Số nghiệm của phương trình ({2^{2 + x}}

     
Để giải phương trình, đối chiếu x^2+2x-15 thành quá số bởi công thức x^2+left(a+b ight)x+ab=left(x+a ight)left(x+b ight). Để kiếm tìm a và b, hãy thiết lập cấu hình hệ thống nhằm giải quyết.

Bạn đang xem: Số nghiệm của phương trình ({2^{2 + x}}


vị ab âm, a và b có những dấu hiệu ngược lại. Do a+b là số dương, số dương có giá trị tuyệt đối lớn rộng số âm. Liệt kê tất cả cặp số nguyên có tích bởi -15.
Viết lại biểu thức đã có phân tích thành quá số left(x+a ight)left(x+b ight) sử dụng những giá trị tra cứu được.
*

x2+2x-15=0 Two solutions were found : x = 3 x = -5 Step by step solution : Step 1 :Trying lớn factor by splitting the middle term 1.1 Factoring x2+2x-15 The first term is, x2 its ...
8x2+2x-15=0 Two solutions were found : x = -3/2 = -1.500 x = 5/4 = 1.250 Step by step solution : Step 1 :Equation at the over of step 1 : (23x2 + 2x) - 15 = 0 Step 2 :Trying to lớn factor by ...
x2+2x-105=0 Two solutions were found : x =(-2-√424)/2=-1-√ 106 = -11.296 x =(-2+√424)/2=-1+√ 106 = 9.296 Step by step solution : Step 1 :Trying to factor by splitting the middle term ...

Xem thêm: Tìm Nguyên Hàm Của Căn X )Dx, Top 8 Nguyên Hàm Của Căn X 2 1 2022


x2+2x-145=0 Two solutions were found : x =(-2-√584)/2=-1-√ 146 = -13.083 x =(-2+√584)/2=-1+√ 146 = 11.083 Step by step solution : Step 1 :Trying to lớn factor by splitting the middle term ...
x2+2x-150=0 Two solutions were found : x =(-2-√604)/2=-1-√ 151 = -13.288 x =(-2+√604)/2=-1+√ 151 = 11.288 Step by step solution : Step 1 :Trying to lớn factor by splitting the middle term ...
displaystylex=-1pmsqrt166 Explanation:Complete the square, then use the difference of squares identity, which can be written: displaystylea^2-b^2=left(a-b ight)left(a+b ight) ...
Thêm Mục
*
*

*
*
*

Để giải phương trình, đối chiếu x^2+2x-15 thành vượt số bằng công thức x^2+left(a+b ight)x+ab=left(x+a ight)left(x+b ight). Để kiếm tìm a với b, hãy tùy chỉnh cấu hình hệ thống nhằm giải quyết.
Do ab âm, a và b có các dấu hiệu ngược lại. Bởi vì a+b là số dương, số dương có giá trị hoàn hảo và tuyệt vời nhất lớn rộng số âm. Liệt kê toàn bộ cặp số nguyên có tích bởi -15.

Xem thêm: Biểu Cảm Về Người Bạn Thân Của Em Lớp 7, 7 Bài Văn Cảm Nghĩ Của Em Về Người Bạn Thân


Viết lại biểu thức đã làm được phân tích thành quá số left(x+a ight)left(x+b ight) sử dụng những giá trị tìm kiếm được.
*
*

*
*