Viết chương trình tìm số lớn nhất

     

I. Các bài tập viết chương trình tìm giá chỉ trị nhỏ tuổi nhất, giá chỉ trị lớn nhất.Bạn đang xem: Viết chương trình nhập vào n số nguyên search số lớn nhất số bé dại nhất pascal

Bạn đang xem: Viết chương trình nhập vào n số nguyên search số lớn nhất số nhỏ dại nhất pascal

1. Viết chương trình tìm giá bán trị bé dại nhất trong 4 số a, b, c, d (a, b, c, được nhập trường đoản cú bàn phím).

Bạn đang xem: Viết chương trình tìm số lớn nhất


*

Viết công tác pascal tìm kiếm số lớn số 1 và nhỏ tuổi nhất" width="594">

2. Viết chương trình tìm giá bán trị lớn số 1 trong 4 số a, b, c, d (a, b, c, được nhập từ bàn phím).


*

Viết lịch trình pascal tìm số lớn số 1 và nhỏ dại nhất (ảnh 2)" width="600">

3. Viết lịch trình tìm giá chỉ trị phệ nhất, nhỏ tuổi nhất vào 4 số a, b, c, d.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Program Max_Min;

Uses crt;

Var a,b,c,d:integer;

max,min:integer;

Begin

clrscr;

write("nhap so thu nhat :"); readln(a);

max:=a; min:=a;

write("nhap so thu nhị :"); readln(b);

ifmaxb thenmin:=b;

write("nhap so thu cha :"); readln(c);

ifmaxc then min:=c;

write("nhap so thu tu :"); readln(d);

ifmaxd then min:=d;

writeln("So lon nhat la :",max);

writeln("So nho nhat la :",min);

readln;

4. Viết công tác nhập vào một dãy số nguyên gồm n phần tử. In ra màn hình phần tử nhỏ nhất, bộ phận lớn độc nhất và giá trị trung bình của list ra màn hình


*

Viết công tác pascal kiếm tìm số lớn số 1 và nhỏ dại nhất (ảnh 3)" width="597">

II. Các dạng câu lệnh trong công tác Pascal 

1. Câu lệnh if…then…

Nếu thì

If then

Nếu đk true thì biểu thức sẽ tiến hành thực hiện, còn nếu đk false thì biểu thức sẽ không còn được thực hiện.

Xem thêm: Nên Mua Bếp Từ Đơn Hãng Nào, Sunhouse, Philips, Electrolux

Câu lệnh if… then…. được sử dụng trong ngôi trường hợp để so sánh các phép toán hoặc những phép toán gồm điều kiện.

Ví dụ: So sánh hai số a, b

Nếu a>b thì in số a ra màn hình 

If a>0 then writeln (‘a la so lon hon’);

2. Câu lệnh for…do…

Câu lệnh for…do…. Nghĩa là lặp với tần số biết trước, giả dụ ta hiểu rằng số lần lặp lại của một hàng số, một tổng,… thì ta sẽ áp dụng for…do….

Xem thêm: Top 3 Quạt Điều Hòa Giá Rẻ Dưới 1 Triệu Tốt Nhất Hiện Nay, Top 5 Quạt Điều Hòa 1 Triệu Tốt Nhất Hiện Nay

For := to vì chưng

Trong đó: 

Biến bao gồm kiểu số nguyên integerGiá trị cuối phải lớn hơn giá trị đầu cùng là hình dạng số nguyên.Câu lệnh có thể là câu lệnh solo (một lệnh) tốt lệnh ghép (nhiều lệnh)

Ví dụ: Tính tổng từ một tới 10 bởi Pascal


*

Viết chương trình pascal tìm số lớn nhất và nhỏ tuổi nhất (ảnh 4)" width="468">

3. Câu lệnh while…do…

Trong Pascal câu lệnh lặp cùng với số lần không biết trước là: 

while vày ;

Ví dụ: Tính S là tổng những số từ bỏ nhiên làm thế nào để cho số S bé dại nhất nhằm S > 1000


*

Viết chương trình pascal tìm kiếm số lớn nhất và bé dại nhất (ảnh 5)" width="401">

III. Những cấu tạo trong chương trình pascal lớp 11

1. Cấu trúc rẽ nhánh

Cấu trúc rẽ nhánh bao gồm dạng: 

- Dạng thiếu: If then (đã được học tập ở lớp 8)

- Dạng đủ If then else

Ở dạng đủ câu lệnh được đọc như sau: nếu đúng thì được thực hiện, trái lại thì được thực hiện.

Ví dụ: trường hợp x := to vày ;

Ví dụ: 

For i:=1 to lớn 5 bởi vì writeln(‘i= ’,i);

Ta được tác dụng như sau: 

Viết công tác pascal tìm kiếm số lớn nhất và nhỏ dại nhất (ảnh 6)" width="267">

- Dạng lặp lùi