VIẾT CHƯƠNG TRÌNH PASCAL TÌM SỐ NGUYÊN TỐ

     

Dưới đấy là viết công tác kiểm tra số nguyên tố trong pascal mới nhất được cập nhập vày goodsmart.com.vn hãy tìm hiểu thêm chương trình đánh giá số nguyên tố ngay bên dưới nha.

Bạn đang xem: Viết chương trình pascal tìm số nguyên tố

Video chất vấn n tất cả phải số yếu tố không

Viết chương trình soát sổ số nguyên tố

Bài toán đánh giá số nguyên tố như sau: Viết chương trình Pascal kiểm tra một vài n (n Dữ liệu vào file: nguyento.inp Dữ liệu ra file: nguyento.out Chứa số n Yes (No)

Thuật toán chất vấn số nguyên tố

Dữ liệu vào Pascal thì lưu lại trong tệp tin “nguyento.inp” còn trong Scratch thì lưu lại trong mảng “Dãy số”.

Kiểm tra số N có phải là số nguyên tố hay không.

Ví dụ: N = 19 hiệu quả là: 19 la so nguyen to

N = 33 công dụng là: 33 khong phai la so nguyen to

Yêu cầu: Input: N, là số thoải mái và tự nhiên bất kỳ.

Output: vấn đáp “N la so nguyen to”

hoặc “N khong phai la so nguyen to” tùy theo N.

Lưu ý: Số nguyên tố là số chỉ hoàn toàn có thể chia hết cho một và chủ yếu nó ( N ).

Xem thêm: 18 Mẫu Tóm Tắt Vợ Nhặt Lớp 12 Ngắn Gọn Nhất, Tóm Tắt Vợ Nhặt

*

Hướng dẫn:

Bài toán được triển khai qua 3 bước rõ ràng như sau:

– thông báo nhập liệu, với nhập tài liệu vào đến N – tiến hành kiểm tra N có phải là số nguyên tố giỏi không: – Xuất câu trả lời “N la so nguyen to” hoặc “N khong phai la so nguyen to” tùy theo giá trị của biến

Chương trình:

Program SNT;Uses crt;Var n , i :Integer; // Khai bao bien su dungBEGIN Write(‘Nhap vao mot so:’); // Thong bao nhap lieu Readln(n); // Nhap gtri N, (voi &N la lay d/c bien N) i := round( sqrt(n) ); If( n gian lận i 0) then // Xuat cau tra loi cuoi cung Writeln(‘ N la so nguyen to’) Else Writeln(‘ N khong la so nguyen to’); Readln;END.

Chương trình bình chọn số nguyên tố trong Pascal

program kiem_tra_nguyen_to;var m:longint;f:text;------ chuong trinh bé kiem tra so nguyen to ----function ngto(n:longint):boolean;var i:longint;begin if n thực ra khi thành thạo một ngôn ngữ lập trình rồi thì bạn chỉ việc nắm vững vàng thuật toán là có thể code trên những ngôn ngữ khác.

Một số bài bác tập chất vấn số nhân tố pascal

Bài 1: Nhập vào một vài nguyên không âm, khám nghiệm xem nó liệu có phải là số nguyên tố giỏi không?

Program SO_NGUYEN_TO; Uses crt; Var i,n: integer; Begin Clrscr; Writeln(‘KIEM TRA SO NGUYEN TO:’); Writeln(‘—————————‘); Write (‘Nhap so can kiem tra n = ‘); readln(n); If (n=0) or (n=1) then Writeln(n,’ Khong phai la so nguyen to’) Else Begin i:=1; Repeat i:= i+1; Until (n gian lận i= 0) or (i*i>n); If i*i>n then Writeln (n,’ la so nguyen to’) Else Writeln (n,’ khong phai la so nguyen to’); End; Readln; End.

Bài 2: In ra các số nguyên tố nhỏ tuổi hơn hoặc bằng N (N là số nguyên ko âm được nhập trường đoản cú bàn phím).

Program CAC_SO_NGUYEN_TO; Uses crt; Var n,i,t: integer; Begin Clrscr; Writeln(‘IN RA CAC SO NGUYEN SO Writeln(‘————————–‘); Write(‘Nhap n = ‘);readln(n); If n Writeln(‘Khong teo so nguyen to lớn nao Else Begin Writeln(‘Cac so nguyen lớn For i := 2 khổng lồ n vì Begin t:= 1; Repeat t:= t+1; Until ( i hack t = 0) or ( t*t>i ) ; If( t*t>i) then Write(i:4); End; Readln; End.

Trong thuật toán Scratch trên đã sử dụng thuật toán cộng dồn để đếm số ước, còn vào code pascal thì lại cần sử dụng một chuyên môn khác sẽ là gài để nếu thấy số nguyên gồm thêm một cầu không phải là 1 trong và bao gồm nó thì khẳng định ngay đó chưa phải là số nguyên tố.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Tải Video Tải Về Nằm Ở Đâu Trên Samsung, File Tải Về Android Nằm Ở Đâu

Rõ ràng là nhị thuật toán bên trên hơi khác biệt mình thì thích phương pháp viết gài như vào Pascal, bạn hãy dùng kinh nghiệm này nhằm viết lại chương trình trong Scratch xem cố gắng nào nha.