Read the passage carefully and choose the correct answer

     

Câu hỏi: Read the following passage & mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer khổng lồ each of the questions

University Entrance Examination is very important to Vietnamese students. High school graduates have khổng lồ take it and get high results to lớn be admitted to lớn universities. The pressure on the candidates remains very high despite the measures that have been taken lớn reduce the heat around these exams, since securing a place in a state university is considered a major step towards a successful career for young people, especially those from rural areas or disadvantaged families. In the year 2004, it was estimated that nearly 1 million Vietnamese students took the University Entrance Examination, but on average only 1 out of 5 candidates succeeded. Normally, candidates take 3 exam subjects, and each lasts 180 minutes for the fixed group of subjects they choose. There are 4 fixed groups of subjects: Group A: Mathematics, Physics, and Chemistry; Group B: Mathematics, Chemistry và Biology; Group C: Literature, History, và Geography; Group D: Literature, Foreign Language, & Mathematics.In addition lớn universities, there are community colleges, art & technology institutes, professional secondary schools, and vocational schools which offer degrees or certificates from a-few-month to lớn 2-year courses.According khổng lồ Vietnam"s Ministry of Education & Training, there are currently 23 non-public universities, accounting for 11% of the total number of universities. These non-public universities are currently training 119,464 students or 11.7% of the total number of students. The government is planning to increase the number of non-public universities to 30% by 2007.

Bạn đang xem: Read the passage carefully and choose the correct answer

Câu 1: University Entrance Examination in Vietnam is very _________.

A. Interesting

B. Stressful 

C. Free 

D. Easy

Câu 2: The word “those” refers to lớn _________.

A. Exam subjects 

B. Young people

C. Universities 

D. Examinations

Câu 3: In 2004, the proportion of the students who got success in University Entrance Examination was about _________ percent.

A. 5

B. 10

C. 20

D. 50

Câu 4: Which sentence refers to the University Entrance Examination in Vietnam?

A. Students find it easy to lớn get success in the University Entrance Examination.

B. Maths is compulsory in the University Entrance Examination.

C. Students are not allowed to lớn choose their exam subjects.

D. There are four fixed groups of exam subjects for students khổng lồ choose.

Câu 5: According khổng lồ the passage, _________.

A. The Vietnamese government will close all non-public universities by next year

B. The Vietnamese government does not appreciate non-public universities

C. The Vietnamese government encourages the establishment of non-public universities

D. Vietnamese students have no alternative khổng lồ continue their higher study besides universities

*

Tạm dịch cùng lời giải:

Kỳ thi tuyển sinh đh rất đặc trưng đối với sv Việt Nam. Học tập sinh giỏi nghiệp trung học nên tham gia và gồm được kết quả cao để được trao vào các trường đại học. Áp lực đối với thí sinh vẫn còn rất cao bỏ mặc các giải pháp đã được tiến hành để sút độ rét xung quanh các kỳ thi này, vì chưng việc đảm bảo vị trí trong một trường đại học được xem là một bước tiến quan trọng đặc biệt hướng đến việc nghiệp thành công cho người trẻ tuổi, nhất là những người từ nông thôn xuất xắc các mái ấm gia đình khó khăn. Trong những năm 2004, cầu tính gần 1 triệu học viên Việt Nam đang thi vào ngôi trường đại học, mà lại trung bình chỉ có 1 trong 5 sỹ tử thành công. Thông thường, thí sinh thâm nhập 3 môn thi, mỗi môn kéo dài 180 phút. Bao gồm 4 khối thi cầm cố định: Khối A: Toán học, vật lý và Hóa học; Khối B: Toán học, Hóa học với Sinh học; Khối C: Văn học, lịch sử vẻ vang và Địa lý; Khối D: Văn học, nước ngoài ngữ, cùng Toán học.

Ngoài những trường đại học, có những trường cao đẳng cộng đồng, các viện thẩm mỹ và kỹ thuật, các trường cấp và những trường dạy nghề cung cấp bằng hoặc chứng chỉ còn một vài ba tháng đến 2 năm.

