Tính diện tích một hình tròn biết nếu giảm đường kính hình tròn đó đi 20 thì diện tích giảm đi

     

tính diện tích 1 hình tròn trụ biết nếu sút đường kính hình tròn trụ đó đi 20% thì diện tích giảm đi 113,4 cm2.Bạn đang xem: Tính diện tích một hình tròn trụ biết nếu giảm đường kính hình tròn trụ đó đi đôi mươi thì diện tích giảm đi?
Bạn đang xem: Tính diện tích một hình tròn biết nếu giảm đường kính hình tròn đó đi 20 thì diện tích giảm đi

*

Tìm diện tích 1 hình tròn biết nếu sút đường kính hình tròn trụ đó đi 20% thì diện tích giảm đi (113,4^2)?

Trả lời: Diện tích hình tròn trụ đó là......
Xem thêm: Kinh Tế Thời Lê Sơ - Em Hãy Nêu Tình Hình

*Xem thêm: Tớ Crush Cậu Mất Rồi Chương 6, Tớ Thích Cậu Mất Rồi, Xin Lỗi Chương Mới Nhất

Gọi nửa đường kính là r => diện tích là 3,14.r^2 giảm đường kính đường tròn kia đi 20 % => bán kính cũng giảm đi 20% => buôn bán kính sau khi giảm: r - r.20%=4r/5 =>diện tích sau khi giảm: 3,14.(4r/5)^2 Theo đưa ra ta có: 3,14.r^2 - 3,14.(4r/5)^2 = 113,04 r^2 - 16/25 . R^2 = 36 r^2=100 r=10 Suy ra diện tích s đường tròn là 3,14.10^2=314

Tính diện tích một hình tròn, biết nếu giảm đường kính hình trụ đó đi 20% thì diện tích s giảm đi 113,04 cm2Trả lời: Diện tích hình trụ đó là ...... Cm2

100% x 100% - 80% x 80% = 36%

Diện tích hình tròn là :

113,04 : 36 x 100 = 314 (cm2 )

ĐS : 314cm2

Tính diện tích s một hình tròn, biết nếu sút đường kính hình trụ đó đi 20% thì diện tích giảm đi 113,04 cm2Trả lời: Diện tích hình tròn trụ đó là ...... Cm2

Đường kính giẳm 20% => nửa đường kính cũng bớt 20%

100% x 100% - 80% x 80% = 36%

Diện tích hình tròn trụ là : 113,04 : 36 x 100 = 314 (cm2 )

Đáp số : 314cm2

Tính diện tích s một hình tròn, biết nếu bớt đường kính hình trụ đó đi 20% thì diện tích s giảm đi 113,04 cm2Trả lời: Diện tích hình tròn đó là ...... Cm2

100% x 100% - 80% x 80% = 36%

Diện tích hình tròn trụ là :

113,04 : 36 x 100 = 314 (cm2 )

Đ/S : 314cm2

Tính diện tích s một hình tròn, biết nếu bớt đường kính hình tròn đó đi 20% thì diện tích s giảm đi 113,04 cm2

Nếu giảm đường kính hình trụ đi 20% thì chào bán kính hình tròn trụ đó cũng sụt giảm 20%:

100% x 100% - 80% x 80% = 36%

Diện tích hình tròn là :

113,04 : 36 x 100 = 314 (cm2 )

ĐS : 314cm2

Gọi con đường kính hình tròn là x (cm; x >0)

Diện tích hình tròn lúc đầu là (pi.dfracx^24) (cm2)

Đường kính sau khi giảm 20% là (0,8xleft(cm ight))

Diện tích hình tròn sau khi giảm là: (pi.dfrac4x^225) (cm2)

Do diện tích s giảm đi 113,04 cm2 => Ta có phương trình:

(pidfracx^24-pidfrac4x^225=113,04)

x = đôi mươi (tm)

Vậy diện tích hình tròn trụ là: (100pileft(cm^2 ight))

Tính diện tích s một hình tròn, biết nếu bớt đường kính hình trụ đó đi 20% thì diện tích s giảm đi 113,04 cm2

Nếu sút đường kính hình trụ đi 20% thì buôn bán kính hình trụ đó cũng sụt giảm 20%:

100% x 100% - 80% x 80% = 36%

Diện tích hình trụ là :

113,04 : 36 x 100 = 314 (cm2 )

ĐS : 314cm2

Tính diện tích một hình tròn, biết nếu bớt đường kính hình tròn đó đi 20% thì diện tích giảm đi 113,04 cm2 

Nếu giảm đường kính hình tròn đi 20% thì chào bán kính hình tròn trụ đó cũng giảm sút 20%, diện tích hình tròn trụ cũ hơn hình tròn trụ mới là

100%x100%-80%x80%=36%

Diện tích hình trụ là

113,04:36x100=314(cm2)

 

Tính diện tích s một hình tròn, biết nếu sút đường kính hình tròn đó đi 20% thì diện tích giảm đi 113,04 cm2

 giảm đường kính đi 20% thì nửa đường kính cũng sụt giảm 20%

bán kính của hình tròn trụ mới là 100% - 20%= 80%

diện tích hình tròn có nửa đường kính 80% là 80% x 80% = 64%

diên tích hình tròn trụ cũ hơn hình trụ mới là 100% x 100% - 64%= 36%

36%=113,04cm2 => diện tích hình tròn ban đầu là 113,04: 36 x 100 = 314cm2

Đường kính giảm 20%. Vậy nửa đường kính cũng sút 20% đối với ban đầu.

Vậy diện tích s giảm đi:

100% = 36%

Diện tích hình tròn đó là:

113,04 : 36%= 314(cm2)

Câu: Tính diện tích một hình tròn, biết nếu sút đường kính hình trụ đó đi 20% thì diện tích giảm đi 113,04 cm2

Câu : giảm 2 lần bán kính đi 20% thì nửa đường kính cũng giảm đi 20%

bán kính của hình tròn trụ mới là 100% - 20%= 80%

diện tích hình trụ có nửa đường kính 80% là 80% * 80% = 64%

diên tích hình trụ cũ hơn hình tròn mới là 100% * 100% - 64%= 36%

36%=113,04cm2 => diện tích s hình tròn ban sơ là 113,04: 36 * 100 = 314cm2

Giảm đường kính đi 20% thì nửa đường kính cũng giảm đi 20%

Bán kính hình tròn mới

80% * 80%= 64%

Diện tích hình tròn cũ hơn hình tròn mới 

xem thêm nhé :

Nếu bớt đường kính hình tròn trụ đi 20% thì buôn bán kính hình tròn đó cũng giảm đi 20%:

100% x 100% - 80% x 80% = 36%

Diện tích hình trụ là :

113,04 : 36 x 100 = 314 (cm2 )

ĐS : 314cm2

Tính diện tích một hình tròn, biết nếu sút đường kính hình tròn đó đi 20% thì diện tích s giảm đi 452,16.cm2

Câu 15: Tính diện tích s một hình tròn, biết nếu giảm đường kính hình tròn đó đi 20% thì diện tích s giảm đi 113,04 cm2

Nếu bớt đường kính hình trụ đi 20% thì cung cấp kính hình trụ đó cũng giảm xuống 20%:

100% x 100% - 80% x 80% = 36%

Diện tích hình tròn trụ là :

113,04 : 36 x 100 = 314 (cm2 )

ĐS : 314cm2

Lớp học trực tuyến

Toán 5- Cô Trang giờ Anh 5- Cô hương Toán 5- Thầy Phương tiếng Việt 5- Cô Tú Anh