Nguyên hàm cos^5xNguyên hàm cos^5x admin 19/04/2023
Nguyên hàm cos^2Nguyên hàm cos^2 admin 08/04/2023
Chứng minh 2+2=5Chứng minh 2+2=5 admin 04/04/2023
X^2 + căn(x+5)=5X^2 + căn(x+5)=5 admin 01/03/2023
Ưcln(13Ưcln(13 admin 17/01/2023
Tam giác pascal c++Tam giác pascal c++ admin 16/01/2023
Đạo hàm ln^2xĐạo hàm ln^2x admin 13/01/2023
Nguyên hàm cos^3xNguyên hàm cos^3x admin 07/01/2023
Fun789