Theo Bộ giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo ra Việt Nam hiện thời có 23 trường đại học ngoài công lập, chiếm phần 11% tổng cộng trường đại học. Những trường đh ngoài công lập này hiện đang huấn luyện 119.464 sv hay chiếm 11,7% tổng thể sinh viên. Chính phủ nước nhà đang lên planer tăng số trường đại học ngoài công lập lên 30% vào trước năm 2007.

Câu 1: Thi tuyển sinh đại học ở việt nam rất _________.

Xem thêm: Bao Tử Cá Basa Có Tốt Không ? Bao Tử Cá Ba Sa Làm Món Gì Ngon?

A. Thú vị

B. Căng thẳng

C. Trường đoản cú do

D. Dễ dàng

Đáp án : B. Stressful 


Giải thích:

Thông tin: The pressure on the candidates remains very high despite the measures that have been taken khổng lồ reduce the heat around these exams

Câu 2: Từ "those" đề cập đến _________.

A. Các môn thi

B. Những người trẻ tuổi

C. Ngôi trường đại học

D. Các kỳ thi

Đáp án là: B. Young people

Giải thích:

“those” đề cập mang lại “young people” sinh hoạt phía trước: since securing a place in a state university is considered a major step towards a successful career for young people, especially those from rural areas or disadvantaged families.

Bởi việc bảo vệ vị trí vào một trường đại học được xem như là một cách tiến đặc biệt hướng đến việc nghiệp thành công cho người trẻ tuổi, đặc biệt là những bạn từ nông thôn xuất xắc các gia đình khó khăn.

Câu 3:

Năm 2004, xác suất sinh viên thành công xuất sắc trong kỳ thi tuyển sinh đh là khoảng _________ phần trăm.

A. 5 B. 10 C. 20 D. 50

Đáp án là: C. 20

Giải thích:

Thông tin: In the year 2004, it was estimated that nearly 1 million Vietnamese students took the University Entrance Examination, but on average only 1 out of 5 candidates succeeded.

Trong năm 2004, mong tính sát 1 triệu học viên Việt Nam vẫn thi vào ngôi trường đại học, nhưng mà trung bình chỉ có 1 trong 5 thí sinh thành công. (20%)

Câu 4:

Câu làm sao đề cập đến kỳ thi tuyển sinh đh ở Việt Nam?

A. Học sinh thấy dễ dãi để thành công xuất sắc trong kỳ thi tuyển sinh đại học.

B. Toán là cần trong kỳ thi tuyển sinh Đại học.

C. Học viên không được phép lựa chọn môn thi.

D. Bao gồm bốn khối những môn thi thắt chặt và cố định để học viên lựa chọn.

Đáp án là: D. There are four fixed groups of exam subjects for students to choose.

Giải thích:

Thông tin: There are 4 fixed groups of subjects: Group A: Mathematics, Physics, & Chemistry; Group B: Mathematics, Chemistry và Biology; Group C: Literature, History, & Geography; Group D: Literature, Foreign Language, và Mathematics.

Đáp án:D

Câu 5:

Theo đoạn văn, _________.

Xem thêm: Vẽ Tranh Sắc Màu Thiên Nhiên Lớp 2 / The Baby Learns To Draw

A. Bao gồm phủ vn sẽ đóng toàn bộ các trường đh ngoài công lập vào thời điểm năm tới

B. Chính phủ nước ta không reviews cao các trường đại học ngoài công lập

C. Thiết yếu phủ việt nam khuyến khích thành lập và hoạt động các trường đại học ngoài công lập

D. Học sinh Việt Nam không có lựa lựa chọn nào để liên tục học cao hơn ngoài những trường đại học

Đáp án là: C. The Vietnamese government encourages the establishment of non-public universities

Giải thích:

Thông tin: These non-public universities are currently training 119,464 students or 11.7% of the total number of students. The government is planning to lớn increase the number of non-public universities lớn 30% by 2007.