì số đó tăng thêm 3167 solo vị.Tổng những chữ số của số đã chỉ ra rằng ....

Xem thêm: What Are You Doing Now Là Gì ? What Are You Doing Now Nghĩa Là Gì?


cho một số tự nhiên có 3 chữ số. Biết rằng nếu viết cung cấp bên yêu cầu chữ số 7 thì số đó tăng thêm 2563 1-1 vị. Tổng các chữ số của số đã chỉ ra rằng bao nhiêu?


Cho một vài tự nhiên tất cả 3 chữ số. Biết rằng nếu viết thêm chữ số 3 vào bên phải số đã mang đến thì số đó tăng thêm 2892 solo vị. Tổng các chữ số đã mang lại là:


Cho một vài tự nhiên bao gồm 3 chữ số. Hiểu được nếu viết thêm chữ số 7 vào bên nên số đã mang đến thì số đó tạo thêm 2563 đối chọi vị. Tổng những chữ số đã cho là...

Xem thêm: Top 5 Bài Cảm Nghĩ Về Chị Dậu Trong Đoạn Trích Tức Nước Vỡ Bờ


cho một trong những tự nhiên gồm 3 chữ số hiểu được nếu viết thêm chữ số 5 lịch sự bên buộc phải số đã cho thì số đó tăng lên 3893 đơn vị chức năng . Tổng các số đã chỉ ra rằng ?

 


Cho một số tự nhiên có bố chữ số. Biết rằng nếu viết thêm chữ số 7 vào bên bắt buộc số đã đến Thì số đó tăng thêm 2563 đơn vị. Hỏi số từ nhiên thuở đầu của nó là bao nhiêu?


Cho một trong những tự nhiên . Biết rằng nếu viết thêm chữ số 7 vào tận cùng bên buộc phải số đó thì số đó tăng lên 754 đơn vị chức năng hãy tra cứu số đã mang lại .


a; Tìm một số có 2 chữ số , hiểu được khi viết thêm chữ số 5 vào bên cần số kia ta được số mới to hơn số bắt buộc tìm 230 đối chọi vịb; Viết thêm chữ số 3 vào mặt phải một trong những tự nhiên , ta được số mới hơn số cũ 273 đơn vị . Kiếm tìm số đó?c; lúc viết thêm chữ số 2 vào mặt phải một số tự nhiên có 3 chữ số thì số đó tăng thêm 4106 đơn vị . Tìm số bao gồm 3 chữ số ?d; Tìm một số trong những tự nhiên biết rằng khi viết thêm chữ số 6 vào bên yêu cầu số kia thì số đó tăng thêm 3228 đối chọi vị

a; Tìm một số ít có 2 chữ số , biết rằng khi viết thêm chữ số 5 vào bên phải số kia ta được số mới lớn hơn số yêu cầu tìm 230 solo vị

b; Viết thêm chữ số 3 vào bên phải một trong những tự nhiên , ta được số bắt đầu hơn số cũ 273 đơn vị chức năng . Tìm số đó?

c; lúc viết thêm chữ số 2 vào bên phải một số trong những tự nhiên có 3 chữ số thì số đó tăng thêm 4106 đơn vị chức năng . Search số tất cả 3 chữ số ?

d; Tìm một số trong những tự nhiên hiểu được khi viết thêm chữ số 6 vào bên buộc phải số đó thì số đó tăng lên 3228 đối kháng vị