X Là Một Peptit Có 16 Mắt Xích

     

Hỗn đúng theo X tất cả hai chất: Y (C2H8N2O3) với Z (C2H8N2O4). Trong đó, Y là muối cua amin, Z là muối hạt của axit đa chức. Mang lại 29,4 gam X chức năng với hỗn hợp NaOH dư, đun nóng, thu được 0,4 mol khí và m gam muối. Giá trị của m là
Bạn đang xem: X là một peptit có 16 mắt xích

Thuỷ phân hoàn toàn m gam hexapeptit X mạch hở thu được (m + 4,68) gam hỗn hợp Y có alanin cùng valin. Oxi hoá trọn vẹn một lượng tất cả hổn hợp Y nghỉ ngơi trên cần vừa đủ a mol khí oxi, thu được tất cả hổn hợp Z bao gồm CO2, hơi H2O và N2. Dẫn tất cả hổn hợp Z qua bình H2SO4 đậm sệt (dư) thấy trọng lượng khí thoát ra khỏi bình giảm 18b gam so với cân nặng hỗn hợp Z; tỉ lệ a : b = 51 : 46. Để oxi hoá trọn vẹn 27,612 gam X thành CO2, H2O cùng N2 đề xuất tối thiểu V lít oxi (đktc). Giá trị của V gần nhất với


Cho tất cả hổn hợp X bao gồm muối A (C5H16O3N2) với B (C4H12O4N2) tính năng với một lượng dung dịch NaOH vừa đủ, đun nóng đến lúc phản ứng xảy ra hoàn toàn rồi cô cạn nhận được m gam các thành phần hỗn hợp Y gồm hai muối D và E (MD E) và 2,24 lít tất cả hổn hợp Z có hai amin no, đối kháng chức đồng đẳng sau đó có tỉ khối hơi đối với H2 là 18,3. Cân nặng của muối bột E trong hỗn hợp Y là


Hỗn thích hợp E gồm chất X (C3H10N2O4) và chất Y (C7H13N3O4), trong đó X là muối hạt của axit nhiều chức, Y là tripeptit. Cho 27,2 gam E tác dụng với dung dịch NaOH dư, nấu nóng thu được 0,1 mol tất cả hổn hợp 2 khí. Mặt khác 27,2 gam E phản bội ứng với dung dịch HCl chiếm được m gam hóa học hữu cơ. Cực hiếm của m là
Xem thêm: Con Trai Gái Tuổi Mậu Tuất Sinh Con Năm Mậu Tuất Tháng Nào Tốt

Hợp hóa học hữu cơ X cất C, H, O, N. Đốt chát hoàn toàn 0,01 mol X bằng lượng đủ 0,0875 mol O2. Sau bội phản ứng cháy, sục toàn cục sản phẩm vào nước vôi trong dư. Sau những phản ứng trả toàn, thấy bóc ra 7 gam kết tủa và cân nặng dung dịch thu được sút 2,39 gam so với cân nặng nước vôi vào ban đầu, đồng thời gồm 0,336 lít khí bay ra (đktc). Khi mang 4,46 gam X tính năng vừa đủ với 60 ml dung dịch NaOH 1M đun nóng, sau thời điểm các phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được hỗn hợp Y cất m gam 3 hóa học tan gồm một muối hạt của axit hữu cơ 1-1 chức và hai muối của nhị amino axit (đều chứa một đội nhóm – COOH và một tổ –NH2, phân tử khối hơn nhát nhau 14 đvC). Quý giá của m là


Hỗn hòa hợp E tất cả tripeptit X cùng tetrapeptit Y hầu hết mạch hở. Thủy phân hoàn toàn 0,2 mol E trong dung dịch NaOH dư, chiếm được 76,25 gam tất cả hổn hợp muối của alanin cùng glyxin. Phương diện khác, thủy phân trọn vẹn 0,2 mol E trong hỗn hợp HCl dư, chiếm được 87,125 gam muối. Nhân tố % theo khối lượng của X trong các thành phần hỗn hợp E gần nhất với mức giá trị nào?
Xem thêm: Phản Xạ Không Điều Kiện Và Phản Xạ Có Điều Kiện, Giải Sinh Học 8 Bài 52:

*