Viên mai bàn về thơ

     
" class="title-header">Bàn về thơ, Viên Mai viết: “ Hễ làm fan thì quý thẳng mà lại làm thơ thì quý cong…” ( Viên Mai, trích Tuỳ Viên thi thoại, sách Ngữ văn 10 Nâng cao, tập 1, NXB GD, H 2006, tr 208) Hãy giải thích câu nói trên


Bạn đang xem: Viên mai bàn về thơ

*

154362 điểm

trần tiến


Bàn về thơ, Viên Mai viết: “ Hễ làm tín đồ thì quý thẳng cơ mà làm thơ thì quý cong…” ( Viên Mai, trích Tuỳ Viên thi thoại, sách Ngữ văn 10 Nâng cao, tập 1, NXB GD, H 2006, tr 208) Hãy giải thích câu. Nói trên


Xem thêm: Prove That Sin^6X + Cos^6X = 1, Pre Calc Sin(6X)

*Xem thêm: Cách Chăm Sóc Cây Trầu Bà Đế Vương, Chăm Sóc Và Ý Nghĩa, Cách Chăm Sóc Cây Trầu Bà Đế Vương Xanh

- hễ làm người thì quý thẳng: làm bạn quý sống sự ngay thẳng trung thực - làm cho thơ thì quý cong: cong theo Viên Mai là lối nói loại gián tiếp, ý trên ngôn nước ngoài của thơ Viên Mai nhấn mạnh vấn đề thơ phải bao gồm tứ, bao gồm sự bí mật đáo, hàm súc.